Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w toku kadencji 2014-2018

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w okręgu wyborczym nr 7 (Galew), zarządzonych na dzień 25 czerwca 2017 r.

 
 
INFORMACJA
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca 
w okręgu wyborczym nr 7 (Galew),
zarządzonych na dzień 25 czerwca 2017 r.
 

Burmistrz Gminy Dobrzyca, w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, zarządzonymi na dzień 25 czerwca 2017 r., informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15).
 
Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże przysługują im poniższe uprawnienia.
 
 
PRAWO DO UZYSKIWANIA INFORMACJI O WYBORACH
 
Wyborca niepełnosprawny ma prawo do uzyskiwania informacji o: właściwym dla siebie obwodzie głosowania, terminie wyborów oraz godzinach głosowania, komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, a także o warunkach oraz formach głosowania.
Informacje, o których mowa wyżej, są podawane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Informacje te są także przekazywane przez burmistrza wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.
 
 
PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
 
Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.), w tym również wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
- całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 887 ze zm.);
- niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
- całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
- orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów;
- orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
- a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci biorący udział w wyborach.
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Pełnomocnictwa udziela się przed burmistrzem lub przed pracownikiem urzędu miejskiego upoważnionym przez burmistrza do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca  składa  wniosek do burmistrza gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do dnia 16 czerwca 2017 r. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1  do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do  głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2015 r, poz. 1724).
Do wniosku należy dołączyć:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa — wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
- kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 czerwca 2017 r., stosownego oświadczenia burmistrzowi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.
Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania określa powołane wyżej rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2015 r, poz. 1724).
 
 
GŁOSOWANIE W LOKALU WYBORCZYM PRZY UŻYCIU NAKŁADKI NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONEJ W ALFABECIE BRAILLE'A
 
Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille'a.
W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę sporządzoną w alfabecie Braille'a. 
Po oddaniu głosu wyborca zobowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę.
 
 
KORZYSTANIE Z POMOCY INNEJ OSOBY W TRAKCIE GŁOSOWANIA 
W LOKALU WYBORCZYM
 
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko charakter techniczny; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub  na  głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.
Natomiast komisja jest zobowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego.
 
 
GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
 
Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. 
Zamiar głosowania korespondencyjnego – w tym także przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a – należy zgłosić w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca najpóźniej do dnia 5 czerwca 2017 r.
 
Burmistrz Gminy informuje ponadto, że w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, zarządzonych na dzień 25 czerwca 2017 r. wyborcy nie przysługuje prawo do głosowania  na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania ani też prawo do głosowania w innym wybranym obwodzie głosowania, w tym obwodzie przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Powyższe wynika z faktu, że wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca odbywają się tylko w jednym okręgu wyborczym na terenie gminy, i zostaną przeprowadzone przez jedną obwodową komisję wyborczą, której siedziba znajduje się w Szkole Podstawowej w Galewie – Galew 38. 
 
 
Sprawy związane ze zgłoszeniem zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania załatwiane są w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 15:15 (pokój nr 2), tel. kontaktowy: 62 741-30-13 wew. 32.
 
 
 
Dobrzyca, dnia 10 kwietnia 2017 r.
 
 
Burmistrz Gminy 
Jarosław Pietrzak


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.04.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2017 10:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 134
14 kwietnia 2017 11:22 Karolina Janczewska - Dodanie załącznika [318879158_6741178.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 kwietnia 2017 11:21 Karolina Janczewska - Dodanie załącznika [318879154_6741174.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 kwietnia 2017 11:21 Karolina Janczewska - Dodanie załącznika [318879154_6759777.rtf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany