Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała nr XXIV/133/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania ze Stadionu Gminnego w Dobrzycy".

Uchwała nr XXIV/133/08 Rady Gminy w Dobrzycy z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania ze Stadionu Gminnego w Dobrzycy". Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 50 ust....

Uchwała nr XXIV/132/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia obowiązującego w jednostkach organizacyjnych: szkołach, przedszkolach na terenie gminy Dobrzyca i Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrzycy, oraz akceptacji wartości punktu proponowanego przez w/w jednostki

Uchwała nr XXIV/132/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia obowiązującego w jednostkach organizacyjnych: szkołach, przedszkolach na terenie gminy Dobrzyca i Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrzycy, oraz akceptacji wartości punktu proponowanego przez w/w...

Uchwała nr XXIV/131/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniego Planu Finansowego i Inwestycyjnego dla Gminy Dobrzyca na lata 2007-2016

UCHWAŁA NR XXIV/131/08 RADY GMINY DOBRZYCA z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniego Planu Finansowego i Inwestycyjnego dla Gminy Dobrzyca na lata 2007-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Dobrzyca...

Uchwała nr XXIV/130/08 rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z placów zabaw i gier zlokalizowanych na terenie Gminy Dobrzyca

Uchwała Nr XXIV/130/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z placów zabaw i gier zlokalizowanych na terenie gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)...

Uchwała nr XXIII/129/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Dobrzyca do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej opracowanego dla Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr XXIII/129/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Dobrzyca do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej opracowanego dla Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału...

Uchwała Nr XXIII/128/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dobrzyca

Uchwała Nr XXIII/128/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach...

Uchwała nr XXIII/126/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dobrzyca

Uchwała nr XXIII/126/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dobrzyca. Na...

Uchwała nr XXII/124/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 31 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/57/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”.

Uchwała Nr XXII/124/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 31 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/57/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 litera „i”, art. 58 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca...

Uchwała Nr XXII/123/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca.

Uchwała Nr XXII/123/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz...

Uchwała Nr XXII/122/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/186/06 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 marca 2006 roku.

Uchwała Nr XXII/122/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/186/06 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 marca 2006 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września...

Zatrzymaj banner przewijany