Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała nr XLIV/274/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań

Uchwała nr XLIV/274/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz...

Uchwała XLIV/273/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca.

Uchwała XLIV/273/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust.1 ustawy z...

Uchwała nr XLIV/272/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca.

Uchwała nr XLIV/272/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust.1 ustawy...

Uchwała nr XLIV/270/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca.

Uchwała nr XLIV/270/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust.1 ustawy...

Uchwała nr XLIV/269/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca.

Uchwała nr XLIV/269/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust.1 ustawy...

Uchwała nr XLIV/268/10 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na koparko-ładowarkę

Uchwała nr XLIV/268/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na koparko-ładowarkę dla Zakładu Komunalnego Gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 10 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., ze zmianami) Rada...

Uchwała nr XLIV/267/10 w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Uchwała nr XLIV/267/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.)...

Uchwała nr XLIII/264/09 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uchwała nr XLIII/264/09 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...

Uchwała nr XLIII/263/09 w sprawie ustalenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzyca.

Uchwała nr XLIII/263/09 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r....

Uchwała nr XLIII/262/09 w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m3 ścieków na 2010 rok.

Uchwała nr XLIII/262/09 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dopłaty przedmiotowej do 1 m3 ścieków na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)...

Zatrzymaj banner przewijany