stanowisko do spraw rolnictwa, leśnictwa i planowania przestrzennego

1) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o hodowli zwierząt, zwalczaniu chorób zwierzęcych i ochrony zwierząt oraz współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w tym zakresie,
2) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o nasiennictwie oraz ochronie roślin,
3) wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa wodnego, w tym współpraca z Gminną Spółką Wodną ,
4) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przed powodziami,
5) prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom wód na terenie gminy Dobrzyca
6) prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny oraz nadzór nad gospodarką łowiecką,
7) organizowanie zalesień i zadrzewień,
8) prowadzenie statystyki rolnej,
9) przygotowywanie materiałów do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu oraz nadzór nad realizacją ustaleń,
10) wydawanie zaświadczeń, informacji i opinii o przeznaczeniu terenów w planie zagospodarowania przestrzennego,
11) sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu
12) przygotowywanie opinii dotyczących zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planów miejscowych,
13) współpraca z Izbą Rolniczą i organizacjami społeczno – zawodowymi rolników w zakresie podnoszenia kwalifikacji rolników i wprowadzaniu postępu w rolnictwie.
14) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o ochronie przyrody,
15) prace przy komisji ds. szacowania strat/szkód spowodowanych przez klęski żywiołu i inne zjawiska atmosferyczne
16) współpraca ze stanowiskiem d.s. gospodarki gruntami i ochroną środowiska oraz zastępstwo w tym zakresie
17) współpraca ze stanowiskiem d.s. gospodarki odpadami oraz zastępstwo w tym zakresie
18) wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza

Dokumenty

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 marca 2015 23:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 608
22 grudnia 2016 13:32 Izabela Balcer - Zmiana danych jednostki.
16 marca 2015 00:08 Ewa Wasielewska - Zmiana danych jednostki.
16 marca 2015 00:06 Ewa Wasielewska - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany