Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała nr XXI/116/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zasad częściowej odpłatności za przygotowanie wyżywienia dzieci w placówkach oświatowych Gminy Dobrzyca.

Uchwała Nr XXI/116/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zasad częściowej odpłatności za przygotowanie wyżywienia dzieci w placówkach oświatowych Gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w związku z art....

Uchwała Nr XXI/114/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr XXI/114/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123 z 2006 r., poz. 858) Rada Gminy...

Uchwała nr XX/110/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego.

Uchwała Nr XX/110/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie sprostowania błędu pisarskiego. Na podst. art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr. 98, poz.1071 ze zmianami), Rada Gminy dokonuje sprostowania błędów pisarskich §1 W...

Uchwała nr XXI/113/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie Statutu Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej.

Uchwała Nr XXI/113/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie Statutu Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej. Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), Rada Gminy Dobrzyca uchwala, co następuje: §1 Statut Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej...

Uchwała Nr XXI/112/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Dobrzyca.

Uchwała Nr XXI/112/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r., ze zmianami),...

Uchwała Nr XXI/111/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Dobrzyca.

Uchwała Nr XXI/111/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r.,...

Uchwała Nr XX/107/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy.

Uchwała Nr XX/107/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy. Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593, ze zmianami) uchwala się co następuje: §1 Ustala...

Uchwała Nr XX/103/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Gminy Dobrzyca.

Uchwała Nr XX/103/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi...

Uchwała Nr XX/108/08 Rday Gminy Dobrzyca z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca.

Uchwała Nr XX/108/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 6 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art....

Zatrzymaj banner przewijany