Publicznie dostępny wykaz danych o dok.zawierających inf.o środowisku i jego ochronie

Wybierz rok

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca, 2018-06-12 GGiOŚ.6220.6.2018 Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca o wszczęciu postępowania. Stosownie do art. 26 § 2, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017,poz. 1257) w związku z art. 73 ust.1 ustawy...

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Dobrzyca, 2018-05-24 GGiOŚ.6220.5.2018 Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca o wszczęciu postępowania Stosownie do art. 26 § 2, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017,poz. 1257) w związku...

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA W SPR.WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2017-07-25 GGiOŚ.6220.1.2017 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1257) Burmistrz Gminy Dobrzyca podaje do publicznej wiadomości informację, że w...

zAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPR. WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Dobrzyca, dnia 08.05.2017r. GGiOŚ.6220.1.2017 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania Burmistrz Gminy Dobrzyca działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz na podstawie art....

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2016-12-27 GGiOŚ.6220.14.2016 INFORMACJA Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353) Burmistrz Gminy...

zawiadomienie-obwieszczenie stron postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2016-12-16 GGiOŚ.6220.14.2016 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE STRON POSTĘPOWANIA o ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2016r. poz.23) Burmistrz Gminy Dobrzyca zawiadamia...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o wydanym postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2016-12-16 GGiOŚ.6220.14.2016 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2016r. poz.23) Burmistrz Gminy Dobrzyca zawiadamia iż: - w dniu 16 grudnia 2016 roku wydał postanowienie Nr GGiOŚ.6220.14.2016 o braku potrzeby...

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca o wydanej przez RDOŚ w Poznaniu opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2016-12-07 GGiOŚ.6220.14.2016 ZAWIADOMIENIE STRON POSTĘPOWANIA o wydanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2016r. poz.23) Burmistrz Gminy Dobrzyca zawiadamia...

zawiadomienie-obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:"Budowa chlewni i zmianie sposobu użytkowania istniejącej chlewni na magazyn, zlokalizowanych w miejscowości Dobrzyca, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 372 (am12) obręb Dobrzyca”.

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2016-10-20 GGiOŚ.6220.12.2016 OBWIESZCZENIE Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353) Burmistrz Gminy...

zawiadomienie-obwieszczenie stron postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dobrzyca,2016-10-10 GGiOŚ.6220.12.2016 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE STRON POSTĘPOWANIA o ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2016r. poz.23) Burmistrz Gminy Dobrzyca zawiadamia strony postępowania, iż zebrał...

Zatrzymaj banner przewijany