Zagospodarowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR XXXVII/210/06 RADY GMINY DOBRZYCA Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2006 R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca

UCHWAŁA NR XXXVII/210/06
RADY GMINY DOBRZYCA
Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2006 R.


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 i z 2005 r. Dz. U. Nr 13, poz. 954), a także w związku z uchwałą Nr VIII/45/03 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 5 września 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca oraz po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca uchwala się, co następuje:


ROZDZIAŁ I
PRZEDMIOT I CEL UCHWAŁY

§ 1

1. Plan obejmuje obszar gminy Dobrzyca w jej granicach administracyjnych.
2. Integralną częścią uchwały są:
1) rysunki planu w skali 1 : 5 000 stanowiące załączniki nr 1 - 24 do niniejszej uchwały,
2) rysunki planu w skali 1 : 1 000 stanowiące załączniki nr 1 – 248 do niniejszej uchwały,
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik nr 249 do niniejszej uchwały,
4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 250 do niniejszej uchwały.
3. Przedmiot i zakres ustaleń planu:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, ust. 4,
13) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy,
14) granice obszarów wymagających przekształceń i rekultywacji.

§ 2

1. Celami planu są:
1) ochrona interesu publicznego w zakresie:
a) poprawy jakości życia mieszkańców w sferze zagospodarowania terenu i parkowania samochodów oraz dostępności do terenów rekreacyjno-sportowych i zieleni wiejskiej,
b) ochrona historycznego układu przestrzennego i innych wartości kulturowych,
c) istotnej poprawy ładu przestrzennego poprzez zwiększenie wymagań dotyczących jakości przestrzeni publicznych oraz standardów zabudowy i zagospodarowania, szczególnie od strony ulic, placów i ciągów pieszych,
d) zachowania wartości środowiska przyrodniczego,
2) zapewnienie warunków dla poprawy estetyki istniejącej zabudowy wsi poprzez:
a) określenie jednolitych zasad rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków oraz realizacji nowych obiektów,
b) wyznaczenie terenów, na których będą mogły być lokalizowane usługi komercyjne i publiczne,
c) wyznaczenie terenów możliwych do realizacji nowych inwestycji o charakterze przemysłowym i produkcyjnym,
3) minimalizacja konfliktów między użytkownikami przestrzeni poprzez:
a) przestrzenną i techniczną izolację funkcji wzajemnie dla siebie uciążliwych,
b) wskazanie rozwiązań i urządzeń minimalizujących uciążliwość ruchu i parkowania samochodów,
4) równoważenie rynku nieruchomości poprzez:
a) realizację celów wymienionych w punktach 1, 2, 3,
b) poprawę standardów funkcjonalnych na obszarze objętym planem.

§ 3

1. Na rysunkach planu następujące oznaczenia są ustaleniami obowiązującymi:
1) granica obszaru objętego planem, na którym obowiązują ustalenia niniejszej uchwały tzn. granice administracyjne gminy,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania – wyznaczające granice jednostek przestrzennych zwanych także jednostkami terenowymi, funkcjonalnymi lub terenami,
3) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy,
4) symbole terenów cyfrowe i literowe służące lokalizacji ustaleń niniejszej uchwały na rysunkach planu zdefiniowane w Rozdziale I, § 5, ust. 1, pkt 1) - 44).
2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku planu mają charakter informacyjny, bądź stanowią propozycje szczegółowych rozwiązań, które nie są ustaleniami niniejszego planu.

§ 4

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,
2) rysunkach planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1 : 1 000 i 1 : 5 000 stanowiących załączniki graficzne wymienione w § 1, ust. 2, pkt 1) i 2) niniejszej uchwały,
3) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunkach planu liniami rozgraniczającymi oznaczony symbolem funkcji i numerem,
4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego),
5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
6) przeznaczeniu (uzupełniającym) dopuszczalnym – należy przez to rozumieć inne niż podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe,
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć możliwość usytuowania budynku w linii zabudowy określonej na rysunku planu lub w odległości większej od określonej,
8) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wzdłuż której należy lokalizować zabudowę,
9) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie budynki lub budowle, które w całości lub w części służą do działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych,
10) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi, które nie powodują uciążliwości w emisji substancji i energii oraz nie będące przedsięwzięciami, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko jest wymagany,
11) obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku jak: piaskownice, huśtawki, drabunki, śmietniki,
12) produkcji uciążliwej – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz dla których sporządzenie raportu może być wymagane,
13) odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć te odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo środowiska,
14) akcencie urbanistycznym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany lub jego część wyróżniająca się rozmiarem lub bogactwem formy architektonicznej, która koncentruje uwagę obserwatorów,
15) dominancie przestrzennej – należy przez to rozumieć budowlę lub część obiektu budowlanego wyróżniającą się wysokością i formą architektoniczną w stosunku do otoczenia,
16) powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację,
17) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć przestrzeń publiczną określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
18) szpalerach zieleni – należy przez to rozumieć parawanujące wnętrza zabudowy mieszkalnej, a także komponowane układy zieleni wzdłuż ciągów pieszych i drogowych,
19) powierzchni zabudowy działki – należy przez to rozumieć wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni całkowitej działki budowlanej lub terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i przeznaczonego pod zabudowę,
20) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wartość wyrażoną w metrach od poziomu gruntu w najniżej usytuowanym narożniku budynku do najwyższego punktu konstrukcji dachu wraz z jego przekryciem ( zgodnie z Prawem budowlanym),
21) istniejących elementach lub stanie zagospodarowania przestrzennego – np. funkcjach terenu, obiektach budowlanych, cechach fizjograficznych należy przez to rozumieć stan w/w w dniu wejścia w życie planu.

§ 5

Ustalenia dotyczące przeznaczenia i warunków zagospodarowania terenów

1. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi wg następujących kategorii:
1) MW - tereny zabudowy wielorodzinnej czyli obszar, na którym wznoszone są budynki służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych o liczbie mieszkań większej niż 2, w tym powierzchnia lokali użytkowych nie przekracza 20% całkowitej powierzchni budynku (chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej),
2) MN - tereny zabudowy jednorodzinnej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,
3) RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
4) MN/U - tereny zabudowy jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi nieuciążliwymi,
5) ML - tereny zabudowy letniskowej,
6) U/MN - tereny usług komercyjnych nieuciążliwych z zabudową mieszkaniową jednorodzinną,
7) UT/MN - tereny usług turystycznych z towarzyszącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną,
8) UT/MN/U - tereny usług turystycznych z towarzyszącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz innymi usługami komercyjnymi nieuciążliwymi,
9) UT/US - tereny usług turystyczno-sportowych,
10) U/UR/MN - tereny usług komercyjnych i rzemiosła usługowego o charakterze nieuciążliwym z towarzyszącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną,
11) RM/U - tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług komercyjnych,
12) RM/UT - tereny zabudowy zagrodowej z usługami agroturystycznymi,
13) U/MW - tereny usług komercyjnych z zabudową mieszkaniową wielorodzinną,
14) UW - tereny zabudowy usług wodnych (np. hangary na sprzęt, przystanie itp.),
15) U 1 - tereny usług publicznych w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz te usługi komercyjne których budowa lub eksploatacja były lub są subwencjonowane ze środków publicznych,
16) U 1K - tereny usług publicznych w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami – usługi sakralne,
17) U 2 - tereny usług komercyjnych tzn utrzymujące się z dochodów własnych,
18) RU - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich,
19) UR - tereny rzemiosła usługowego i produkcyjnego nieuciążliwego,
20) URu - tereny rzemiosła usługowego i produkcyjnego uciążliwego,
21) US - tereny sportu i rekreacji z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
22) US/ZP - tereny sportu i rekreacji z obiektami, urządzeniami oraz zielenią towarzyszącą,
23) P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
24) P/U - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z możliwością realizacji usług komercyjnych i rzemiosła usługowego,
25) U/P - tereny usług komercyjnych i rzemiosła usługowego z możliwością realizacji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
26) ZL - tereny lasów i dolesień,
27) ZP - tereny zieleni urządzonej i parkowej m. in. parki, ogrody, zieleńce, zieleń na placach itp.,
28) ZD - tereny ogrodów działkowych,
29) ZCn - tereny cmentarzy nieczynnych,
30) ZCc - tereny cmentarzy czynnych,
31) ZI - tereny zieleni izolacyjnej (m. in. od obiektów uciążliwych, komunikacji itp.),
32) ZP/U - tereny zieleni urządzonej i parkowej z możliwością realizacji niewielkich obiektów usługowych),
33) ZZ - tereny zagrożone powodzią,
34) R - tereny rolnicze,
35) RO - tereny ogrodnicze,
36) RZ - tereny łąk i pastwisk,
37) WS - tereny wód powierzchniowych śródlądowych (rzeki, jeziora, stawy, strumienie, kanały),
38) WR - tereny zbiorników retencyjnych,
39) KDZ, KDL, KDD - tereny dróg publicznych,
40) KDW - tereny dróg wewnętrznych,
41) KS - tereny usług i urządzeń komunikacyjnych (stacje paliw, parkingi, garaże),
42) KR - tereny ścieżek rowerowych,
43) KPX – tereny ciągów pieszo-jezdnych,
44) KX - tereny ciągów pieszych,
45) KP - tereny dróg służących obsłudze rowów melioracyjnych,
46) EE, G, W, K, T - tereny urządzeń infrastruktury technicznej, przez co rozumie się grunty przeznaczone pod sieci i obiekty infrastruktury technicznej, m. in.: stacje transformatorowe, stacje gazowe redukcyjno-pomiarowe, ujęcia wody i hydrofornie, przepompownie ścieków, urządzenia teletechniczne i wieże telefonii komórkowej,
47) NO - tereny oczyszczalni ścieków,
48) O - tereny wysypisk śmieci do likwidacji i rekultywacji,
49) N - tereny nieużytków,
50) PE - tereny eksploatacji powierzchniowej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowania określone w Rozdziale III.


ROZDZIAŁ II
PRZEPISY OGÓLNE

§ 6

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Należy zachować historyczne układy urbanistyczne w miejscowościach, w których układy takie występują.
2. Nową zabudowę należy lokalizować na obszarze wyznaczonym nieprzekraczalnymi, bądź obowiązującymi liniami zabudowy.
3. Forma obiektów usługowych, produkcyjnych, baz i magazynów powinna posiadać wysokie walory architektoniczne, a teren związany z ich obsługą należy starannie zagospodarować oraz wprowadzić pasy zieleni od strony przestrzeni publicznych i terenów o innych funkcjach.
4. Zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2 000 m2.
5. Lokalizacja i forma reklam nie powinna wprowadzać dysharmonii wizualnej w krajobrazie.
6. Wszelkie obiekty budowlane o wysokości 50 m i więcej powinny być zgłoszone do właściwego organu
nadzoru nad lotnictwem wojskowym tj. do Dowódcy Sił Powietrznych i muszą uzyskać jego pozytywną opinię.

§ 7

Zasady ochrony i kształtowania środowiska, przyrody i krajobrazu

1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego:
1) w zakresie ochrony krajobrazu:
a) południowa część gminy na obszarze wsi: Koźminiec, Trzebowa i Karmin podlega ochronie jako Obszar Chronionego Krajobrazu „Dąbrowy Krotoszyńskie - Baszków Rochy” na podstawie rozporządzenia nr 6 Wojewody Kaliskiego z dnia 22 stycznia 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego nr 2/93, poz. 14),
b) na obszarze chronionego krajobrazu obowiązują zawarte w wymienionym w punkcie a) rozporządzeniu Wojewody zasady konieczne dla zapewnienia ochrony terenów posiadających walory przyrodnicze, krajobrazowe i wypoczynkowe,
c) realizacja Programu ochrony środowiska dla Powiatu Pleszewskiego na lata 2004-2007,
d) zachowanie określonej przepisami odrębnymi odległości zabudowy mieszkaniowej, obiektów usług publicznych oraz zakładów produkcji lub przetwarzania żywności od istniejących cmentarzy,
e) zabrania się lokalizowania zabudowy i nasadzania drzew wysokich w odległościach:
- 5,0 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii energetycznych SN 15 kV,
- 3,0 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii energetycznych nn 0,4 kV,
- od pozostałych linii energetycznych kablowych SN i nn zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami odrębnymi,
f) zabrania się lokalizowania zabudowy w odległościach:
- 100,0 m od osi projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1 000 relacji Odolanów – Wydartowo,
- od gazociągów średniego ciśnienia oraz istniejących czynnych gazociągów kopalnianych wysokiego ciśnienia zgodnie z normami i przepisami odrębnymi,
g) w strefie kontrolowanej gazociągów kopalnianych (2 m w każdą stronę od osi gazociągów) zabrania się wznoszenia budynków, urządzania stałych składów i magazynów, sadzenia drzew oraz podejmowania jakiejkolwiek działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągów podczas ich eksploatacji zgodnie z przepisami odrębnymi,
h) przy projektowaniu obiektów terenowych należy zachować strefy ochronne (odległości podstawowe) od odwiertów zgodnie z przepisami odrębnymi:
- 50,0 m od istniejących odwiertów czynnych,
- 5,0 m od zlikwidowanych odwiertów, w strefie tej oraz na zlikwidowanych odwiertach zabrania się wznoszenia jakichkolwiek obiektów,
i) wzdłuż istniejącej linii elektroenergetycznej przesyłowej NN o napięciu 400 kV relacji Plewiska (Kromolice) – Ostrów Wlkp należy przestrzegać ograniczeń w użytkowaniu terenu o szerokości 56 m (po 28 m od osi linii w obu kierunkach). Dla terenów znajdujących się w podanych granicach obowiązują następujące ustalenia:
- zabrania się lokalizować budynki mieszkalne i inne (zwłaszcza szpitale, internaty, żłobki, przedszkola itp.), przeznaczone na pobyt ludzi przez czas dłuższy niż 8 godzin na dobę,
- dopuszcza się realizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą, turystyczną, rekreacyjną i rolną, w których pobyt ludzi nie przekracza 8 godzin, przy spełnieniu wszystkich wymagań Polskiej Normy PN-E-05100-1 z marca 1998 r. „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”,
W tych przypadkach konieczne jest uzgodnienie warunków lokalizacji projektowanych obiektów i zagospodarowania tego terenu z właścicielem przedmiotowej linii.
2) w zakresie ochrony przyrody:
a) zgodnie z art. 27, ust. 3 rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie m. in. ochrony siedlisk Obszar Chronionego Krajobrazu „Dąbrowy Krotoszyńskie - Baszków Rochy” zaproponowany został jako specjalny obszar ochrony siedlisk w sieci „Natura 2000”,
b) na obszarze wymienionym w punkcie a) zabrania się podejmowania działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt,
c) ścisła ochrona istniejących zwartych kompleksów leśnych,
d) ochrona istniejących na obszarze gminy pomników przyrody,
e) zachowanie i uzupełnienie pasów zieleni wiatrochronnej oraz istniejącej zieleni wzdłuż rowów melioracyjnych, a jej wycinkę ograniczyć tylko do zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania,
f) zachowanie istniejących zespołów zieleni urządzonej i szpalerów drzew wzdłuż dróg i odtwarzanie drzew w miejscach koniecznego ich usunięcia,
3) w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:
a) obowiązuje zakaz zmiany przebiegu i likwidacji istniejących rowów melioracyjnych,
b) w przypadku uszkodzenia urządzeń melioracyjnych należy je doprowadzić do stanu pierwotnego na koszt inwestora w uzgodnieniu z zarządcą tych urządzeń,
c) ochrona obszarów wodonośnych zasobów wodnych czwartorzędowych poprzez prawidłowe rozwiązanie gospodarki ściekami,
d) zakazuje się prowadzenia produkcji i usług oraz lokalizacji obiektów, dla których sporządzenie raportu jest lub może być wymagane na terenach zabudowy mieszkaniowej i usług publicznych,
e) odprowadzanie ścieków opadowych z ulic, placów, parkingów itp., odpowiednio podczyszczonych (separatory, osadniki itp.) do rowów (do ziemi) pod warunkiem spełnienia obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych,
f) zakazuje się na obszarze objętym planem lokalizacji produkcji i usług powodujących powstawanie odpadów wymagających zgodnie z przepisami odrębnymi utylizacji w miejscu ich wytwarzania,
g) zachowanie naturalnych ciągów ekologicznych wzdłuż istniejących cieków podstawowych i szczegółowych poprzez zakaz zabudowy,
h) obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległościach min. 5,0 m od górnej krawędzi skarpy brzegowej cieków wodnych,
i) dla zbiornika retencyjnego na Lutyni obowiązuje linia zabudowy dla obiektów stałych kubaturowych 100,0 m od linii brzegowej,
j) dla poszczególnych kategorii terenów należy zachować dopuszczalne przepisami odrębnymi poziomy hałasu,
4) w zakresie ochrony terenów otwartych:
a) ochrona gleb, a szczególnie gleb klas II-IV, na których obowiązuje zakaz zabudowy,
b) w pasmach szerokości do 300,0 m od dróg publicznych możliwa jest lokalizacja nowych siedlisk rolniczych na terenach rolnych, jeżeli wielkość gospodarstwa rolnego jest równa lub większa od średniej na obszarze gminy oraz przy spełnieniu ograniczeń określonych w punkcie 1) g),
c) ochrona zwartych kompleksów rolnych przed ich dalszym rozdrobnieniem.

§ 8

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. Ustala się następujące zasady ochrony wartości kulturowych:
1) wyznacza się na rysunkach planu strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej dla zespołu pałacowo-parkowego w Dobrzycy,
2) wyznacza się na rysunkach planu strefy ochrony konserwatorskiej dla:
a) układu urbanistycznego wraz z historyczną zabudową w Dobrzycy,
b) zespołów pałacowo-parkowych w Fabianowie i Karminie,
c) zespołów dworsko-parkowych w Lutyni, Sośnicy, Trzebowej, Trzebiniu i Czarnuszce,
3) na obszarach wyznaczonych stref ochrony konserwatorskiej wymienionych w punktach 1) i 2) obowiązuje:
a) zachowanie i konserwacja substancji zabytkowej, w tym zwłaszcza obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
b) ochrona układu dróg oraz zieleni, w tym zwłaszcza parków pałacowych i dworskich,
c) uzgadnianie decyzji administracyjnych dotyczących inwestycji mogących naruszyć układ urbanistyczny oraz substancji obiektów zabytkowych z właściwymi służbami konserwatorskimi, tzn. wszelkich prac budowlanych dotyczących wyglądu zewnętrznego i gabarytów,
d) ochrona dóbr kultury współczesnej m. in. pomników, kapliczek przydrożnych, wiatraków itp.,
e) w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego w Dobrzycy nie dopuszcza się stosowania okien połaciowych przy adaptacji poddaszy, dotyczy to szczególnie budynków zlokalizowanych w zabudowie pierzejowej; odstępstwo od tej zasady może nastąpić jedynie po uzgodnieniu projektu technicznego ze służbami konserwatorskimi w odniesieniu do zabudowy mniej reprezentacyjnej (np. zabudowy podwórzowej),
4) wyznacza się na rysunkach planu strefę ochrony widokowej – ekspozycji w miejscowości Dobrzyca w granicach której obowiązuje:
a) ochrona widoku na obiekty zabytkowe oraz harmonijne kształtowanie ich otoczenia (osie i punkty widokowe),
b) zakaz wznoszenia w sąsiedztwie obiektów zabytkowych zabudowy konkurencyjnej bądź dysharmonijnej w stosunku do już istniejących,
c) zakaz umieszczania w sąsiedztwie obiektów zabytkowych tymczasowych obiektów handlowych i usługowych oraz zagospodarowania terenów otaczających obiekty zabytkowe w sposób mogący powodować obniżenie wartości historycznych, architektonicznych i estetycznych.
2. W obrębie wyznaczonych na rysunkach planu stref ochrony krajobrazu kulturowego obowiązują poniższe ustalenia:
1) nowa zabudowa powinna nawiązywać formą architektoniczną do tradycyjnej zabudowy występującej na obszarze gminy,
2) szczególna dbałość o kompozycję przestrzenną, w tym również o kompozycję zieleni.
3. Prowadzenie prac budowlano-ziemnych w obszarze występowania stanowisk archeologicznych musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem badań sondażowo-wykopaliskowych oraz w razie potrzeby zapewnieniem warunków dla stałego nadzoru archeologicznego.
4. W przypadku realizacji inwestycji na wyznaczonych w planie strefach ochrony archeologicznej należy na 7 dni przed rozpoczęciem robót ziemnych powiadomić odpowiednie służby konserwatorskie, a w trakcie budowy w razie potrzeby zapewnić nadzór archeologiczny.
5. Wszystkie obiekty zabytkowe, budowle i obszary wpisane do rejestru zabytków znajdujące się na obszarze gminy podlegają ochronie konserwatorskiej.


§ 9

Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni
publicznych

1. Na obszarze planu przewiduje się następujące tereny przestrzeni publicznych:
1) drogi publiczne,
2) ścieżki rowerowe,
3) ciągi piesze,
4) tereny parkingów,
5) ogólnodostępne place na terenach przeznaczonych pod funkcję usługową oraz mieszkaniowo-usługową, a także mieszkaniową,
6) ciągi drenażowe,
7) przewody i urządzenia służące do przesyłania gazu i energii elektrycznej, a także inne obiekty i urządzenia niezbędne do korzystania z tych przewodów i urządzeń (np. trafostacje, stacje redukcyjne gazu itp.),
8) urządzenia służące do zaopatrzenia ludności w wodę (np. wodociągi, hydrofornie, stacje uzdatniania, ujęcia wody); gromadzenia, przesyłania , oczyszczania i odprowadzania ścieków (np. sieci kanalizacyjne, przepompownie, oczyszczalnie ścieków) oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowanie (np. wysypiska śmieci, kompostownie, spalarnie),
9) obiekty i urządzenia służące ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę (np. zbiornik na Lutyni), regulacji przepływów (np. jazy) i ochronie przed powodzią (np. wały przeciwpowodziowe),
10) urządzenia melioracji wodnych będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
11) obiekty zabytkowe w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
12) obiekty urzędów administracji państwowej i samorządowej, szkół publicznych, a także publicznych obiektów ochrony zdrowia, przedszkola publiczne, domy opieki społecznej itp.,
13) wydobywanie i składowanie kopalin będących własnością Skarbu Państwa,
14) cmentarze,
15) inne tereny określone w odrębnych ustawach.
2. Na terenie dróg publicznych dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, nośników reklamowych pod warunkiem, że nie będą kolidowały z funkcją komunikacyjną i sieciami infrastruktury technicznej oraz w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządców tych dróg przy uwzględnieniu innych ustaleń niniejszego planu i przepisów odrębnych.
3. W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się ponadto lokalizację niewielkich obiektów handlowych (kiosków) w sposób nie kolidujący z funkcją komunikacyjną i realizowanych za zgodą zarządcy drogi w pobliżu przystanków komunikacji zbiorowej, a w razie potrzeby w innych miejscach.
4. Na terenach przestrzeni publicznych obowiązują ustalenia określone dla ich funkcji podstawowej, a ponadto dopuszcza się realizację zieleni urządzonej i obiektów małej architektury oraz parkingów, a także z wyjątkiem pasów drogowych z zastrzeżeniem ust. 3 – tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, pod warunkiem, że nie będą kolidować z funkcją podstawową.
5. Zaleca się stosowanie ujednoliconej formy reklam oraz tablic informacyjnych zatwierdzonych przez właściwą jednostkę organizacyjną Urzędu Gminy w Dobrzycy.

§ 10

Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu

1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych obiektów nie będących tymczasowymi obiektami budowlanymi w odległościach od dróg:
1) powiatowych zbiorczych KDZ:
a) na terenach zabudowanych - min. 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
b) poza terenem zabudowy - 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
2) gminnych lokalnych KDL:
a) na terenach zabudowanych - min. 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
b) poza terenem zabudowy - 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
3) dróg gminnych dojazdowych KDD - 6,0 m od linii rozgraniczającej,
4) dróg wewnętrznych KDW - 5,0 m od linii rozgraniczającej,
5) ciągów pieszo-jezdnych KPX - 5,0 m od linii rozgraniczającej,
6) ciągów pieszych KX - min. 4,0 m od linii rozgraniczającej,
7) od linii rozgraniczających tereny lasów - min. 15,0 m,
8) od linii rozgraniczających tereny wód śródlądowych - min. 10,0 m,
9) określone wyżej odległości uzupełniają inne ograniczenia w lokalizacji budynków wynikające z przepisów powszechnych i pozostałych regulacji niniejszej uchwały i obowiązują, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.
2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą urządzeń elektroenergetycznych, w tym stacji transformatorowych kubaturowych.
3. Na terenach objętych ochroną konserwatorską należy zachować istniejące linie zabudowy jako obowiązujące.
4. Przy modernizacji i realizacji nowego zainwestowania należy stosować rozwiązania przyjazne dla osób niepełnosprawnych.
5. Przy sytuowaniu budynku na działce należy zachować warunki określone w przepisach odrębnych.
6. W planie dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy działki sąsiedniej tj. w odległości 1,5 m lub w granicy:
1) dla istniejących terenów zabudowanych, na których znajdują się działki z budynkami usytuowanymi w odległości mniejszej niż 3,0 m,
2) dla terenów przeznaczonych w planie ustalenie to można stosować na istniejących działkach o szerokości mniejszej niż 18,0 m.
7. Dopuszczenie lokalizacji obiektów kubaturowych w odległości mniejszej niż 3,0 m od granicy działki sąsiedniej, tj. w odległości 1,5 m lub w granicy nie może kolidować z ustaleniami szczegółowymi planu.
8. Obowiązują gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy określone w ustaleniach szczegółowych.
9. Zaleca się stosowanie jednolitej kolorystyki dachów i wykorzystanie jednolitych materiałów wykończeniowych w elewacjach w zabudowie mieszkaniowej wzdłuż jednej pierzei ulicy.
10. Dopuszcza się zabudowę maksymalnie:
1) 60% powierzchni terenu inwestycji w obszarach oznaczonych symbolami P, P/U i U/P,
2) 60% powierzchni terenu inwestycji w obszarach oznaczonych symbolami UR, U 2, U/MN,
3) 50% powierzchni terenu inwestycji w obszarach oznaczonych symbolami U/MW, MN/U,
4) 50% powierzchni terenu inwestycji na obszarach oznaczonych symbolami MW, MN, U/UR/MN,
5) 30% powierzchni terenu inwestycji w obszarach oznaczonych symbolami RM, RM/U, RM/UT, UT/MN, UT/MN/U, ML,
6) 20% powierzchni terenu inwestycji w obszarach rolnych przy lokalizacji nowych siedlisk rolniczych w przypadkach, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego jest równa lub większa od przeciętnej wielkości gospodarstwa rolnego w gminie oraz pod warunkiem dostępu do drogi publicznej.

§ 11

Zasady zagospodarowania terenów podlegających ochronie oraz terenów
zagrożonych powodzią

1. Część terenu objętego planem znajduje się w obrębie obszaru zasobowego wód podziemnych piętra czwartorzędowego. Na obszarze tym obowiązują ustalenia zawarte w § 7, ust.1, pkt 3) niniejszej uchwały.
2. Południowa część terenu objętego planem położona jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dąbrowy Krotoszyńskie”. Na obszarze tym obowiązują ustalenia zawarte w § 7, ust. 1, pkt 1) niniejszej uchwały.
3. Niektóre rejony terenu objętego planem znajdują się z strefie ochrony archeologicznej; występują też stanowiska archeologiczne. Na tych obszarach obowiązują ustalenia zawarte w § 8, ust. 1, pkt 3 i 4 niniejszej uchwały.
4. Na obszarach objętych strefami ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia zawarte w § 8, ust. 1, pkt 1) – 4) niniejszej uchwały.
5. W północnej części terenu objętego planem zlokalizowany jest obszar i teren górniczy gazu ziemnego „Jarocin I”, na którym obowiązują zasady zagospodarowania określone w przepisach odrębnych, m. in. w Prawie geologicznym i górniczym.
6. Dolina Lutyni zagrożona jest występowaniem powodzi w granicach określonych orientacyjnie na rysunkach planu. Na obszarach tych obowiązują zasady zagospodarowania określone w przepisach odrębnych, w tym bezwzględny zakaz zabudowy.

§ 12

Szczegółowe zasady scalania i podziału nieruchomości

1. Scalanie i wtórne podziały działek powinny być dokonywane przy zachowaniu następujących warunków:
1) nowy układ granic umożliwi obsługę każdej nieruchomości w zakresie dostępu do drogi publicznej i infrastruktury technicznej, przy czym zaleca się, aby granice działek były położone pod katem prostym w stosunku do przyszłego pasa drogowego,
2) w przypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, podział wtórny lub scalenie jest możliwe pod warunkiem realizacji drogi wewnętrznej z dostępem do drogi publicznej,
3) na terenach oznaczonych symbolem MN ustala się podział określony na rysunkach planu,
4) ustala się minimalne powierzchnie dla nowych działek:
a) dla zabudowy zagrodowej - 2 500 m2,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - 600 m2,
c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej - 400 m2,
d) dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej - 700 m2,
e) dla zabudowy rzemiosła usługowego - 1 000 m2,
f) dla zabudowy letniskowej - 300 m2,
z tolerancją do 10%, chyba że z rysunku planu wynika inna wielkość wynikająca ze specyfiki usytuowania,
5) ustala się minimalną szerokość frontu wydzielanych działek:
a) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), mieszkaniowo-usługowej (MN/U, U/MN) – 20,0 m, bliźniaczej (MN) – 15,0 m, letniskowej (ML) – 20,0 m,
b) w zabudowie zagrodowej (RM) - 25,0 m,
c) w zabudowie rzemieślniczej - 22,0 m,
d) w pozostałych typach zabudowy - 22,0 m,
z tolerancją do 5%, chyba że z rysunku planu wynika inna wielkość wynikająca ze specyfiki usytuowania,
6) szerokość wydzielanych dróg dojazdowych i wewnętrznych winna być dostosowana do wymagań wynikających z przewidywanego ruchu pojazdów, zgodnie z przepisami budowlanymi, a w szczególności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.
2. Scaleniem powinny zostać objęte tereny projektowanych zwartych zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami zlokalizowane przy ul. Pleszewskiej i ul. Krotoszyńskiej.

§ 13

Szczególne warunki zagospodarowania terenów

Na obszarze planu obowiązują ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu określone w innych regulacjach niniejszej uchwały i przepisach odrębnych.

§ 14

Warunki i zasady obsługi w zakresie komunikacji

1. Ustala się zasady zagospodarowania terenów tras komunikacyjnych z podstawowym przeznaczeniem pod drogi oznaczone na rysunkach planu symbolami: KDZ, KDL, KDD, KDW, KPX, KP, KX, KR.
2. Poprzez drogi klasy Z (KDZ – powiatowe) realizuje się powiązania zewnętrzne międzyobszarowe, a poprzez drogi L (KDL – gminne) powiązania wewnętrzne, zapewniając spójność z układem podstawowym gminy.
3. Dla poszczególnych tras oznaczonych na rysunkach planu poniższymi symbolami obowiązują następujące warunki modernizacji i budowy:
1) drogi powiatowe (KDZ) klasy Z:
a) szerokość w liniach rozgraniczających - 20,0 m,
b) szerokość jezdni - 7,0 m,
c) dopuszcza się realizację pasów postojowych i ścieżek rowerowych wzdłuż drogi zgodnie z przepisami odrębnymi i zgodą zarządcy drogi,
d) dopuszcza się realizację w pasie drogowym sieci i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem uzgodnienia z zarządcą drogi,
e) zjazdy z drogi mogą być realizowane bezpośrednio z posesji na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
f) w terenach zabudowanych, jeżeli nie ma możliwości poszerzenia zachowuje się istniejącą szerokość dróg w liniach rozgraniczających,
2) drogi gminne (KDL) klasy L:
a) szerokość w liniach rozgraniczających - 12,0 – 15,0 m,
b) szerokość jezdni - 6,0 m,
c) dopuszcza się realizację pasów postojowych i ścieżek rowerowych wzdłuż drogi zgodnie z przepisami odrębnymi i zgodą zarządcy drogi,
d) dopuszcza się realizację w liniach rozgraniczających drogi sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
e) zjazdy z drogi mogą być realizowane bezpośrednio z posesji,
f) w terenach zabudowanych, jeżeli nie ma możliwości poszerzenia zachowuje się istniejącą szerokość w liniach rozgraniczających,
3) drogi gminne (KDD) klasy D :
a) szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 – 12,0 m,
b) szerokość jezdni - 5,0 m,
c) możliwa realizacja pasów postojowych wzdłuż drogi zgodnie z przepisami odrębnymi i zgodą zarządcy drogi,
d) dopuszcza się realizację w liniach rozgraniczających drogi sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
e) zjazdy z drogi mogą być realizowane bezpośrednio z posesji,
f) w terenach zabudowanych, jeżeli nie ma możliwości poszerzenia zachowuje się istniejącą szerokość w liniach rozgraniczających,
4) drogi wewnętrzne KDW :
a) dopuszcza się realizowanie obsługi i dostępu do drogi publicznej poprzez drogi wewnętrzne (również nie wyznaczone na rysunkach planu) stanowiące współwłasność wszystkich właścicieli nieruchomości, dla których korzystanie z nich jest konieczne przy służebności wydzieleń dla obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej,
b) w przypadku dróg obsługujących więcej niż 1 nieruchomość na terenach przewidywanych w niniejszym planie pod zabudowę, szerokość pasów drogowych nie powinna być mniejsza niż 10,0 m,
5) ciągi pieszo-jezdne KPX:
a) szerokość w liniach rozgraniczających - min. 3,0 m,
b) możliwa realizacja w liniach rozgraniczających sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
6) drogi dojazdowe KP :
a) szerokość w liniach rozgraniczających - 2,5 – 3,0 m,
b) drogi te służyć będą do obsługi i konserwacji istniejących rowów melioracyjnych,
7) ciągi piesze KX:
a) szerokość w liniach rozgraniczających min. 1,50 m,
b) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
8) transwojewódzka ścieżka rowerowa KR :
a) poprowadzona po terenie dawnej kolejki wąskotorowej z Krotoszyna do Dobrzycy o szerokości w liniach rozgraniczających 4,0 – 6,0 m.; na pozostałej trasie prowadzona wzdłuż ciągów komunikacyjnych na ten cel wydzielonych terenach.
4. W niektórych przypadkach uzasadnionych istniejącym zagospodarowaniem terenu dopuszcza się odstępstwa od szerokości wymienionych w ust. 3. Jednocześnie ustala się zasadę pełnej zgodności parametrów technicznych i dyspozycji przekrojów poprzecznych poszczególnych klas dróg z określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Generalnie na terenach zainwestowanych dopuszcza się zachowanie istniejących szerokości dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkami planu.
5. Korekty linii rozgraniczających dróg klasy Z, L, D mogą być wprowadzane bez potrzeby dokonywania zmiany planu w przypadku jednoczesnego spełnienia następujących warunków:
1) opracowania koncepcji uzasadniającej potrzebę wprowadzenia zmian,
2) utrzymania ustalonego w planie przebiegu tras i lokalizacji skrzyżowań,
3) zapewnienia przekrojów poprzecznych dróg o parametrach przewidzianych w cytowanym w ust. 4 rozporządzeniu,
4) zapewnienia realizacji planowanych ciągów infrastruktury technicznej.
6. W granicach poszczególnych nieruchomości należy przewidzieć lokalizację niezbędnej ilości miejsc parkingowych. Miejsca parkingowe mogą być realizowane jako jednopoziomowe lub wbudowane w projektowane obiekty. Ustala się następujące minimalne ilości miejsc parkingowych w odniesieniu do powierzchni lokali i obiektów służących prowadzeniu działalności gospodarczej:
1) o powierzchni 10 – 20 m2 - 2 miejsca parkingowe,
2) o powierzchni powyżej 20 m2, nie więcej jednak niż 50 m2 - 5 miejsc parkingowych,
3) o powierzchni powyżej 50 m2 - po 1 miejscu parkingowym na każde rozpoczęte 50 m2 i dodatkowo 2 miejsca parkingowe,
4) w każdym przypadku należy przewidzieć po 1 miejscu parkingowym dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
5) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN i letniskowej ML - 1-2 miejsca postojowe i garażowe łącznie na 1 działkę,
6) dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW - 1 miejsce postojowe i garażowe łącznie na 1 mieszkanie.
7. W zakresie sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia:
1) nowe liniowe elementy infrastruktury technicznej mogą być realizowane za zgodą zarządcy drogi – w pasie drogi publicznej pod warunkiem, że nie będą kolidowały z jej funkcją komunikacyjną oraz zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi tych dróg,
2) w pasie drogowym można również lokalizować towarzyszące sieciom infrastruktury technicznej urządzenia za zgodą zarządcy drogi oraz jeżeli istnieją ku temu warunki,
3) nowe elementy infrastruktury technicznej w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego w Dobrzycy powinny być prowadzone pod ziemią, na pozostałych terenach dopuszcza się realizację linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia,
4) dopuszcza się:
a) prowadzenie i sytuowanie nowych elementów sieci i lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej na innych niż wymienione w pkt 1) terenach, o ile nie zostaną zakłócone podstawowe funkcje tych terenów i nie zostanie zajęte więcej niż 10% powierzchni jednostki terenowej; urządzenia infrastruktury technicznej towarzyszące elementom liniowym mogą być lokalizowane zarówno jako podziemne i nadziemne, w tym w zależności od uwarunkowań technicznych jako wolnostojące lub wbudowane w inne obiekty,
5) przy projektowaniu nowych inwestycji należy w miarę możliwości unikać kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej. W przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania z tymi elementami należy je przenieść lub odpowiednio zmodyfikować staraniem i na koszt podmiotu wchodzącego w kolizję, przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z przepisów odrębnych oraz w uzgodnieniu z operatorem sieci. Sposób zagospodarowania terenu powinien umożliwiać odpowiednim służbom dostęp do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; wszystkie istniejące na obszarze urządzenia elektroenergetyczne należy wkomponować w projektowane zagospodarowanie przedmiotowego terenu zachowując bezpieczne odległości oraz pozostałe wymagania zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,
6) w obrębie linii rozgraniczających dróg klasy Z, L, D dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń służących ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej.
8. Dopuszcza się możliwość pozostawienia w pasie drogowym istniejących budynków i urządzeń nie związanych z drogami i ich obsługą przy zachowaniu poniższych warunków:
1) nie powodują zagrożenia oraz utrudnienia w ruchu drogowym oraz nie zakłócają wykonania zadań zarządcy drogi,
2) uzyskania zgody zarządcy drogi na ich rozbudowę, przebudowę lub remont.

§ 15

Warunki i zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

1. Na terenie objętym planem należy zachować strefy techniczne od istniejących i projektowanych linii energetycznych (15 kV) oraz gazociągów (w.c. i ś.c., gazociągów kopalnianych w.c.) określone w § 7, ust. 1, pkt 1) f – h.
Wzdłuż istniejącej elektroenergetycznej linii przesyłowej o napięciu 400 kV obowiązują ustalenia podane w § 7, ust. 1, pkt 1) i). Jednocześnie dopuszcza się utrzymanie i modernizację tej linii łącznie w wywieszeniem drugiego toru 400 kV, którego termin realizacji wymuszony będzie potrzebami krajowego systemu przesyłowego i spełnieniem warunku bezpieczeństwa energetycznego kraju.
2. W granicach całego terenu objętego planem dopuszcza się lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku planu urządzeń i sieci infrastruktury technicznej niezbędnych dla obsługi terenu w zakresie:
1) zaopatrzenia w wodę,
2) odprowadzania i oczyszczania ścieków,
3) zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz sieciowy,
4) telekomunikacji pod warunkiem, że:
a) ich lokalizacja nie pozostaje w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami planu,
b) nie będą to przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jest i może być wymagany na podstawie obowiązujących przepisów odrębnych,
3. Ograniczenie wyszczególnione w ust. 2, pkt 4), lit b) nie dotyczy instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych emitujących dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego określone w przepisach odrębnych.
4. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego wymagają uzyskania warunków technicznych od ich dysponentów.
5. Zaopatrzenie w energię elektryczną:
1) zasilanie w energię elektryczną obszaru objętego planem przewiduje się z istniejących sieci SN i NN po ich rozbudowie,
2) dopuszcza się inne lokalizacje zaznaczonych na rysunkach planu stacji transformatorowych i projektowanych linii kablowych i napowietrznych wynikające ze szczegółowych rozwiązań technicznych, pod warunkiem że nie będą kolidowały z pozostałymi ustaleniami planu,
3) na obszarze objętym planem dopuszcza się przebudowę napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia na linie kablowe oraz w uzasadnionych przypadkach na linie napowietrzne na warunkach określonych przez operatora sieci energetycznej,
4) w obrębie pasa drogowego dopuszcza się lokalizowanie wolnostojących szaf z urządzeniami, aparaturą i osprzętem infrastruktury elektroenergetyki na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
5) nowe stacje transformatorowo-rozdzielcze 15/04 kV należy budować w wykonaniu wnętrzowym, jako małogabarytowe stacje wolnostojące o wystroju architektonicznym harmonizującym z otaczającą zabudową; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość budowy również napowietrznych stacji słupowych,
6) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych również na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, stosownie do potrzeb użytkowników, pod warunkiem zapewnienia do nich dojazdu,
7) wszelkie inwestycje związane ze wzrostem zaopatrzenia w energię elektryczną należy realizować na podstawie indywidualnych umów zawieranych na wniosek zainteresowanego inwestora,
8) zezwala się w trakcie realizacji planu na całym obszarze opracowania lokalizację zadań dla realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu energetyki i wydzielanie terenu dla ich potrzeb w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod warunkiem, że nie będą kolidowały z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenów. W przypadku konieczności budowy stacji transformatorowych na terenie objętym niniejszym planem przedsiębiorstwo energetyczne wskaże miejsca pod ich budowę. W przypadku braku możliwości pozyskania terenu pod budowę w/w stacji, miejsce wskaże Urząd Gminy w Dobrzycy.
6. Zaopatrzenie w gaz ziemny:
1) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejącej kopalni „Jarocin I” poprzez rozbudowę istniejącej sieci gazociągów średniego ciśnienia,
2) przez wschodnią część gminy z południa na północ wyznaczono orientacyjny przebieg gazociągu tranzytowego wysokiego ciśnienia DN 1000 relacji Odolanów - Wydartowo, wzdłuż którego należy zachować strefy techniczne wymienione w § 7, ust. 1, pkt 1), lit. f),
3) na rysunkach planu przedstawiono orientacyjny przebieg projektowanych gazociągów średniego ciśnienia; dopuszcza się ich poprowadzenie odmiennymi trasami wynikającymi ze szczegółowych rozwiązań technicznych,
4) projektowane gazociągi powinny być prowadzone w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg, poza pasem jezdni; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokalizację w pasie jezdni po uzgodnieniu z zarządcą drogi, pod warunkiem że nie będą kolidować z pozostałymi ustaleniami planu,
5) przyłączanie odbiorców do sieci gazowej odbywać się będzie na warunkach określonych przez dysponenta sieci.
7. Zaopatrzenie w wodę:
1) źródłem zaopatrzenia w wodę pozostają istniejące gminne ujęcia wód podziemnych (Dobrzyca-Augustynów i Nowy Świat),
2) dla wszystkich studni utrzymuje się aktualne strefy ochrony sanitarnej bezpośredniej, strefy ochrony sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej z obowiązującymi ograniczeniami wynikającymi z pozwoleń wodno-prawnych i przepisów odrębnych,
3) system zaopatrzenia w wodę bazuje na istniejących i projektowanych rurociągach magistralnych oraz istniejącej i projektowanej sieci rozdzielczej,
4) przebieg przedstawionych na rysunkach planu projektowanych sieci wodociągowych służących do zaopatrzenia w wodę odbiorców na nowych terenach ma charakter orientacyjny; dopuszcza się poprowadzenie przewodów wodociągowych innymi trasami wynikającymi ze szczegółowych rozwiązań technicznych, pod warunkiem że nie będą kolidować z pozostałymi ustaleniami planu,
5) nowe przewody wodociągowe powinny być prowadzone w liniach rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg poza pasem jezdni; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokalizację w pasie jezdni po uzgodnieniu z zarządcą drogi..
8. Odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych:
1) docelowo ścieki należy odprowadzić do projektowanych gminnych oczyszczalni ścieków w Dobrzycy i Sośnicy poprzez projektowaną gminną sieć kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i tłocznym,
2) do czasu realizacji oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej tymczasowo dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych z wywozem do najbliżej położonej oczyszczalni ścieków z obowiązkiem podłączenia obiektów do kanalizacji sanitarnej w chwili jej uruchomienia oraz zlikwidowaniu zbiorników bezodpływowych po skanalizowaniu terenu,
3) dopuszcza się również realizację przydomowych oczyszczalni ścieków przede wszystkim w zabudowie zagrodowej oraz w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach poza zwartą zabudową osiedlową,
4) proponowany na rysunkach planu orientacyjny przebieg sieci kanalizacyjnej z uzasadnionych powodów technicznych bądź ekonomicznych może zostać zmieniony, pod warunkiem że nie będzie kolidował z pozostałymi ustaleniami planu,
5) budowę nowych kanałów sanitarnych powinno się wyznaczać w powstających ciągach komunikacyjnych,
zakazuje się odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu oraz cieków powierzchniowych.
9. Odprowadzenie ścieków przemysłowych:
1) docelowo ścieki należy odprowadzić do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej realizacji tymczasowo do szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie własnym inwestora, z wywozem nieczystości do gminnej oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska i z obowiązkiem podłączenia do kanalizacji sanitarnej w chwili jej uruchomienia oraz zlikwidowania zbiorników bezodpływowych po skanalizowaniu terenu,
2) ścieki przemysłowe o przekroczonych dopuszczalnych wartościach zanieczyszczeń przed ich wprowadzeniem do kanalizacji muszą być podczyszczone w odpowiednich urządzeniach własnych inwestora i na jego własnym terenie,
3) technologia oczyszczania i miejsce gromadzenia ścieków wymaga uzgodnienia z organem właściwym do spraw ochrony środowiska,
4) zakazuje się odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu oraz cieków powierzchniowych.
10. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:
1) tereny zainwestowania, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub innymi szkodliwymi należy wyposażyć w systemy odprowadzenia wód opadowych; powierzchnie, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami należy utwardzić, a podłoże uszczelnić; przed odprowadzeniem wód opadowych w/w substancje należy usunąć do wartości określonych w przepisach odrębnych,
2) wody opadowe i roztopowe z ulic, placów, parkingów i dojazdów o utwardzonej nawierzchni należy odprowadzić po ich wstępnym podczyszczeniu do systemu odprowadzania wód opadowych,
3) wody opadowe i roztopowe z dachów oraz powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w punkcie 1 mogą być odprowadzane do ziemi bez oczyszczania.
11. Zaopatrzenie w energię cieplną:
1) z własnych kotłowni na paliwa ekologiczne i wykorzystujące odnawialne źródła energii z zastosowaniem urządzeń technicznych o wysokiej sprawności i niskim stopniu zanieczyszczeń środowiska; dopuszcza się stosowanie paliw stałych,
2) jako działanie towarzyszące celowe jest stworzenie zachęt do ocieplania istniejących budynków i propagowanie budowy domów energooszczędnych.
12. Obsługa w zakresie telekomunikacji:
1) urządzenia telekomunikacyjne należy umieszczać:
a) wewnątrz obiektów kubaturowych oprócz obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
b) w obiektach wolnostojących z dostosowaniem wystroju architektonicznego do otaczającej zabudowy,
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń telekomunikacyjnych na masztach nadawczych poza terenami zabudowanymi,
3) wokół budowli z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy utrzymać strefy techniczne o wymiarach i warunkach zagospodarowania zgodnych z wymaganiami przepisów odrębnych,
4) dopuszcza się umieszczanie na budynkach radiowych anten nadawczych, jeżeli:
a) budynki nie są wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków,
b) nie zostaną przekroczone określone przepisami szczególnymi dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania nie jonizującego, jakie mogą występować w środowisku,
c) wysokość zawieszenia anten nie będzie wyższa od 3,0 m. licząc od kalenicy dachu,
5) dopuszczalne lokalizacje urządzeń infrastruktury telekomunikacji nie mogą kolidować z pozostałymi ustaleniami planu,
6) ustala się następujące zasady budowy i modernizacji przewodowych linii sieci telekomunikacyjnych:
a) linie sieci telekomunikacyjnych należy prowadzić wyłącznie w kanalizacji kablowej,
b) w obrębie pasa drogowego istniejących i projektowanych dróg dopuszcza się układanie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz lokalizację estetycznie wykonanych kablowych szafek rozdzielczych sieci przewodowej na warunkach określonych przez zarządcę drogi,
c) wzdłuż istniejących i projektowanych linii telekomunikacyjnych należy utrzymać strefy techniczne o wymiarach i warunkach zagospodarowania zgodnych z wymaganiami przepisów odrębnych,
d) istniejącą sieć teletechniczną w miejscach kolizji z projektowanym układem komunikacyjnym oraz infrastrukturą techniczną należy przebudować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
13. Ochrona przeciwpożarowa:
1) ochronę przeciwpożarową należy przewidzieć zgodnie z Polskimi Normami i przepisami odrębnymi.
14. Gromadzenie i usuwanie odpadów:
1) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ustala się ich selekcjonowanie i wywóz na składowisko odpadów komunalnych zgodnie z zasadami ustalonymi przez władze gminy; sposób gromadzenia i usuwania odpadów winien zabezpieczyć środowisko przed zanieczyszczeniem.
15. Gospodarka odpadami przemysłowymi:
1) należy ją prowadzić zgodnie z przepisami w zakresie ochrony środowiska.ROZDZIAŁ III
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
Ustalenia szczegółowe obowiązujące na obszarach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi
dotyczące przeznaczenia oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenów

Ustalenia obowiązujące na całym obszarze gminy

§ 16

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem ZL ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: lasy i dolesienia,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) obiekty służące bezpośrednio gospodarce leśnej,
b) ścieżki piesze,
c) ścieżki rowerowe,
d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w przepisach odrębnych.
2. W granicach terenów ZL obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów budowlanych poza wymienionymi w ust. 1, pkt 2.

§ 17

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem ZI ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zieleń izolacyjna,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) zieleń żywopłotowa wysoka i niska stanowiąca naturalne osłony izolacyjne od terenów działalności gospodarczej i ciągów komunikacyjnych,
b) osłony i ekrany akustyczne,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

§ 18

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem ZZ ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: obszary zagrożone powodzią.
2. W granicach terenów ZZ obowiązuje zakaz wznoszenia jakiejkolwiek zabudowy oprócz umocnień i wałów przeciwpowodziowych.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie podziemnych sieci infrastruktury technicznej.

§ 19

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem R ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: uprawy polowe,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) podziemne i naziemne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. W granicach terenów R obowiązuje zakaz wznoszenia zabudowy poza pasami szerokości max 300,0 m od dróg publicznych, na których można lokalizować nowe siedliska rolne, jeżeli powierzchnia gospodarstwa jest równa lub większa od średniej w gminie i są spełnione przepisy odrębne, jak również przy spełnieniu ograniczeń określonych w § 7, ust. 1, pkt 1) g).
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów upraw polowych R:
1) dopuszcza się lokalizację ścieżek rowerowych i ciągów turystycznych z towarzyszącymi terenowymi urządzeniami rekreacyjnymi oraz zbiorników wodnych,
2) obowiązuje zakaz likwidacji istniejących zadrzewień śródpolnych, poza wycinką sanitarną,
3) istniejąca zabudowa może być modernizowana i rozbudowywana o powierzchnię nie większą niż 50% istniejącej powierzchni użytkowej,
4) zakazuje się wprowadzania ogrodzeń pełnych od dróg publicznych.

§ 20

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem RO ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: uprawy ogrodnicze,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) sady i ogrody,
b) uprawy pod folią lub szkłem, pod warunkiem zachowania wymogów Prawa ochrony środowiska,
c) towarzysząca zabudowa mieszkaniowa,
d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
e) place, dojazdy, parkingi i ciągi piesze,
f) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna, rekreacyjna oraz izolacyjna.
2. W granicach terenów RO obowiązuje zakaz wznoszenia dużych zespołów szklarniowych o charakterze przemysłowym.
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów upraw ogrodniczych RO:
1) dopuszcza się lokalizację ścieżek rowerowych i ciągów turystycznych z towarzyszącymi terenowymi urządzeniami rekreacyjnymi oraz zbiorników wodnych,
2) obowiązuje zakaz likwidacji istniejących zadrzewień (innych niż drzewa owocowe),
3) istniejąca zabudowa może być modernizowana i rozbudowywana o powierzchnię niewiększą niż 50% istniejącej powierzchni użytkowej,
4) zakazuje się wprowadzania ogrodzeń pełnych od dróg publicznych.

§ 21

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem RZ ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: użytki zielone (łąki i pastwiska),
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
b) dojazdy i drogi do konserwacji istniejących rowów melioracyjnych.
2. W granicach terenów RZ obowiązuje zakaz wznoszenia zabudowy.
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów użytków zielonych RZ:
1) dopuszcza się lokalizację ścieżek rowerowych i ciągów turystycznych z towarzyszącymi terenowymi urządzeniami rekreacyjnymi oraz zbiorników wodnych,
2) obowiązuje zakaz likwidacji istniejących zadrzewień, poza wycinką sanitarną.

§ 22

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem N ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: tereny nieużytków,
2) uzupełniające:
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Tereny nieużytków powinny być poddane rekultywacji z przeznaczeniem pod zalesienie lub zbiorniki wodne w zależności od położenia i warunków lokalnych.

§ 23

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem WS ustala się następujące przeznaczenie: pod wody powierzchniowe śródlądowe (rzeki, jeziora, stawy, strumienie, kanały, zbiorniki).
2. W granicach terenów WS obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów budowlanych z wyjątkiem służących regulacji, piętrzeniu i związanych z eksploatacją wód.
3. Linie zabudowy od terenów wymienionych w ust. 1 w odległościach oznaczonych na rysunkach planu.

§ 24

Tereny tras komunikacyjnych (KDZ, KDL, KDD, KDW, KR)

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolami KDZ (1-19 KDZ), KDL (1-54 KDL), KDD (1-65 KDD), KDW (1-18 KDW) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) jezdnie dróg,
b) pasy postojowe,
c) chodniki,
d) zieleń drogowa,
e) urządzenia obsługi komunikacji zbiorowej,
f) oświetlenie,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) sieci infrastruktury technicznej,
b) obiekty małej architektury.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów urządzeń i usług komunikacyjnych KDZ, KDL, KDD, KDW:
1) stosowanie w miarę dostępności terenu pasów lub zatok postojowych dwustronnych lub jednostronnych na drogach KDZ, KDL, przy czym miejsca postojowe należy organizować w układzie prostopadłym lub równoległym do jezdni,
2) zabezpieczenie miejsc na przystanki komunikacji zbiorowej na drogach KDZ, KDL,
3) nasadzanie zieleni ochronnej dla terenów wzdłuż dróg KDZ, KDL.

§ 25

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem KR (1 KR) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: komunikacja rowerowa,
2) uzupełniające dopuszczalne):
a) urządzenia i budowle towarzyszące służące do obsługi komunikacji rowerowej,
b) podziemne sieci infrastruktury technicznej,
c) elementy małej architektury, w tym zieleń,
d) oświetlenie.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów ścieżki rowerowej KR:
1) zalecana szerokość w liniach rozgraniczających min. 3,0 m w zależności od możliwości terenowych,
2) możliwość prowadzenia ścieżki na drogach klasy Z i L na wydzielonym na jezdni (przy krawężniku) jednokierunkowym pasie ruchu rowerowego o szerokości 2,0 m w przypadku braku innego terenu,
3) należy uwzględnić warunki techniczne projektowania ścieżek rowerowych wynikające z przepisów odrębnych,
4) ścieżki rowerowe mogą być realizowane na terenach dawnej kolejki wąskotorowej relacji Krotoszyn – Dobrzyca – Pleszew.

§ 26

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem KPX (1-4 KPX) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: komunikacja pieszo-jezdna,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) podziemne sieci infrastruktury technicznej,
b) obiekty małej architektury,
c) oświetlenie,
d) zieleń.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów ciągów pieszo-jezdnych KPX:
1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 5,0 m.

§ 27

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem KX (1-5 KX) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: komunikacja piesza,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) elementy małej architektury, w tym zieleń.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania ciągów pieszych KX:
1) ustala się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 1,5 m.

§ 28

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem KS4 (1-7 KS4) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) miejsca parkingowe,
b) garaże,
c) stacje paliw z zapleczem handlowo-gastronomicznym i usługowym,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) urządzenia sanitarne,
b) podziemne sieci infrastrukturalne,
c) oświetlenie,
d) obiekty małej architektury, w tym zieleń,
e) małe kioski usługowe.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów urządzeń i usług komunikacyjnych KS:
1) dozwala się realizację parkingów jednopoziomowych, garaży indywidualnych i zbiorowych jako jednego zespołu lub zespołu obiektów o jednolitym charakterze architektury,
2) nakazuje się zachowanie istniejącej zieleni wysokiej,
3) obowiązuje odwodnienie powierzchni parkingów polegające na ujęciu ścieków opadowych i odprowadzeniu do kanalizacji gminnej po uprzednim podczyszczeniu w odpowiednich urządzeniach.
3. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) wysokość budynków powinna być dostosowana do ich funkcji,
2) dachy nowych budynków należy wznosić przy uwzględnieniu ich sharmonizowania z kształtem dachów budynków usytuowanych na sąsiadujących działkach dla kontynuacji przeważającej formy dachów,
3) nie dozwala się zastosowania jako materiału wykończenia elewacji blachy falistej i trapezowej oraz „sidingu”.
§ 29

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem EE ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: sieci, urządzenia i budynki infrastruktury energetycznej,
2) uzupełniające (dopuszczalne): zieleń.
2. W granicach terenów EE zakazuje się wznoszenia innych obiektów niż wymienione w ust. 1.

§ 30

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem G i G1 ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: sieci, urządzenia i budynki infrastruktury gazowej, również odwierty czynne i nieczynne,
2) uzupełniające (dopuszczalne): zieleń.
2. W granicach terenów G zakazuje się wznoszenia innych obiektów niż wymienione w ust. 1.

§ 31

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem W ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: sieci, urządzenia i budynki infrastruktury wodociągowej,
2) uzupełniające (dopuszczalne): zieleń.
2. W granicach terenów W zakazuje się wznoszenia innych obiektów niż wymienione w ust. 1.

§ 32

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem K ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: sieci, urządzenia i budynki infrastruktury kanalizacyjnej,
2) uzupełniające (dopuszczalne): zieleń.
2. W granicach terenów K zakazuje się wznoszenia innych obiektów niż wymienione w ust. 1.

§ 33

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem O ustala się następujące przeznaczenie:
podstawowe: urządzenia i obiekty infrastruktury gospodarowania odpadami,
uzupełniające (dopuszczalne): zieleń.
2. W granicach terenów O zakazuje się wznoszenia innych obiektów niż wymienione w ust. 1.
3. Istniejące wysypisko śmieci w Strzyżewie w likwidacji oraz w trakcie rekultywacji.

§ 34

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem T ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: sieci, urządzenia i budynki infrastruktury telekomunikacyjnej,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) zieleń,
b) wieże telefonii komórkowej.
2. W granicach terenów T zakazuje się wznoszenia innych obiektów niż wymienione w ust. 1.


§ 35

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem NO ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: oczyszczalnia ścieków,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) place, dojazdy, parkingi, ciągi piesze,
c) zabudowa służąca obsłudze oczyszczalni,
d) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i izolacyjna.
2. W granicach terenów NO zakazuje się wznoszenia innych obiektów niż w ust. 1.

§ 36

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem PE ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: tereny eksploatacji powierzchniowej,
2) uzupełniające:
a) obiekty i urządzenia niezbędne dla obsługi terenów eksploatacji,
b) dojazdy, place, parkingi i ciągi piesze,
c) niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. W granicach terenów PE zakazuje się wznoszenia innych obiektów niż wymienione w ust. 1.B. Ustalenia obowiązujące na obszarze poszczególnych jednostek osadniczych


WIEŚ DOBRZYCA

§ 37

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW 1 (1-2 MW1)ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) zabudowa gospodarcza i garażowa,
b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
c) drogi dojazdowe i miejsca postojowe,
d) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i rekreacyjna.
2. W granicach terenów MW 1 obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy),
2) sklepów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW 1:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową i gospodarczą z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy do rozmiarów nie przekraczających 30% istniejącej kubatury budynku; możliwa jest też dobudowa balkonów,
2) nie dopuszcza się zmiany przeznaczenia istniejącej zabudowy, z wyjątkiem nieuciążliwych usług komercyjnych możliwych do wprowadzenia w parterach budynków pod warunkiem, że ich powierzchnia nie przekroczy 30% powierzchni użytkowej parteru,
3) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
4) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
5) nakazuje się utrzymanie istniejącej wartościowej zieleni,
6) min. 20% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
7) powierzchnia zabudowy działki nie powinna przekraczać 50%.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) zachować dachy dwuspadowe symetryczne z dopuszczeniem realizacji okien połaciowych, lukarn, wykuszy itp.,
2) dla budynków gospodarczych i garaży zachować dachy płaskie, dwuspadowe symetryczne z możliwością przebudowy na strome dostosowane architektonicznie do mieszkalnych,
3) kolorystyka materiałów wykończeniowych: pokrycia i elewacje dostosowane do istniejących budynków wielorodzinnych na obszarze wsi,
4) wysokość budynków mieszkalnych nie może być wyższa niż 1 kondygnacja plus poddasze użytkowe i nie powinna przekroczyć 12,0 m., a gospodarczych 7,0 m,
5) dopuszcza się również podpiwniczenie budynków.

§ 38
1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolami MW 2(1 MW2) i MW 4(1-5 MW4) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) zabudowa gospodarcza i garażowa,
b) nieuciążliwe usługi wbudowane i wolnostojące umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) drogi dojazdowe i miejsca postojowe,
e) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i rekreacyjna.
2. W granicach terenów MW obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy),
2) sklepów o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową i gospodarczą z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy do rozmiarów nie przekraczających 30% istniejącej kubatury budynku; możliwa jest też dobudowa balkonów,
2) nie dopuszcza się zmiany przeznaczenia istniejącej zabudowy, za wyjątkiem funkcji wymienionych w ust. 1, pkt 2),
3) usługi wbudowane w parterach budynków nie powinny przekraczać 30% powierzchni użytkowej parteru budynku,
4) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
5) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
6) nakazuje się utrzymanie istniejącej wartościowej zieleni,
7) min. 20% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
8) powierzchnia zabudowy działki nie powinna przekraczać 50%.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) zachować dachy płaskie, dwuspadowe symetryczne z możliwością ich przebudowy na strome o kącie nachylenia do 500 z dopuszczeniem realizacji okien połaciowych, lukarn, wykuszy itp.,
2) dla budynków gospodarczych i garaży zachować dachy płaskie, dwuspadowe symetryczne z możliwością przebudowy na strome o kącie nachylenia do 45 0 i architektonicznie dostosowane do mieszkalnych,
3) kolorystyka materiałów wykończeniowych: pokrycia i elewacje dostosowane do istniejących budynków wielorodzinnych na obszarze wsi,
4) wysokość budynków mieszkalnych nie może być wyższa niż 2 kondygnacje przy dachach płaskich i 1 kondygnacja plus poddasze użytkowe przy dachach stromych i nie powinna przekroczyć 12,0 m, a gospodarczych 8,0 m,
5) dopuszcza się również podpiwniczenie budynków.

§ 39

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MW 3 (1-2 MW3) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) zabudowa gospodarcza i garażowa,
b) nieuciążliwe usługi wbudowane i wolnostojące umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) drogi dojazdowe i miejsca postojowe,
e) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i rekreacyjna.
2. W granicach terenów MW obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy),
2) sklepów o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową i gospodarczą z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy do rozmiarów nie przekraczających 30% istniejącej kubatury budynku; możliwa jest też dobudowa balkonów,
2) nie dopuszcza się zmiany przeznaczenia istniejącej zabudowy, za wyjątkiem funkcji wymienionych w ust. 1, pkt 2),
3) usługi wbudowane w parterach budynków nie powinny przekraczać 30% powierzchni użytkowej parteru budynku,
4) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
5) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
6) nakazuje się utrzymanie istniejącej wartościowej zieleni,
7) należy zachować istniejące usytuowanie budynków szczytami lub kalenicami równoległymi do dróg publicznych,
8) min. 20% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
9) procent zabudowy działki nie powinien przekroczyć 50%.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) zachować dachy płaskie, dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia do 250 z możliwością ich przebudowy na strome o kącie nachylenia do 500 z dopuszczeniem realizacji okien połaciowych, lukarn, wykuszy itp.,
2) dla budynków gospodarczych i garaży zachować dachy płaskie, dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia do 250 z możliwością przebudowy na strome o kącie nachylenia do 45 0 dostosowane architektonicznie do mieszkalnych,
3) kolorystyka materiałów wykończeniowych: pokrycia i elewacje dostosowane do istniejących budynków wielorodzinnych na obszarze wsi,
4) wysokość budynków mieszkalnych nie może być wyższa niż 3 kondygnacje przy dachach płaskich i nie powinna przekroczyć 11,0 m, a gospodarczych 5,0 m, a przy dachach stromych odpowiednio 13,0 m. dla mieszkalnych i 7,0m.
5) dopuszcza się również podpiwniczenie budynków.

§ 40

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem MN (1-106 MN) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) zabudowa gospodarcza,
b) garaże wbudowane lub wolnostojące,
c) nieuciążliwe usługi wbudowane, przybudowane lub wolnostojące umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych,
d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
e) drogi dojazdowe i miejsca postojowe,
f) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i rekreacyjna.
2. W granicach terenów MN obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy),
2) usług uciążliwych w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska,
3) sklepów o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową, garażową i gospodarczą z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy do rozmiarów nie przekraczających 50% istniejącej kubatury budynku; możliwa jest też dobudowa balkonów, tarasów, werand itp.,
2) nie dopuszcza się zmiany przeznaczenia istniejącej zabudowy, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1, pkt 2).
3) usługi wbudowane w parterach budynków nie powinny przekraczać 50% kubatury parteru budynku,
4) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
5) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
6) nakazuje się utrzymanie istniejącej wartościowej zieleni,
7) należy zachować istniejące usytuowanie budynków kalenicami równolegle do dróg publicznych, z dopuszczeniem usytuowania prostopadłego w zależności od tego, jakie przeważa przy poszczególnych drogach,
8) min. 25% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
9) powierzchnia zabudowy działki nie powinna przekraczać 40%.
4. Forma architektoniczna nowych budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) zaleca się dachy strome, dwuspadowe symetryczne i wielospadowe o kącie nachylenia 320 – 500 , z dopuszczeniem realizacji dachów naczółkowych, okien połaciowych, lukarn, wykuszu itp.,
2) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie o kącie nachylenia do 250 , ale zaleca się stosowanie dachów stromych dostosowanych architektonicznie do mieszkalnych,
3) kolorystyka materiałów wykończeniowych: pokrycia i elewacje dostosowane do istniejących budynków jednorodzinnych na obszarze wsi,
4) wysokość budynków mieszkalnych nowoprojektowanych nie może być wyższa niż 1 kondygnacja plus poddasze użytkowe i nie powinna przekroczyć 10,0 m, a gospodarczych i garażowych 7,0 m,
5) możliwe jest również podpiwniczenie budynków,
6) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych lub poprzez drogi wewnętrzne łączące się z drogami publicznymi.

§ 41

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem MN 1 (1-2 MN1) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) zabudowa gospodarcza,
b) garaże wbudowane lub wolnostojące,
c) nieuciążliwe usługi wbudowane lub przybudowane umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych,
d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
e) dojścia, drogi dojazdowe, miejsca parkingowe,
f) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobne i rekreacyjne.
2. W granicach terenów MN 1 obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy),
2) usług uciążliwych w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej MN 1:
1) przewiduje się usługi nieuciążliwe wbudowane w partery budynków lub przybudowane do budynków (w tym wypadku możliwa jest zabudowa w granicy działki),
2) mieszkania na piętrze i poddaszu budynków,
3) zaleca się sytuowanie budynków kalenicami równolegle do drogi publicznej,
4) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
5) możliwa jest realizacja zabudowy gospodarczej o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 60,0 m2,
6) garaże mogą być wbudowane, wolnostojące lub przybudowane (w tym wypadku możliwa zabudowa w granicy działki),
7) min. 15% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
8) powierzchnia zabudowy działki nie powinna przekraczać 50%.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymogi:
1) zaleca się dachy strome dwuspadowe symetryczne i wielospadowe o kącie nachylenia 320- 500 z dopuszczeniem realizacji dachów naczółkowych , okien połaciowych, lukarn, wykuszy itp.,
2) budynki gospodarcze, garażowe i usługowe należy architektonicznie dostosować do obiektów mieszkalnych, kolorystyka materiałów wykończeniowych :pokrycia i elewacje dostosowane do istniejących na obszarze wsi,
3) wysokość budynków mieszkalno-usługowych 2 kondygnacje plus poddasze użytkowe, ale nie więcej niż 12,50 m; gospodarczych i garaży wolnostojących 8,0 m,
4) możliwe jest również podpiwniczenie budynków,
5) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych lub z dróg wewnętrznych mających bezpośredni dostęp do dróg publicznych.

§ 42

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MN 2 (1-13 MN2) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) zabudowa gospodarcza,
b) garaże wbudowane lub wolnostojące,
c) nieuciążliwe usługi wbudowane lub przybudowane umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych,
d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
e) dojścia, drogi dojazdowe, miejsca parkingowe,
f) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobne i rekreacyjne.
2. W granicach terenów MN 2 obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy),
2) usług uciążliwych w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej MN 2:
1) przewiduje się usługi nieuciążliwe wbudowane w partery budynków lub przybudowane do budynków (w tym wypadku możliwa jest zabudowa w granicy działki),
2) mieszkania na piętrze i poddaszu budynków,
3) zaleca się sytuowanie budynków kalenicami równolegle do drogi publicznej,
4) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
5) możliwa jest realizacja zabudowy gospodarczej o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 60,0 m2,
6) garaże mogą być wbudowane, wolnostojące lub przybudowane (w tym wypadku możliwa zabudowa w granicy działki),
7) min. 20% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
8) powierzchnia zabudowy działki nie powinna przekraczać 50%.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymogi:
1) zaleca się dachy strome dwuspadowe symetryczne i wielospadowe o kącie nachylenia 320- 500 z dopuszczeniem realizacji dachów naczółkowych , okien połaciowych, lukarn, wykuszy itp.,
2) budynki gospodarcze, garażowe i usługowe należy architektonicznie dostosować do obiektów mieszkalnych,
3) kolorystyka materiałów wykończeniowych :pokrycia i elewacje dostosowane do istniejących na obszarze wsi,
4) wysokość budynków mieszkalno-usługowych 2 kondygnacje plus poddasze użytkowe, ale nie więcej niż 12,50 m; gospodarczych i garaży wolnostojących 8,0 m,
5) możliwe jest również podpiwniczenie budynków,
6) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych lub z dróg wewnętrznych mających bezpośredni dostęp do dróg publicznych.

§ 43

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MN 3 (1-14 MN3) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) gospodarcza,
b) garaże wbudowane lub wolnostojące,
c) nieuciążliwe usługi wbudowane lub przybudowane umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych,
d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
e) dojścia, drogi dojazdowe, miejsca parkingowe,
f) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobne i rekreacyjne.
2. W granicach terenów MN 3 obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy),
2) usług uciążliwych w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN 3:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową, garażową i gospodarczą z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy do rozmiarów nie przekraczających 30% istniejącej kubatury budynku; możliwa jest też dobudowa balkonów, tarasów, werand itp.,
2) nie dopuszcza się zmiany przeznaczenia istniejącej zabudowy, za wyjątkiem wymienionej w ust. 1, pkt 2),
3) usługi wbudowane w parterach budynków,
4) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
5) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
6) nakazuje się utrzymanie istniejącej wartościowej zieleni,
7) należy zachować istniejące usytuowanie budynków kalenicami równolegle do dróg publicznych, z dopuszczeniem usytuowania prostopadłego w zależności od tego, jakie przeważa przy poszczególnych drogach,
8) min. 10% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
9) powierzchnia zabudowy działki nie powinna przekraczać 60%,
10) należy utrzymać pierzejową zabudowę wzdłuż ciągów komunikacyjnych, zwłaszcza na obszarze objętym ścisłą ochroną konserwatorską oraz istniejące linie zabudowy.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymogi:
1) należy zachować dachy strome, dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia 320- 500 z dopuszczeniem realizacji lukarn, wykuszy itp., zwłaszcza na obszarze objętym ścisłą ochroną konserwatorską;
2) w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego nie dopuszcza się stosowania okien połaciowych przy adaptacji poddaszy, dotyczy to szczególnie budynków zlokalizowanych w zabudowie pierzejowej; odstępstwo od tej zasady może nastąpić jedynie po uzgodnieniu projektu technicznego ze służbami konserwatorskimi w odniesieniu do zabudowy mniej reprezentacyjnej (np. zabudowy podwórzowej),
3) budynki gospodarcze i garaże architektonicznie dostosować do zabudowy mieszkaniowej; w przypadku realizacji budynków w granicy działki dopuszcza się dachy jednospadowe (pulpitowe),
4) budynki mieszkalne zwłaszcza zlokalizowane na obszarze ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej powinny posiadać pokrycia dachów ceramiczne oraz zachować historyczne formy zabudowy (w tym elewacje, stolarka, detale architektoniczne itp.),
5) wysokość budynków: należy zachować istniejące gabaryty zabudowy tzn. 2 kondygnacje plus poddasze użytkowe i nie więcej niż 12,50 m; budynków gospodarczych i garaży 1 kondygnacja plus poddasze użytkowe lub nieużytkowe, ale nie więcej niż 8,0 m,
6) możliwe jest również podpiwniczenie,
7) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych lub z dróg wewnętrznych połączonych z drogami publicznymi.

§ 44

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem RM (1-38 RM) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa zagrodowa,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) mieszkaniowa,
b) nieuciążliwe usługi wbudowane lub wolnostojące umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) place, dojazdy, parkingi i ciągi piesze,
e) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i rekreacyjna.
2. W granicach terenów RM obowiązuje zakaz wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy).
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy zagrodowej RM:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę zagrodową mieszkaniową i gospodarczą z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy,
2) zabudowa zagrodowa nie może mieć charakteru zabudowy fermowej wymagającej opracowania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,
3) należy przewidzieć oddzielne zbiorniki na płynne odchody zwierzęce oraz rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej,
4) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
5) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
6) min. 30% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
7) zaleca się zachowanie istniejącego usytuowania budynków mieszkalnych kalenicami równolegle do drogi publicznej, z dopuszczeniem usytuowania prostopadłego w zależności od tego, jakie przeważa przy poszczególnych drogach,
8) ustala się max. procent zabudowy działki na 50%.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) zaleca się dachy strome dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia 320- 500 z dopuszczeniem realizacji dachów naczółkowych oraz z możliwością zastosowania okien połaciowych, lukarn i wykuszy itp.,
2) wyjątkowo dopuszcza się stosowanie dachów wielospadowych, jeżeli takie występują na sąsiadujących działkach,
3) kolorystyka materiałów wykończeniowych: pokrycia i elewacje dostosowane do istniejących na obszarze wsi,
4) wysokość zabudowy mieszkaniowej 1 kondygnacja plus poddasze użytkowe i nie powinna przekroczyć 10,0 m, dopuszcza się też możliwość podpiwniczenia,
5) maksymalną wysokość budynków inwentarskich i składowych ustala się na 12,0 m; garaży na maszyny rolnicze 10,0 m; pozostałych gospodarczych i garażowych na 8,0 m,
6) obowiązuje zapewnienie niezbędnej ilości miejsc postojowych na terenie własnej działki,
7) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych lub poprzez drogi wewnętrzne łączące się z drogami publicznymi.

§ 45

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem U 2 (1-31 U2) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: usługi komercyjne,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
b) place, dojazdy, parkingi i ciągi piesze,
c) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna,
d) 30-31 U2 z dopuszczeniem rzemiosła nieuciążliwego.
2. W granicach terenów U 2 obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) tymczasowych obiektów (za wyjątkiem okresu budowy),
2) budynków mieszkalnych.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy usługowej U 2:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę z możliwością jego modernizacji, przebudowy i rozbudowy,
2) adaptuje się istniejącą sieć i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
3) min. 15% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
4) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
5) max. procent zabudowy działki nie powinien przekroczyć 60%,
6) obowiązują stanowiska postojowe wg standardów określonych w § 14.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) zaleca się zastosowanie dachu stromego dwuspadowego o kącie nachylenia do 450 z dopuszczeniem realizacji lukarn, daszków itp.,
2) zaleca się pokrycie dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi,
3) wysokość zabudowy max. 2 kondygnacje z poddaszem nieużytkowym i nie powinna przekroczyć 10,0 m,
4) należy zapewnić miejsca postojowe na terenie własnej działki,
5) obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi publicznej lub z dróg wewnętrznych połączonych z drogami publicznymi.

§ 46

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem U 1 (1-9 U1) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: usługi publiczne,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
3) sieci infrastruktury technicznej,
4) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna.
2. W granicach terenów U 1 obowiązuje zakaz wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych (za wyjątkiem okresu budowy).
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy usługowej U 1:
1) dopuszcza się modernizację, przebudowę lub rozbudowę istniejącej zabudowy,
2) adaptuje się istniejące kapliczki i krzyże przydrożne,
3) partery budynków mogą być przeznaczane pod usługi o charakterze komercyjnym,
4) warunkiem realizacji nowej zabudowy jest zapewnienie dostępu do dróg publicznych,
5) co najmniej 20% powierzchni działki stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
6) powierzchnia zabudowy działki nie powinna przekraczać 40%,
7) dla realizacji zabudowy na działce niezbędnym jest przyłączenie do systemów infrastruktury technicznej, w szczególności do gminnego systemu odprowadzania ścieków, w tym wód opadowych; do czasu realizacji sieci gminnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych,
8) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie strefy technicznej wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
9) obowiązują stanowiska postojowe wg standardu określonego w § 14,
10) podłoże stanowiska postojowego powinno być wykonane w sposób zapobiegający przenikaniu zanieczyszczeń ropopochodnych do ziemi.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) poddasza mogą być doświetlone za pomocą okien połaciowych,
2) kolorystyka materiałów wykończeniowych powinna nawiązywać do istniejącej na obszarze wsi,
3) nie dozwala się zastosowania jako materiałów wykończeniowych elewacji blachy falistej i trapezowej oraz „sidingu”,
4) miejsca gromadzenia odpadów powinny być wydzielone, nakryte dachem w kolorystyce dachu budynku głównego.
5. Wyodrębnia się subkategorię terenów zabudowy usług publicznych U 1 K (1-2 UK 1) – tereny zabudowy usług publicznych kultu religijnego i ustala się dla niej szczególne warunki zagospodarowania:
1) nie dopuszcza się zmiany użytkowania istniejącej zabudowy,
2) obowiązuje kształtowanie przestrzeni publicznej podkreślających charakter miejsca,
3) ewentualne zmiany kształtu i formy architektonicznej budowli oznaczone na rysunkach planu jako obiekty zabytkowe wymagają wytycznych konserwatorskich,
4) wymagany jest duży udział zieleni o charakterze dekoracyjnym,
5) ogrodzenia powinny być kształtowane przy spełnieniu poniższych warunków:
a) zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych, za wyjątkiem kamienia i cegły nietynkowanej,
b) ogrodzenia posesji nie mogą być wykonane z tworzyw sztucznych,
c) obowiązuje maksymalna wysokość ogrodzenia 2,0 m,
d) uzupełnieniem ogrodzeń od strony ciągów komunikacyjnych powinien być żywopłot,
e) kolorystyka ogrodzeń w kolorach naturalnych,
f) w przypadku wykonania ogrodzeń z drewna lub kamienia obowiązuje również zachowanie kolorów naturalnych.

§ 47

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U/MW (1 U/MW) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa usług komercyjnych,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) budynki gospodarcze i garażowe,
c) place, dojścia, dojazdy, parkingi,
d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
e) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i rekreacyjna.
2. W granicach terenu U/MW obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy),
2) zabudowy usług publicznych.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy usług komercyjnych U/MW:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej modernizacji, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy,
2) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
3) min. 20% terenu stanowić powinno powierzchnię biologicznie czynną,
4) powierzchnia zabudowy działki nie powinna przekraczać 60%,
5) usługi mogą zajmować cały obiekt lub jego część w zależności od potrzeb,
6) garaże mogą być wbudowane lub wolnostojące.
4. Forma architektoniczna budynku powinna spełniać następujące wymagania:
1) w przypadku nadbudowy obiektów zaleca się zastosowanie dachów stromych dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia 320 – 500 z dopuszczeniem dachów naczółkowych, okien połaciowych, lukarn, wykuszy itp.,
2) przy zmianie dachów zaleca się stosowanie pokryć ceramicznych lub innych dachówkopodobnych,
3) wysokość zabudowy max. 2 kondygnacje plus poddasze użytkowe przy dachach stromych i 3 kondygnacje w przypadku dachów płaskich i nie więcej niż 12,0 m,
4) wysokość garaży i zabudowy gospodarczej nie powinna przekraczać wysokości 8,0 m,
5) należy zapewnić miejsca postojowe na własnym terenie inwestycji,
6) obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi publicznej lub z dróg wewnętrznych połączonych z drogami publicznymi.

§ 48

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem UR (1-17 UR) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa rzemiosła usługowo-produkcyjnego,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) zabudowa mieszkaniowa,
b) zabudowa gospodarcza i garażowa,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) place, dojazdy, parkingi i ciągi piesze,
e) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i izolacyjna.
2. W granicach terenów UR obowiązuje zakaz wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych(z wyjątkiem okresu budowy).
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu rzemiosła usługowo-produkcyjnego UR:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy,
2) adaptuje się istniejącą sieć i urządzenia infrastruktury technicznej,
3) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
4) min. 20% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
5) procent zabudowy działki nie powinien przekraczać 60%,
6) uciążliwość obiektów nie powinna wykraczać poza granice działki.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) dla obiektów nowoprojektowanych zaleca się dachy strome dwu- i wielospadowe oraz płaskie o kącie nachylenia min. 70,
2) wysokość budynków nie powinna przekraczać 7,0 m,
3) zabudowę mieszkaniową zaleca się stosować jako wolnostojącą o wysokości 1 kondygnacji plus poddasze użytkowe, ale nie więcej niż 10,0 m, o dachu stromym dwuspadowym symetrycznym i kącie nachylenia 320 – 500 z możliwością realizacji dachów naczółkowych, okien połaciowych, lukarn, wykuszy itp., oraz podpiwniczenia,
4) dopuszcza się łączenie zabudowy rzemiosła usługowego z zabudową mieszkaniową w jednym obiekcie.
4) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych lub z dróg wewnętrznych połączonych z drogami publicznymi.

§ 49

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem URu (1 URu) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa rzemiosła usługowego uciążliwego,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) zabudowa mieszkaniowa,
b) zabudowa gospodarcza i garażowa,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) place, dojazdy, parkingi i ciągi piesze,
e) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i izolacyjna.
2. W granicach terenów URu obowiązuje zakaz wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy).
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu rzemiosła usługowego URu:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy,
2) adaptuje się istniejącą sieć i urządzenia infrastruktury technicznej,
3) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
4) min. 20% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
5) procent zabudowy działki nie powinien przekraczać 60%,
6) uciążliwość obiektów nie powinna wykraczać poza granice działki.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) dla obiektów nowoprojektowanych zaleca się dachy strome dwu- i wielospadowe oraz płaskie o kącie nachylenia min. 70,
2) wysokość budynków nie powinna przekraczać 7,0 m,
3) zabudowę mieszkaniową zaleca się stosować jako wolnostojącą o wysokości 1 kondygnacji plus poddasze użytkowe, ale nie więcej niż 10,0 m, o dachu stromym dwuspadowym symetrycznym i kącie nachylenia 320 – 500 z możliwością realizacji dachów naczółkowych, okien połaciowych, lukarn, wykuszy itp., oraz podpiwniczenia,
4) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych lub z dróg wewnętrznych połączonych z publicznymi.

§ 50

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem RU (1 RU) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) obiekty usługowe i administracyjne,
b) mieszkania dla obsługi w istniejących budynkach,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) place, dojazdy, parkingi i ciągi piesze,
e) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i izolacyjna.
2. W granicach terenów RU obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) nowych obiektów mieszkalnych,
2) obiektów usług publicznych,
3) tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy).
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy obsługi produkcji rolnej RU :
1) adaptuje się istniejącą zabudowę gospodarczą, administracyjną i mieszkalną z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy,
2) należy przewidzieć oddzielne zbiorniki na płynne odchody zwierzęce oraz rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej,
3) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
4) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
5) min. 25% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
6) max. procent zabudowy działki nie powinien przekraczać 60%.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) dla budynków usługowo-administracyjnych i mieszkalnych obowiązują dachy strome, dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia 320-500 z dopuszczeniem realizacji dachów naczółkowych oraz możliwością zastosowania okien połaciowych, lukarn, wykuszy itp.,
2) dla obiektów inwentarskich, składowych, gospodarczych i garażowych zaleca się również dachy strome, dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia do 450, chyba że istniejące obiekty posiadają dachy płaskie, to podlegają adaptacji, ale możliwa jest ich przebudowa,
3) wysokość zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowo-administracyjnych ustala się na max. 2 kondygnacje plus poddasze użytkowe, ale nie więcej niż 12,0 m (możliwość podpiwniczenia), dla inwentarskich i pozostałych nie więcej niż 12,50 m,
4) obowiązuje zapewnienie niezbędnej ilości miejsc postojowych na terenie własnej działki,
5) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych lub z dróg wewnętrznych połączonych z drogami publicznymi,
6) dopuszcza się zwiększenie wysokości określonych w pkt 3) dla masztów i kominów, przy czym ich wysokość nie może być równa i wyższa niż 50,0 m ponad poziom terenu,
7) ogrodzenia od strony dróg i placów powinny być estetyczne i nie przekraczać wysokości 2,0 m; zaleca się wprowadzanie zieleni żywopłotowej wzdłuż tych ogrodzeń.

§ 51

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem P/U (1-6 P/U) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa produkcyjna,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) usługi komercyjne,
b) rzemiosło usługowe,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) place, dojazdy, parkingi i ciągi piesze,
e) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i izolacyjna.
2. W granicach terenów P/U obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) zabudowy mieszkaniowej,
2) obiektów usług publicznych,
3) tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy).
3. Obowiązują ustalenia jak w części II, § 52, ust. 3.
4. Obowiązują ustalenia jak w części II, § 52, ust. 4.
5. Obowiązują ustalenia jak w części II, § 52, ust. 5.
6. Obowiązują ustalenia jak w części II, § 52, ust. 6.

§ 52

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem P (1P2, 2 P5, 3 P7, 4 P4, 5 P3, 6 P1, 7 P1, 8 P6) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) obiekty rzemiosła produkcyjnego i usługowego,
b) składy i magazyny służące działalności produkcyjnej,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) place, dojazdy, parkingi i ciągi piesze,
e) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i izolacyjna.
2. W granicach terenów P (P1 – P7) obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) nowych obiektów mieszkalnych,
2) obiektów usług publicznych.
3. Warunkiem realizacji inwestycji również szczególnie szkodliwych jest wykazanie nieuciążliwości ich potencjalnego oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi. Potencjalna uciążliwość obiektów musi być ograniczona do granic terenu, do którego odnosi się tytuł prawny.
4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy produkcyjnej P (P1 – P7):
1) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową i gospodarczą z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy,
2) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
3) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury,
4) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastuktury technicznej,
5) warunkiem realizacji zabudowy na działce jest przyłączenie do istniejących, a docelowo do projektowanych systemów infrastruktury technicznej,
6) warunkiem realizacji nowej zabudowy jest zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
min. 15% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
max. procent zabudowy działki nie powinien przekroczyć 70%.
5. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) wysokość budynków nieprodukcyjnych nie powinna przekraczać 2 kondygnacji plus poddasze użytkowe i nie więcej niż 12,0 m; budynków produkcyjnych nie więcej niż 10,0 m,
2) dachy nowych budynków należy wznosić przy uwzględnieniu ich zharmonizowania z kształtem dachów budynków usytuowanych na sąsiadujących działkach i dla kontynuacji przeważającej formy dachów,
3) dopuszcza się zwiększenie wysokości określonych w pkt 1) dla masztów i kominów, przy czym ich wysokość nie może być równa i wyższa niż 50,0 m ponad poziom terenu,
4) dopuszcza się zwiększenie wysokości określonej w pkt 1) dla urządzeń technicznych związanych z technologią produkcji z zaleceniem zabudowy tych urządzeń, jeśli miałyby być umieszczone na dachu obiektu,
5) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych lub dróg wewnętrznych połączonych z drogami publicznymi,
6) obowiązuje zapewnienie niezbędnej ilości miejsc postojowych na terenie własnym inwestycji,
7) ogrodzenia od strony dróg i placów powinny być estetyczne i nie przekraczać wysokości 2,0 m.

§ 53

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem US/ZP (1-2 US/ZP) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: urządzenia sportowo-rekreacyjne,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) niewielkie obiekty usługowe typu kioski,
b) obiekty i urządzenia sanitarne,
c) podziemne sieci infrastrukturalne, jeżeli nie ma możliwości ich przeprowadzenia poza terenami US/ZP,
d) obiekty małej architektury,
e) zieleń.
2. W granicach terenów US/ZP obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) obiektów mieszkalnych,
2) innych obiektów budowlanych poza wymienionymi w ust. 1, pkt 2.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zieleni publicznej z usługami US/ZP:
1) zakaz usuwania drzew z wyjątkiem cięć sanitarnych,
2) zaleca się wprowadzanie zróżnicowanych rodzajów zieleni, w tym gatunków trwale zielonych i wprowadzanie gatunków ozdobnych o zróżnicowanych porach kwitnienia,
3) podłoża stanowisk postojowych powinny być wykonane w sposób zapobiegający przenikaniu ścieków do ziemi.
4. Forma architektoniczna kiosków powinna spełniać następujące wymagania:
1) wysokość nie powinna przekraczać 5,0 m,
2) obiekty powinny być estetyczne z zakazem zastosowania jako materiałów wykończeniowych elewacji blachy falistej i trapezowej oraz „sidingu”,
3) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych.

§ 54

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZD (1 ZD) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: tereny ogrodów działkowych,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
3) obiekty i urządzenia sanitarne,
4) domki rekreacyjne, altanki o wielkości nie przekraczającej powierzchni zabudowy 35,0 m2,
5) podziemne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
6) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i rekreacyjna,
7) budynki administracji i obsługi gospodarczej ogrodów działkowych.
2. W granicach terenu ZD obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) budynków mieszkalnych,
2) wolnostojących obiektów handlowych, w tym kiosków.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów ogrodów działkowych ZD:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę rekreacyjną, sanitarną i usługową z możliwością jej modernizacji i przebudowy,
2) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
3) zaleca się utrzymanie istniejącej zieleni ozdobnej,
4) zakazuje się przeprowadzania podziału nieruchomości.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) wysokość zabudowy 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 6,0 m,
2) obiekty powinny być wykonane z tradycyjnych materiałów, z zakazem zastosowania jako materiałów wykończeniowych elewacji blachy falistej i trapezowej,
3) zaleca się dachy strome dwuspadowe, z dopuszczeniem jednospadowych w zależności od zabudowy na działkach sąsiednich.

§ 55

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem ZP1 i ZP2 (1-15 ZP1, 1-3 ZP2) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zieleń publiczna (m. in. parki, ogrody, trawniki, zadrzewienia i zakrzewienia, aleje, skwery itp.),
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) obiekty i urządzenia sanitarne,
b) podziemne sieci infrastrukturalne, jeżeli nie ma możliwości ich przeprowadzenia poza terenami ZP,
c) obiekty małej architektury.
2. W granicach terenów ZP obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) obiektów usługowych, przemysłowych i rzemieślniczych,
2) obiektów handlowych,
3) obiektów mieszkalnych.

§ 56

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem ZCn (1 ZCn) i ZCc (1 ZCc) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: cmentarze nieczynne (ZCn) i cmentarze czynne (ZCc),
a) groby,
b) wewnętrzne ciągi komunikacyjne,
c) zieleń towarzysząca,
d) obiekty kultu religijnego,
e) obiekty administracji i obsługi gospodarczej cmentarza,
f) urządzenia infrastruktury technicznej służące obsłudze cmentarza,
g) obiekty małej architektury,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) urządzenia sanitarne,
b) podziemne sieci infrastrukturalne, jeżeli nie ma możliwości ich przeprowadzenia poza terenem ZCn i ZCc.
2. W granicach terenów ZCn i ZCc obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów budowlanych z wyjątkiem wymienionych w ust. 1.

§ 57

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem US (1-5 US i 1 US 4) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) urządzenia i obiekty sportowe,
b) małe obiekty wypoczynkowe – hotele, motele, hostele, pensjonaty,
c) urządzenia i obiekty o charakterze turystycznym,
d) obiekty gastronomiczne, restauracje,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) zabudowa służąca obsłudze terenów sportowych (np. szatnie, sanitariaty),
b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
c) ciągi piesze,
d) zieleń urządzona,
e) place, dojazdy, parkingi,
f) place zabaw.
2. W granicach terenów US obowiązuje zakaz wznoszenia otwartych placów składowych.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów US:
1) dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejącej zabudowy zmierzającą do podniesienia standardu świadczonych usług,
2) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
3) nakazuje się zachowanie istniejących zwartych kompleksów zieleni,
4) obowiązuje zakaz usuwania drzew z wyjątkiem cięć sanitarnych w celu wymiany drzewostanu,
5) obowiązuje poprawa estetyki obiektów już istniejących,
6) miejsca gromadzenia odpadów powinny być wydzielone, nakryte dachem i wkomponowane w zieleń,
7) warunkiem realizacji zabudowy na działce jest przyłączenie do systemów infrastruktury technicznej, w szczególności do gminnego systemu odprowadzania ścieków, w tym ścieków opadowych,
8) warunkiem realizacji nowej zabudowy jest zapewnienie dostępu do dróg publicznych,
9) realizacja obiektów i urządzeń sportowych musi być powiązana z budową miejsc parkingowych według standardu określonego w § 14,
10)dokonywanie podziałów geodezyjnych wymaga uprzednio opracowania koncepcji przestrzennego zagospodarowania terenu na aktualnym podkładzie geodezyjnym, która powinna zawierać:
a) zasady obsługi komunikacyjnej,
b) zasady obsługi terenu w infrastrukturę techniczną,
c) zasady kształtowania przestrzeni.
Koncepcja powinna stanowić załącznik do wniosku o podział nieruchomości.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) wysokość nowych budynków nie może być wyższa niż 3 kondygnacje,
2) dachy budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy wznosić jako płaskie, dwuspadowe symetryczne lub czterospadowe, o kącie nachylenia połaci 15 – 450, przy uwzględnieniu ich zharmonizowania z kształtem dachów innych budynków na sąsiadujących działkach i dla kontynuacji przeważającej formy dachów,
3) poddasza mogą być doświetlone za pomocą lukarn nakrytych daszkami dwuspadowymi lub jednospadowymi lub oknami połaciowymi,
4) nie dozwala się zastosowania jako materiałów wykończeniowych elewacji blachy falistej i trapezowej oraz „sidingu”.
5. Forma architektoniczna garaży i ogrodzeń posesji powinna spełniać następujące wymagania:
1) obowiązują garaże wbudowane oraz stanowiska postojowe w obrębie terenów US lub poza nimi.

§ 58

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RM/UT (1 RM/UT) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa zagrodowa,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) zabudowa mieszkaniowa, gospodarcza, garażowa,
b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
c) zabudowania i urządzenia agroturystyczne (np. zabudowa hotelowo-gastronomiczna, urządzenia sportowe i rekreacyjne),
d) place, dojazdy, parkingi i ciągi piesze,
e) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i rekreacyjna.
2. W granicach terenów RM/UT obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) obiektów produkcyjnych oraz usług szkodliwych w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska,
2) tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy),
3) m. in. hal sportowych, stadionów oraz dużych obiektów hotelowych o ilości miejsc noclegowych powyżej 15.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu zabudowy zagrodowej z agroturystyką RM/UT:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy,
2) adaptuje się istniejącą sieć i urządzenia infrastruktury technicznej,
3) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
4) min. 30% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
5) procent zabudowy działki nie powinien przekraczać 50%.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) zaleca się dachy strome, dwu- i wielospadowe o kącie nachylenia 320-500 z możliwością realizacji okien połaciowych, lukarn, wykuszy itp. ,oraz dachów naczółkowych,
2) wysokość zabudowy max. 2 kondygnacje plus poddasze użytkowe, ale nie więcej niż 12,50 m z możliwością podpiwniczenia,
3) zabudowa gospodarcza i garaże wolnostojące powinny być architektonicznie dostosowane do zabudowy agroturystycznej i mieszkalnej, a wysokość nie powinna przekraczać 8,0 m,
4) dopuszcza się garaże wbudowane w obiekty gospodarcze, mieszkaniowe i hotelarskie,
5) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych lub z istniejących dróg wewnętrznych mających dostęp do dróg publicznych.

§ 59

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem EE (1-26 EE) obowiązują ustalenia jak w § 28, ust. 1 i 2.
§ 60

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem W (1-5 W) obowiązują ustalenia jak w § 30, ust. 1 i 2.

§ 61

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem K (1-4 K) obowiązują ustalenia jak w § 31, ust. 1 i 2.

§ 62

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem T (1-3 T) obowiązują ustalenia jak w § 33, ust. 1 i 2.

§ 63

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem RM/U (1 RM/U) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa zagrodowa,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) mieszkaniowa,
b) nieuciążliwe usługi wbudowane lub wolnostojące umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) place, dojazdy, parkingi i ciągi piesze,
e) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i rekreacyjna.
2. W granicach terenów RM obowiązuje zakaz wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy).
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy zagrodowej RM:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę zagrodową mieszkaniową i gospodarczą z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy,
2) nie dopuszcza się lokalizacji obiektów inwentarskich powodujących przekroczenie emisji zanieczyszczeń powyżej dopuszczalnych norm poza granicami własności,
3) zabudowa zagrodowa nie może mieć charakteru zabudowy fermowej wymagającej opracowania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,
4) należy przewidzieć oddzielne zbiorniki na płynne odchody zwierzęce oraz rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej,
5) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
6) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
7) min. 30% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
8) zaleca się zachowanie istniejącego usytuowania budynków mieszkalnych kalenicami równolegle do drogi publicznej, z dopuszczeniem usytuowania prostopadłego w zależności od tego, jakie przeważa przy poszczególnych drogach,
9) ustala się max. procent zabudowy działki na 50%.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) zaleca się dachy strome dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia 320- 500 z dopuszczeniem realizacji dachów naczółkowych oraz z możliwością zastosowania okien połaciowych, lukarn i wykuszy itp.,
2) wyjątkowo dopuszcza się stosowanie dachów wielospadowych, jeżeli takie występują na sąsiadujących działkach,
3) kolorystyka materiałów wykończeniowych: pokrycia i elewacje dostosowane do istniejących na obszarze wsi,
4) wysokość zabudowy mieszkaniowej 1 kondygnacja plus poddasze użytkowe i nie powinna przekroczyć 10,0 m, dopuszcza się też możliwość podpiwniczenia,
5) maksymalną wysokość budynków inwentarskich i składowych ustala się na 12,0 m; garaży na maszyny rolnicze 10,0 m; pozostałych gospodarczych i garażowych na 8,0 m,
6) obowiązuje zapewnienie niezbędnej ilości miejsc postojowych na terenie własnej działki,
7) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych lub poprzez drogi wewnętrzne łączące się z drogami publicznymi.

§ 64

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R (1-15 R) obowiązują ustalenia jak w § 19, ust. 1 - 3.

§ 65

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RZ (1-17 RZ) obowiązują ustalenia jak w § 21, ust. 1 - 3.
§ 66

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS (1-3 WS) obowiązują ustalenia jak w § 23, ust. 1 - 3.
§ 67

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZL (1-2 ZL) obowiązują ustalenia jak w § 16, ust. 1 i 2.

§ 68

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZI (1-4 ZI) obowiązują ustalenia jak w § 17, ust. 1.II. WIEŚ CZARNUSZKA

§ 69

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem MW2 (1-2 MW2) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) zabudowa gospodarcza i garażowa,
b) nieuciążliwe usługi wbudowane i wolnostojące umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) drogi dojazdowe i miejsca postojowe,
e) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i rekreacyjna.
2. W granicach terenów MW2 obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy),
2) sklepów o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m2.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW2:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową i gospodarczą z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy do rozmiarów nie przekraczających 30% istniejącej kubatury budynku; możliwa jest też dobudowa balkonów,
2) nie dopuszcza się zmiany przeznaczenia istniejącej zabudowy z wyjątkiem funkcji wymienionych w ust. 1, pkt 2),
3) usługi wbudowane w parterach budynków nie powinny przekraczać 30% kubatury parteru budynku,
4) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
5) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
6) nakazuje się utrzymanie istniejącej wartościowej zieleni,
7) należy zachować istniejące usytuowanie budynków szczytami lub kalenicami równoległymi do dróg publicznych,
8) min. 20% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
9) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 50%.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) zachować dachy płaskie, dwuspadowe symetryczne z możliwością ich przebudowy na strome o kącie nachylenia do 320 - 450 z dopuszczeniem realizacji okien połaciowych, lukarn, wykuszy itp.,
2) dla budynków gospodarczych i garaży zachować dachy płaskie, dwuspadowe symetryczne z możliwością przebudowy na strome o kącie nachylenia 250 – 45 0 dostosowane architektonicznie do mieszkalnych,
3) kolorystyka materiałów wykończeniowych: pokrycia i elewacje dostosowane do istniejących na obszarze wsi,
4) wysokość budynków mieszkalnych nie może być wyższa niż 2 kondygnacje przy dachach płaskich i 1 kondygnacja plus poddasze użytkowe przy dachach stromych i nie powinna przekroczyć 12,0 m, a gospodarczych 8,0 m,
5) dopuszcza się również podpiwniczenie budynków.

§ 70

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem MN (1-3 MN) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) zabudowa gospodarcza,
b) garaże wbudowane lub wolnostojące,
c) nieuciążliwe usługi wbudowane lub wolnostojące umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych,
d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
e) drogi dojazdowe i miejsca postojowe,
f) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i rekreacyjna.
2. W granicach terenów MN obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy),
2) usług uciążliwych w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska,
3) sklepów o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m2.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową, garażową i gospodarczą z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy do rozmiarów nie przekraczających 50% istniejącej kubatury budynku; możliwa jest też dobudowa balkonów,
2) nie dopuszcza się zmiany przeznaczenia istniejącej zabudowy, z wyjątkiem funkcji wymienionych w ust. 1, pkt 2),
3) usługi wbudowane w parterach budynków nie powinny przekraczać 60% kubatury parteru budynku,
4) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
5) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
6) nakazuje się utrzymanie istniejącej wartościowej zieleni,
7) należy zachować istniejące usytuowanie budynków kalenicami równolegle do dróg publicznych, z dopuszczeniem usytuowania prostopadłego w zależności od tego, jakie przeważa przy poszczególnych drogach,
8) min. 25% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
9) powierzchnia zabudowy działki nie powinna przekraczać 40%..
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) zaleca się dachy strome, dwuspadowe symetryczne i wielospadowe o kącie nachylenia 320 – 500 , z dopuszczeniem realizacji okien połaciowych, lukarn, wykuszu itp.,
2) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie o kącie nachylenia do 250 , ale zaleca się stosowanie dachów stromych dostosowanych architektonicznie do mieszkalnych,
3) kolorystyka materiałów wykończeniowych: pokrycia i elewacje dostosowane do istniejących na obszarze wsi,
4) wysokość budynków mieszkalnych nie może być wyższa niż 1 kondygnacja plus poddasze użytkowe i nie powinna przekroczyć 10,0 m, a gospodarczych i garażowych 7,0 m,
5) możliwe jest również podpiwniczenie budynków,
6) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych lub poprzez drogi wewnętrzne łączące się z drogami publicznymi.

§ 71

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem RM (1-5 RM) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa zagrodowa,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) mieszkaniowa,
b) nieuciążliwe usługi wbudowane lub wolnostojące umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) place, dojazdy, parkingi i ciągi piesze,
e) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i rekreacyjna.
2. W granicach terenów RM obowiązuje zakaz wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy).
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy zagrodowej RM:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę zagrodową mieszkaniową i gospodarczą z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy,
2) nie dopuszcza się lokalizacji obiektów inwentarskich powodujących przekroczenie emisji zanieczyszczeń powyżej dopuszczalnych norm poza granicami własności,
3) zabudowa zagrodowa nie może mieć charakteru zabudowy fermowej wymagającej opracowania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,
4) należy przewidzieć oddzielne zbiorniki na płynne odchody zwierzęce oraz rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej,
5) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
6) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
7) min. 30% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
8) zaleca się zachowanie istniejącego usytuowania budynków mieszkalnych kalenicami równolegle do drogi publicznej, z dopuszczeniem usytuowania prostopadłego w zależności od tego, jakie przeważa przy poszczególnych drogach,
9) ustala się max. Procent zabudowy działki na 50%.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) zaleca się dachy strome dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia 320- 500 z dopuszczeniem realizacji dachów naczółkowych oraz z możliwością zastosowania okien połaciowych, lukarn i wykuszy itp.,
2) wyjątkowo dopuszcza się stosowanie dachów wielospadowych, jeżeli takie występują na sąsiadujących działkach,
3) kolorystyka materiałów wykończeniowych: pokrycia i elewacje dostosowane do istniejących na obszarze wsi,
4) wysokość zabudowy mieszkaniowej 1 kondygnacja plus poddasze użytkowe i nie powinna przekroczyć 10,0 m., dopuszcza się też możliwość podpiwniczenia,
5) maksymalną wysokość budynków inwentarskich i składowych ustala się na 12,0 m; garaży na maszyny rolnicze 10,0 m; pozostałych gospodarczych i garażowych na 8,0 m,
6) obowiązuje zapewnienie niezbędnej ilości miejsc postojowych na terenie własnej działki,
7) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych lub poprzez drogi wewnętrzne łączące się z drogami publicznymi.

§ 72

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem U 2 (1 U 2) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: usługi komercyjne,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
b) place, dojazdy, parkingi i ciągi piesze,
c) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna.
2. W granicach terenów U 2 obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) tymczasowych obiektów (z wyjątkiem okresu budowy),
2) budynków mieszkalnych.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy usługowej U 2:
1) adaptuje się istniejący obiekt handlowy z możliwością jego modernizacji i przebudowy,
2) adaptuje się istniejącą sieć i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
3) min. 15% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
4) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
5) max. procent zabudowy działki nie powinien przekroczyć 60%.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) zaleca się zastosowanie dachu stromego dwuspadowego o kącie nachylenia 320 - 450 z dopuszczeniem realizacji lukarn, daszków itp.,
2) zaleca się pokrycie dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi,
3) wysokość zabudowy 1 kondygnacja z poddaszem nieużytkowym i nie powinna przekroczyć 8,0 m,
4) należy zapewnić miejsca postojowe na terenie własnej działki,
5) obsługa komunikacyjna z istniejącej drogi publicznej.

§ 73

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem U1K (1 U1K) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: usługi publiczne,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) sieci infrastruktury technicznej,
b) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna.
2. W granicach terenów U 1 obowiązuje zakaz wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy).
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy usługowej U 1:
1) dopuszcza się modernizację, przebudowę lub rozbudowę istniejącej zabudowy,
2) adaptuje się istniejące kapliczki i krzyże przydrożne,
3) partery budynków mogą być przeznaczane pod usługi o charakterze komercyjnym,
4) warunkiem realizacji nowej zabudowy jest zapewnienie dostępu do dróg publicznych,
5) co najmniej 20% powierzchni działki stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
6) dla realizacji zabudowy na działce niezbędnym jest przyłączenie do systemów infrastruktury technicznej, w szczególności do gminnego systemu odprowadzania ścieków, w tym wód opadowych;
7) do czasu realizacji sieci gminnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych,
8) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie strefy technicznej wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
9) obowiązują stanowiska postojowe wg standardu określonego w § 14,
10)podłoże stanowiska postojowego powinno być wykonane w sposób zapobiegający przenikaniu zanieczyszczeń ropopochodnych do ziemi.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) poddasza mogą być doświetlone za pomocą okien połaciowych,
2) kolorystyka materiałów wykończeniowych powinna nawiązywać do istniejącej na obszarze wsi,
3) nie dozwala się zastosowania jako materiałów wykończeniowych elewacji blachy falistej i trapezowej oraz „sidingu”,
4) miejsca gromadzenia odpadów powinny być wydzielone, nakryte dachem w kolorystyce dachu budynku głównego.

§ 74

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem RU (1-3 RU) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) obiekty usługowe i administracyjne,
b) mieszkania dla obsługi w istniejących budynkach,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) place, dojazdy, parkingi i ciągi piesze,
e) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i izolacyjna.
2. W granicach terenów RU obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) nowych obiektów mieszkalnych,
2) obiektów usług publicznych,
3) tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy).
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy obsługi produkcji rolnej
RU :
1) adaptuje się istniejącą zabudowę gospodarczą, administracyjną i mieszkalną z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy,
2) należy przewidzieć oddzielne zbiorniki na płynne odchody zwierzęce oraz rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej,
3) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
4) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej oraz na terenach zalewowych,
5) min. 25% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
6) max. procent zabudowy działki nie powinien przekraczać 60%.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) dla budynków usługowo-administracyjnych i mieszkalnych obowiązują dachy strome, dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia 320-500 z dopuszczeniem realizacji dachów naczółkowych oraz możliwością zastosowania okien połaciowych, lukarn, wykuszy itp.,
2) dla obiektów inwentarskich, składowych, gospodarczych i garażowych zaleca się również dachy strome, dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia do 250 - 450, chyba że istniejące obiekty posiadają dachy płaskie, to podlegają adaptacji, ale możliwa jest ich przebudowa,
3) wysokość zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowo-administracyjnych ustala się na max. 2 kondygnacje plus poddasze użytkowe, ale nie więcej niż 12,0 m (możliwość podpiwniczenia), dla inwentarskich i pozostałych nie więcej niż 12,50 m,
4) obowiązuje zapewnienie niezbędnej ilości miejsc postojowych na terenie własnej działki,
5) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych,
6) dopuszcza się zwiększenie wysokości określonych w pkt 3) dla masztów i kominów, przy czym ich wysokość nie może być wyższa niż 50,0 m ponad poziom terenu,
7) ogrodzenia od strony dróg i placów powinny być estetyczne i nie przekraczać wysokości 2,0 m; zaleca się wprowadzanie zieleni żywopłotowej wzdłuż tych ogrodzeń.

§ 75

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem P (1 P) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) obiekty rzemiosła produkcyjnego i usługowego,
b) towarzysząca zabudowa mieszkaniowa,
c) składy i magazyny służące działalności produkcyjnej,
d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
e) place, dojazdy, parkingi i ciągi piesze,
f) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i izolacyjna.
2. W granicach terenów P obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) nowych obiektów mieszkalnych,
2) obiektów usług publicznych.
3. Warunkiem realizacji inwestycji również szczególnie szkodliwych jest wykazanie nieuciążliwości ich potencjalnego oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi. Potencjalna uciążliwość obiektów musi być ograniczona do granic terenu, do którego odnosi się tytuł prawny.
4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy produkcyjnej P:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową i gospodarczą z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy,
2) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
3) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
4) warunkiem realizacji zabudowy na działce jest przyłączenie do istniejących, a docelowo do projektowanych systemów infrastruktury technicznej,
5) warunkiem realizacji nowej zabudowy jest zapewnienie dostępu do drogi publicznej lub poprzez drogę wewnętrzną połączoną z drogą publiczną,
6) min. 15% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
7) max. procent zabudowy działki nie powinien przekroczyć 70%.
5. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) wysokość budynków nieprodukcyjnych nie powinna przekraczać 2 kondygnacji plus poddasze użytkowe i nie więcej niż 12,0 m; budynków produkcyjnych nie więcej niż 10,0 m,
2) dachy nowych budynków należy wznosić przy uwzględnieniu ich zharmonizowania z kształtem dachów budynków usytuowanych na sąsiadujących działkach i dla kontynuacji przeważającej formy dachów,
3) dopuszcza się zwiększenie wysokości określonych w pkt 1) dla masztów i kominów, przy czym ich wysokość nie może być wyższa niż 50,0 m ponad poziom terenu,
4) dopuszcza się zwiększenie wysokości określonej w pkt 1) dla urządzeń technicznych związanych z technologią produkcji z zaleceniem zabudowy tych urządzeń, jeśli miałyby być umieszczone na dachu obiektu,
5) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych lub z dróg wewnętrznych połączonych z drogami publicznymi,
6) obowiązuje zapewnienie niezbędnej ilości miejsc postojowych na terenie własnym inwestycji,
7) ogrodzenia od strony dróg i placów powinny być estetyczne i nie przekraczać wysokości 2,0 m.

§ 76

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem EE (1-3 EE) obowiązują ustalenia jak w § 28, ust. 1 i 2.

§ 77

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP2 (1 ZP2) obowiązują ustalenia jak w § 55, ust. 1 i 2.

§ 78

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem K (1-2 K) obowiązują ustalenia jak w § 31, ust. 1 i 2.

§ 79

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RO (1-2 RO) obowiązują ustalenia jak w § 20, ust. 1 - 3.
§ 80

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RZ (1-3 RZ) obowiązują ustalenia jak w § 21, ust. 1 - 3.
§ 81

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZL (1 ZL) obowiązują ustalenia jak w § 16, ust. 1 i 2.

§ 82

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS (1-6 WS) obowiązują ustalenia jak w § 23, ust. 1 - 3.


III. WIEŚ FABIANÓW

§ 83

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MW2 (1 MW2) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: jak w § 69, ust. 1, pkt 1),
2) uzupełniające: jak w § 69, ust. 1, pkt 2) a) – e).
2. W granicach terenów MW obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) jak w § 69, ust. 2, pkt 1),
2) jak w § 69, ust. 2, pkt 2).
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW:
1) jak w § 69, ust. 3, pkt 1),
2) jak w § 69, ust. 3, pkt 2),
2) usługi wbudowane w parterach budynków,
3) jak w § 69, ust. 3, pkt 4),
4) jak w § 69, ust. 3, pkt 5),
5) jak w § 69, ust. 3, pkt 6),
6) należy zachować istniejące usytuowanie budynków kalenicami równolegle do drogi publicznej,
7) jak w § 69, ust. 3, pkt 8),
8) jak w § 69, ust. 3, pkt 9).
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) jak w § 69, ust. 4, pkt 1),
2) jak w § 69, ust. 4, pkt 3),
3) jak w § 69, ust. 4, pkt 4),
4) jak w § 69, ust. 4, pkt 5).

§ 84

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem MN (1-25 MN) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) zabudowa gospodarcza,
b) garaże wbudowane lub wolnostojące,
c) nieuciążliwe usługi wbudowane lub wolnostojące umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych,
d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
e) drogi dojazdowe i miejsca postojowe,
f) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i rekreacyjna.
2. W granicach terenów MN obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy),
2) usług uciążliwych w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska,
3) sklepów o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m2.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową, garażową i gospodarczą z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy do rozmiarów nie przekraczających 50% istniejącej kubatury budynku; możliwa jest też dobudowa balkonów,
2) nie dopuszcza się zmiany przeznaczenia istniejącej zabudowy z wyjątkiem funkcji wymienionych w ust. 1, pkt 2),
3) usługi wbudowane w parterach budynków nie powinny przekraczać 60% kubatury parteru budynku,
4) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
5) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
6) nakazuje się utrzymanie istniejącej wartościowej zieleni,
7) należy zachować istniejące usytuowanie budynków kalenicami równolegle do dróg publicznych, z dopuszczeniem usytuowania prostopadłego w zależności od tego, jakie przeważa przy poszczególnych drogach,
8) min. 25% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
9) powierzchnia zabudowy działki nie powinna przekraczać 40%.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) zaleca się dachy strome, dwuspadowe symetryczne i wielospadowe o kącie nachylenia 320 – 500 , z dopuszczeniem realizacji okien połaciowych, lukarn, wykuszu itp.,
2) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie o kącie nachylenia do 250 , ale zaleca się stosowanie dachów stromych dostosowanych architektonicznie do mieszkalnych,
3) kolorystyka materiałów wykończeniowych: pokrycia i elewacje dostosowane do istniejących na obszarze wsi,
4) wysokość budynków mieszkalnych nie może być wyższa niż 1 kondygnacja plus poddasze użytkowe i nie powinna przekroczyć 10,0 m, a gospodarczych i garażowych 7,0 m,
5) możliwe jest również podpiwniczenie budynków,
6) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych lub poprzez drogi wewnętrzne łączące się z drogami publicznymi.

§ 85

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN 4 (1 MN4) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) zabudowa gospodarcza,
b) garaże wbudowane lub wolnostojące,
c) nieuciążliwe usługi wbudowane lub wolnostojące umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych,
d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
e) drogi dojazdowe i miejsca postojowe,
f) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i rekreacyjna.
2. W granicach terenów MN obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy),
2) usług uciążliwych w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska,
3) sklepów o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m2.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową, garażową i gospodarczą z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy do rozmiarów nie przekraczających 50% istniejącej kubatury budynku; możliwa jest też dobudowa balkonów,
2) nie dopuszcza się zmiany przeznaczenia istniejącej zabudowy,
3) usługi wbudowane w parterach budynków nie powinny przekraczać 60% kubatury parteru budynku,
4) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
5) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
6) nakazuje się utrzymanie istniejącej wartościowej zieleni,
7) należy zachować istniejące usytuowanie budynków kalenicami równolegle do dróg publicznych, z dopuszczeniem usytuowania prostopadłego w zależności od tego, jakie przeważa przy poszczególnych drogach,
8) min. 25% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
9) powierzchnia zabudowy działki nie powinna przekraczać 40%.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) zaleca się dachy strome, dwuspadowe symetryczne i wielospadowe o kącie nachylenia 320 – 500 , z dopuszczeniem realizacji okien połaciowych, lukarn, wykuszu itp.,
2) dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie o kącie nachylenia do 250 , ale zaleca się stosowanie dachów stromych dostosowanych architektonicznie do mieszkalnych,
3) kolorystyka materiałów wykończeniowych: pokrycia i elewacje dostosowane do istniejących na obszarze wsi,
4) wysokość budynków mieszkalnych nie może być wyższa niż 2 kondygnacje plus poddasze użytkowe i nie powinna przekroczyć 12,0 m, a gospodarczych i garażowych 8,0 m,
5) możliwe jest również podpiwniczenie budynków,
6) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych lub poprzez drogi wewnętrzne łączące się z drogami publicznymi.

§ 86

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem RM (1-21 RM) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa zagrodowa,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) mieszkaniowa,
b) nieuciążliwe usługi wbudowane lub wolnostojące umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) place, dojazdy, parkingi i ciągi piesze,
e) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i rekreacyjna.
2. W granicach terenów RM obowiązuje zakaz wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy).
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy zagrodowej RM:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę zagrodową mieszkaniową i gospodarczą z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy,
2) nie dopuszcza się lokalizacji obiektów inwentarskich powodujących przekroczenie emisji zanieczyszczeń powyżej dopuszczalnych norm poza granicami własności,
3) zabudowa zagrodowa nie może mieć charakteru zabudowy fermowej wymagającej opracowania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,
4) należy przewidzieć oddzielne zbiorniki na płynne odchody zwierzęce oraz rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej,
5) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
6) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
7) min. 30% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
8) zaleca się zachowanie istniejącego usytuowania budynków mieszkalnych kalenicami równolegle do drogi publicznej, z dopuszczeniem usytuowania prostopadłego w zależności od tego, jakie przeważa przy poszczególnych drogach,
9) ustala się max. Procent zabudowy działki na 50%.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) zaleca się dachy strome dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia 320- 500 z dopuszczeniem realizacji dachów naczółkowych oraz z możliwością zastosowania okien połaciowych, lukarn i wykuszy itp.,
2) wyjątkowo dopuszcza się stosowanie dachów wielospadowych, jeżeli takie występują na sąsiadujących działkach,
3) kolorystyka materiałów wykończeniowych: pokrycia i elewacje dostosowane do istniejących na obszarze wsi,
4) wysokość zabudowy mieszkaniowej 1 kondygnacja plus poddasze użytkowe i nie powinna przekroczyć 10,0 m., dopuszcza się też możliwość podpiwniczenia,
5) maksymalną wysokość budynków inwentarskich i składowych ustala się na 12,0 m; garaży na maszyny rolnicze 10,0 m; pozostałych gospodarczych i garażowych na 8,0 m,
6) obowiązuje zapewnienie niezbędnej ilości miejsc postojowych na terenie własnej działki,
7) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych lub poprzez drogi wewnętrzne łączące się z drogami publicznymi.

§ 87

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U (1-2 MN/U) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) nieuciążliwe usługi wbudowane lub wolnostojące umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych,
b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
c) place, dojazdy, parkingi i ciągi piesze,
d) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i rekreacyjna,
e) zabudowa gospodarcza,
f) garaże wolnostojące lub wbudowane.
2. W granicach terenów MN/U obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy),
2) usług uciążliwych w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska,
3) sklepów o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m2.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN/U:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową, garażową i gospodarczą z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy do rozmiarów nie przekraczających 50% istniejącej kubatury budynku; możliwa jest też dobudowa balkonów,
2) nie dopuszcza się zmiany przeznaczenia istniejącej zabudowy z wyjątkiem funkcji wymienionych w ust. 1, pkt 2),
3) usługi wbudowane w parterach budynków mogą zajmować całą jego powierzchnię,
4) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
5) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
6) nakazuje się utrzymanie istniejącej wartościowej zieleni,
7) min. 15% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
8) procent zabudowy działki nie powinien przekraczać 70%,
9) dla usług należy zabezpieczyć na własnym terenie miejsca postojowe zgodnie ze standardami określonymi w § 14.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) dla zabudowy mieszkaniowej zaleca się dachy strome, dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia 320- 450 z dopuszczeniem realizacji okien połaciowych, lukarn, wykuszy itp., oraz dachów naczółkowych,
2) zabudowa usługowa wolnostojąca powinna być architektonicznie dostosowana do zabudowy mieszkaniowej, przy czym dopuszcza się dachy wielospadowe, a w przypadku braku innych możliwości realizacji zabudowy jednospadowe,
3) zabudowa gospodarcza architektonicznie dostosowana do zabudowy mieszkaniowej lub usługowej,
4) wysokość budynków mieszkalnych nie może być wyższa niż 1 kondygnacja plus poddasze użytkowe i nie powinna przekraczać 10,0 m, a gospodarczych i garaży 8,0 m,
5) wysokość budynków mieszkaniowo-usługowych z usługami wbudowanymi w partery nie może być wyższa niż 2 kondygnacje plus poddasze użytkowe i nie powinna przekraczać 12,50 m,
6) możliwe jest również podpiwniczenie budynków,
7) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych lub dróg wewnętrznych łączących się z drogami publicznymi.

§ 88

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem U/MN (1-7 U/MN) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa usługowa,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) towarzysząca zabudowa mieszkaniowa,
b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
c) place, dojazdy, parkingi i ciągi piesze,
d) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna, rekreacyjna i izolacyjna,
e) zabudowa gospodarcza oraz garaże wolnostojące lub wbudowane.
2. W granicach terenów U/MN obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy),
2) usług, których uciążliwość wykraczała by poza granice działki.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu zabudowy usługowej U/MN:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową, garażową i gospodarczą z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy do rozmiarów nie przekraczających 50% istniejącej kubatury budynku; możliwa jest też dobudowa balkonów,
2) nie dopuszcza się zmiany przeznaczenia istniejącej zabudowy, z wyjątkiem funkcji wymienionych w ust. 1, pkt 2),
3) zabudowa mieszkaniowa może być realizowana jako wolnostojąca lub wbudowana,
4) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
5) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
6) nakazuje się utrzymanie istniejącej wartościowej zieleni,
7) min. 15% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
8) procent zabudowy działki nie powinien przekraczać 70%,
9) dla usług należy zabezpieczyć na własnym terenie miejsca postojowe zgodnie ze standardami określonymi w § 14.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) dla zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową na piętrze zaleca się dachy strome, dwuspadowe o kącie nachylenia 320- 500 z dopuszczeniem realizacji okien połaciowych, lukarn, wykuszy itp., oraz dachów naczółkowych,
2) dla zabudowy usługowej wolnostojącej dopuszcza się realizację dachów wielospadowych i płaskich,
3) dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej zaleca się dachy strome dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia 320 - 450 z dopuszczeniem realizacji okien połaciowych, lukarn, wykuszy i dachów naczółkowych,
4) wysokość budynków usługowych z wbudowaną zabudową mieszkaniową 2 kondygnacje plus poddasze użytkowe, ale nie więcej niż 12,50 m,
5) wysokość budynków usługowych wolnostojących 1 kondygnacja plus poddasze nieużytkowe lub bez poddasza, ale nie więcej niż 8,0 m,
6) wysokość budynków mieszkaniowych wolnostojących 1 kondygnacja plus poddasze użytkowe, ale nie więcej niż 10,0 m z możliwością realizacji okien połaciowych, lukarn, wykuszy itp., oraz dachów naczółkowych,
7) wysokość zabudowy gospodarczej i garaży wolnostojących 1 kondygnacja, ale nie więcej niż 7,0 m; obiekty należy architektonicznie dostosować do obiektów usługowych,
8) możliwe jest również podpiwniczenie budynków wymienionych w punkcie 4), 5), i 6),
9) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych lub z dróg publicznych połączonych z drogami publicznymi.

§ 89

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem UR (1 UR) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa rzemiosła usługowego,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) zabudowa mieszkaniowa,
b) zabudowa gospodarcza i garażowa,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) place, dojazdy, parkingi i ciągi piesze,
e) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i izolacyjna.
2. W granicach terenów UR obowiązuje zakaz wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy).
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu rzemiosła usługowego UR:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy,
2) adaptuje się istniejącą sieć i urządzenia infrastruktury technicznej,
3) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
4) min. 20% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
5) procent zabudowy działki nie powinien przekraczać 60%,
6) uciążliwość obiektów nie powinna wykraczać poza granice działki.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) dla obiektów nowoprojektowanych zaleca się dachy strome dwu- i wielospadowe oraz płaskie o kącie nachylenia min. 70,
2) wysokość budynków nie powinna przekraczać 7,0 m,
3) zabudowę mieszkaniową właściciela zaleca się stosować jako wolnostojącą o wysokości 1 kondygnacji plus poddasze użytkowe, ale nie więcej niż 10,0 m, o dachu stromym dwuspadowym symetrycznym i kącie nachylenia 320 – 500 z możliwością realizacji dachów naczółkowych, okien połaciowych, lukarn, wykuszy itp., oraz podpiwniczenia,
4) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych.

§ 90

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem UT/MN (1 UT/MN) ustala się następujące zagospodarowanie:
1) podstawowe: zabudowa usług turystycznych,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) zabudowa mieszkaniowa właściciela,
b) zabudowa gospodarcza i garażowa,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) place, dojazdy, parkingi i ciągi piesze,
e) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i izolacyjna,
f) usługi sportowe i rekreacyjne.
2. W granicach terenów UT/MN obowiązuje zakaz wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy).
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu zabudowy usług turystycznych UT/MN:
1) adaptuje się istniejącą sieć i urządzenia infrastruktury technicznej,
2) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
3) min. 30% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
4) procent zabudowy działki nie powinien przekraczać 50%.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) zaleca się dachy strome dwu- i wielospadowe o kącie nachylenia 320- 450 z możliwością realizacji okien połaciowych, lukarn, wykuszy itp., oraz dachów naczółkowych,
2) wysokość zabudowy usług turystycznych 2 kondygnacje plus poddasze użytkowe i nie więcej niż 12,5 m, z możliwością podpiwniczenia oraz dopuszczeniem poddasza nieużytkowego z dachem o kącie nachylenia dachu min. 250,
3) dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej zaleca się dachy strome dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia 320- 450 z możliwością realizacji okien połaciowych, lukarn i wykuszy itp., dopuszcza się poddasze nieużytkowe z dachem o kącie nachylenia min. 250,
4) zabudowa gospodarcza i garaży wolnostojących architektonicznie powinna być dostosowana do zabudowy usług turystycznych i towarzyszącej zabudowy mieszkaniowej, a wysokość nie powinna przekraczać 7,0 m,
5) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych.

§ 91

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem U/P (1 U/P) ustala się następujące zagospodarowanie:
1) podstawowe: zabudowa usługowo-produkcyjna,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
b) place, dojazdy, parkingi i ciągi piesze,
c) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i izolacyjna,
d) obiekty rzemiosła usługowego i produkcyjnego.
2. W granicach terenów U/P. obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) zabudowy mieszkaniowej za wyjątkiem przeznaczonej dla właściciela działki,
2) obiektów usług publicznych,
3) tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy).
3. Warunkiem realizacji inwestycji również szczególnie szkodliwych jest wykazanie nieuciążliwości ich potencjalnego oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi. Potencjalna uciążliwość obiektów musi być ograniczona do granic terenu, do którego odnosi się tytuł prawny.
4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy produkcyjnej P:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową i gospodarczą z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy,
2) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
3) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
4) warunkiem realizacji zabudowy na działce jest przyłączenie do istniejących, a docelowo do projektowanych systemów infrastruktury technicznej,
5) warunkiem realizacji nowej zabudowy jest zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
6) min. 15% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
7) max. procent zabudowy działki nie powinien przekroczyć 70%.
5. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) wysokość budynków nieprodukcyjnych nie powinna przekraczać 2 kondygnacji plus poddasze użytkowe i nie więcej niż 12,0 m.; budynków produkcyjnych nie więcej niż 10,0 m,
2) dachy nowych budynków należy wznosić przy uwzględnieniu ich zharmonizowania z kształtem dachów budynków usytuowanych na sąsiadujących działkach i dla kontynuacji przeważającej formy dachów,
3) dopuszcza się zwiększenie wysokości określonych w pkt 1) dla masztów i kominów, przy czym ich wysokość nie może być wyższa niż 50,0 m ponad poziom terenu,
4) dopuszcza się zwiększenie wysokości określonej w pkt 1) dla urządzeń technicznych związanych z technologią produkcji z zaleceniem zabudowy tych urządzeń, jeśli miałyby być umieszczone na dachu obiektu,
5) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych,
6) obowiązuje zapewnienie niezbędnej ilości miejsc postojowych na terenie własnym inwestycji,
7) ogrodzenia od strony dróg i placów powinny być estetyczne i nie przekraczać wysokości 2,0 m.

§ 92

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem P (1 P) obowiązują ustalenia jak w części II, § 75, ust. 1 – 5.
§ 93

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US (1 US) obowiązują ustalenia jak w § 57, ust. 1 - 5.
§ 94

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U1 (1- 2 U1) obowiązują ustalenia jak w § 46, ust. 1 - 4.

§ 95

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U2 (1 U2) obowiązują ustalenia jak w § 45, ust. 1 - 4.

§ 96

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem ZP/U (1 ZP/U) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zieleń publiczna,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) niewielkie obiekty usługowe typu kioski,
b) obiekty i urządzenia sanitarne,
c) podziemne sieci infrastrukturalne, jeżeli nie ma możliwości ich przeprowadzenia poza terenami ZP/U,
d) obiekty małej architektury.
2. W granicach terenów ZP/U obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) obiektów mieszkalnych,
2) innych obiektów budowlanych poza wymienionymi w ust. 1, pkt 2.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zieleni publicznej z usługami ZP/U:
1) zakaz usuwania drzew z wyjątkiem cięć sanitarnych,
2) zaleca się wprowadzanie zróżnicowanych rodzajów zieleni, w tym gatunków trwale zielonych i wprowadzanie gatunków ozdobnych o zróżnicowanych porach kwitnienia,
3) podłoża stanowisk postojowych powinny być wykonane w sposób zapobiegający przenikaniu ścieków do ziemi.
4. Forma architektoniczna kiosków powinna spełniać następujące wymagania:
1) wysokość nie powinna przekraczać 4,0 m,
2) obiekty powinny być estetyczne z zakazem zastosowania jako materiałów wykończeniowych elewacji blachy falistej i trapezowej oraz „sidingu”,
3) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych.

§ 97

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP2 (1 ZP2) obowiązują ustalenia jak w § 55, ust. 1 i 2.

§ 98

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZI (1 ZI) obowiązują ustalenia jak w § 17, ust. 1.

§ 99

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZZ (1-4 ZZ) obowiązują ustalenia jak w § 18, ust. 1 - 3.

§ 100

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem K (1 K) obowiązują ustalenia jak w § 31, ust. 1 i 2.

§ 101

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem NO (1 NO) obowiązują ustalenia jak w § 35, ust. 1 i 2.

§ 102

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem W (1 W) obowiązują ustalenia jak w § 30, ust. 1 i 2.

§ 103

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem EE (1-3 EE) obowiązują ustalenia jak w § 28, ust. 1 i 2.
§ 104

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZL (1-5 ZL) obowiązują ustalenia jak w § 16, ust. 1 i 2.

§ 105

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS (1-7 WS) obowiązują ustalenia jak w § 23, ust. 1 - 3.
§ 106

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R (1-4 R) obowiązują ustalenia jak w § 19, ust. 1 - 3.

§ 107

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RZ (1 RZ) obowiązują ustalenia jak w § 19, ust. 1 - 3.


IV. WIES GALEW

§ 108

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MN (1-15 MN) obowiązują ustalenia jak w części II, § 70.
§ 109

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RM (1-43 RM) obowiązują ustalenia jak w części II, § 71.
§ 110

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem U 1 (1-2 U1) obowiązują ustalenia jak w części II, § 73, ust. 1-4.
§ 111

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem ZP1 (1 ZP1) obowiązują ustalenia jak w § 55, ust. 1 i 2.
§ 112

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem EE (1–5 EE) obowiązują ustalenia jak w § 28, ust. 1 i 2.
§ 113
1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem WS (1–3 WS) obowiązują ustalenia jak w § 23, ust. 1 - 3.
§ 114

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem K (1 K) obowiązują ustalenia jak w § 31, ust. 1 i 2.


V. WIEŚ GUSTAWÓW

§ 115

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MN (1-2 MN) obowiązują ustalenia jak w § 70.

§ 116

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MN/U (1 MN/U) obowiązują ustalenia jak w
§ 87.
§ 117

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RM (1-11 RM) obowiązują ustalenia jak w
§ 71.
§ 118

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem ZL (1 ZL) obowiązują ustalenia jak w § 16, ust. 1 i 2.
§ 119

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem EE (1-2 EE) obowiązują ustalenia jak w § 28, ust. 1 i 2.
§ 120

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem K (1 K) obowiązują ustalenia jak w § 31, ust. 1 i 2.


VI. WIEŚ IZBICZNO

§ 121

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MN (1-34 MN) obowiązują ustalenia jak w § 70.

§ 122

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RM (1-20 RM) obowiązują ustalenia jak w § 71.

§ 123

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem U/MN (1 U/MN) obowiązują ustalenia jak w § 88.

§ 124

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem U 1 (1-2 U1) obowiązują ustalenia jak w części II, § 73, ust. 1-4.
§ 125

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem EE (1-2 EE) obowiązują ustalenia jak w § 28, ust. 1 i 2.
§ 126

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem WS (1–16 WS) obowiązują ustalenia jak w § 23, ust. 1 - 3.


VII. WIEŚ KARMIN

§ 127

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MW2 (1, 3, 4, 5 MW2) obowiązują ustalenia jak w części II, § 69.
§ 128

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MW3 (2 MW3) obowiązują ustalenia jak w części II, § 39, ust. 1-4.
§ 129

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MN/U (1 MN/U) obowiązują ustalenia jak w § 86.

§ 130

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem U 1 (1 U1 i 2 U1K) obowiązują ustalenia jak w części II, § 73.
§ 131

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem U 2 (1-2 U2) obowiązują ustalenia jak w części II, § 72.
§ 132

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RU (1 RU) obowiązują ustalenia jak w części II, § 74.
§ 133

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem ZCc (1 ZCc) obowiązują ustalenia jak w § 56, ust. 1 i 2.
§ 134

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem ZP2 (1 ZP2) obowiązują ustalenia jak w § 55, ust. 1 i 2.

§ 135

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem ZL (1 ZL) obowiązują ustalenia jak w § 16, ust. 1 i 2.
§ 136

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem R (1-9 R) obowiązują ustalenia jak w § 19, ust. 1 - 3.
§ 137

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RZ (1 RZ) obowiązują ustalenia jak w § 21, ust. 1 - 3.
§ 138

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem WS (1-12 WS) obowiązują ustalenia jak w § 23, ust. 1 - 3.
§ 139

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem ZZ (1 ZZ) obowiązują ustalenia jak w § 18, ust. 1 - 3.
§ 140

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KS (1 KS) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: tereny komunikacji samochodowej (przystanek PKS),
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) elementy małej architektury, w tym zieleń,
c) dojścia, dojazdy,
d) wiaty przystankowe.
§ 141

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem K (1-2 K) obowiązują ustalenia jak w § 31, ust. 1 i 2.
§ 142

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem EE (1-2 EE) obowiązują ustalenia jak w § 28, ust. 1 i 2.
§ 143

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KP (1-2 KP) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: drogi dojazdowe służące do obsługi rowów melioracyjnych.
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów KP:
1) szerokość w liniach rozgraniczających min. 2,50 m,
2) na obszarze ciągów komunikacyjnych obowiązuje zakaz wznoszenia ogrodzeń.VIII. WIEŚ KARMINEK

§ 144

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MN (1-15 MN) obowiązują ustalenia jak w części II, § 70.
§ 145

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MN 4 (1-4 MN4) obowiązują ustalenia jak w części III, § 85.

§ 146

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MN/U (1-3 MN/U) obowiązują ustalenia jak w części III, § 87.
§ 147

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem U 2 (1 U2) obowiązują ustalenia jak w części II, § 72.
§ 148

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RM (1-16 RM) obowiązują ustalenia jak w części II, § 71.
§ 149

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem UR (1-6 UR) obowiązują ustalenia jak w części III, § 89.
§ 150

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem P (1 P) obowiązują ustalenia jak w części II, § 75.

§ 151

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US (1 US) obowiązują ustalenia jak w § 57, ust. 1 - 5.

§ 152

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RZ (1 RZ) obowiązują ustalenia jak w § 21, ust. 1 - 3.
§ 153

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem WS (1-2 WS) obowiązują ustalenia jak w § 23, ust. 1 - 3.
§ 154

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem KX (1 KX) obowiązują ustalenia jak w § 27, ust. 1 i 2.
§ 155

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem EE (1-3 EE) obowiązują ustalenia jak w § 28, ust. 1 i 2.
§ 156

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem W (1 W) obowiązują ustalenia jak w § 30, ust. 1 i 2.
§ 157

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem K (1-2 K) obowiązują ustalenia jak w § 31, ust. 1 i 2.


IX. WIEŚ KARMINIEC

§ 158

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RM (1-8 RM) obowiązują ustalenia jak w części II, § 71.
§ 159

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem U 1 (1-2 U1) obowiązują ustalenia jak w części II, § 73, ust. 1-4.
§ 160

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem U 2 (1-2 U2) obowiązują ustalenia jak w części II, § 72.
§ 161

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US (1 US) obowiązują ustalenia jak w § 57, ust. 1 - 5.

§ 162

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem R (1 R) obowiązują ustalenia jak w § 19, ust. 1 - 3.

§ 163

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem WS (1-3 WS) obowiązują ustalenia jak w § 23, ust. 1 - 3.
§ 164

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem KP (1-2 KP) obowiązują ustalenia jak w § 143, ust. 1 i 2.
§ 165

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem EE (1 EE) obowiązują ustalenia jak w § 28, ust. 1 i 2.
§ 166

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem K (1-3 K) obowiązują ustalenia jak w § 31, ust. 1 i 2.X. WIEŚ KOŹMINIEC

§ 167

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MN (1-22 MN) obowiązują ustalenia jak w części II, § 70.
§ 168

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MN/U (1-4 MN/U) obowiązują ustalenia jak w części III, § 87.
§ 169

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RM (1-60 RM) obowiązują ustalenia jak w części III, § 71.
§ 170

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem U2/MN (1-2 U2/MN) obowiązują ustalenia jak w części III, § 88.
§ 171

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem U 1 i U1K (1 U1 i 1-2 U1K) obowiązują ustalenia jak w części II, § 73, ust. 1-5.
§ 172

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem U 2 (1-2 U2) obowiązują ustalenia jak w części II, § 72.
§ 173

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem UR (1-2 UR) obowiązują ustalenia jak w części III, § 89.
§ 174

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem P (1-6 P) obowiązują ustalenia jak w części II, § 75.

§ 175

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem U/P (1 U/P) obowiązują ustalenia jak w § 51, ust. 1-6.
§ 176

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem ZCn (1 ZCn) obowiązują ustalenia jak w § 56, ust. 1 i 2.
§ 177

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem ZP1 (1 ZP1) obowiązują ustalenia jak w § 55, ust. 1 i 2.
§ 178

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RZ (1 RZ) obowiązują ustalenia jak w § 21, ust. 1 - 3.
§ 179

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem WS (1-25 WS) obowiązują ustalenia jak w § 23, ust. 1 - 3.
§ 180

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem EE (1-6 EE) obowiązują ustalenia jak w § 28, ust. 1 i 2.
§ 181

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem W (1-2 W) obowiązują ustalenia jak w § 30, ust. 1
i 2.
§ 182

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem K (1-4 K) obowiązują ustalenia jak w § 31, ust. 1 i 2.


XI. WIEŚ LUTYNIA

§ 183

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MW1 (1-2 MW1) obowiązują ustalenia jak w części I, § 37.
§ 184

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MW2 (4-5 MW2) obowiązują ustalenia jak w części I, § 38.
§ 185

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MW3 (3 MW3) obowiązują ustalenia jak w części I, § 39.
§ 186

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MN (1-11 MN) obowiązują jak w części II, § 70.

§ 187

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem ML (1-18 ML) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa letniskowa,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) garaże wbudowane lub wolnostojące,
b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
c) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i rekreacyjna,
d) dojścia, dojazdy, parkingi,
e) drobne usługi komercyjne wbudowane.
2. W granicach terenów ML obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) budynków mieszkalnych na stały pobyt,
2) usług uciążliwych w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska,
3) budynków gospodarczych.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej letniskowej:
1) nie dopuszcza się zmiany przeznaczenia terenu,
2) usługi wbudowane w obiekty letniskowe nie powinny przekraczać 25% powierzchni zabudowy parteru,
3) powierzchnię garaży należy ograniczyć do 35, 0 m2,
4) adaptuje się istniejącą sieć i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
5) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
6) zaleca się sytuowanie budynków letniskowych kalenicą równolegle do drogi publicznej,
7) min. 30% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
8) powierzchnia zabudowy działki nie powinna przekraczać 30%.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) zaleca się dachy strome dwuspadowe symetryczne i wielospadowe o kącie nachylenia 320- 450 z dopuszczeniem realizacji dachów naczółkowych, okien połaciowych, lukarn, wykuszy itp.,
2) zakazuje się realizacji budynków letniskowych z dachami płaskimi,
3) wysokość budynków letniskowych nie może być wyższa niż 1 kondygnacja plus poddasze użytkowe, ale nie więcej niż 9,0 m.; garaży 6,50 m,
4) zaleca się stosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych i pokrycia dachów,
5) obsługa komunikacyjna z istniejących i projektowanych dróg publicznych lub dróg wewnętrznych mających bezpośredni dostęp do dróg publicznych.

§ 188

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RM (1-5 RM) obowiązują ustalenia jak w części II, § 71.
§ 189

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem U1 i U1 K (1 U1 i 2 U1K) obowiązują ustalenia jak w części II, § 73.
§ 190

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem U2 (1-5 U2) obowiązują ustalenia jak w części II, § 72.
§ 191

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RU (1-3 RU) obowiązują ustalenia jak w części II, § 74.
§ 192

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem UR (1 UR) obowiązują ustalenia jak w części III, § 89.
§ 193

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RM/UT (1 RM/UT) obowiązują ustalenia jak w części VI, § 58.
§ 194

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem UT/US (1-5 UT/US) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: usługi turystyczno-sportowe,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) ciągi piesze,
b) ścieżki rowerowe,
c) obiekty i urządzenia sanitarne,
d) niewielkie obiekty usługowe,
e) podziemne sieci infrastruktury technicznej,
f) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i rekreacyjna,
g) plaże.
2. W granicach terenów UT/US obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) budynków mieszkalnych, gospodarczych i garażowych,
2) usług uciążliwych w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska,
3) tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy).
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów usług turystyczno-sportowych UT/US:
1) należy zachować istniejącą zieleń,
2) małe obiekty usługowe nie powinny przekraczać powierzchni zabudowy 35,0 m2,
3) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
4) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
5) zaleca się wprowadzanie zróżnicowanych rodzajów zieleni,
6) możliwa jest realizacja różnego typu urządzeń i boisk sportowych, placów zabaw itp.
7) Forma architektoniczna budynków usługowych powinna spełniać następujące wymagania:
8) wysokość obiektów nie powinna przekraczać 5,0 m,
9) obiekty powinny być estetyczne z zastosowaniem tradycyjnych materiałów wykończeniowych elewacji i pokrycia dachowego,
10)obsługa komunikacyjna z projektowanych dróg publicznych i wewnętrznych.

§ 195

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem UW (1 UW) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: magazyny i hangary na sprzęt wodny i ratowniczy,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) dojazdy, dojścia, parkingi,
b) obiekty służące obsłudze i bieżącym naprawom sprzętu wodnego,
c) podziemne sieci infrastruktury technicznej,
d) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i izolacyjna.
2. W granicach terenu UW obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów innych niż wymienione w ust. 1.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów magazynów sprzętu wodnego UW:
1) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
2) należy zachować istniejącą zieleń,
3) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej.
4. Forma architektoniczna budynków na sprzęt wodny powinna spełniać następujące wymagania:
1) wysokość hangarów i magazynów na sprzęt wodny nie powinna przekraczać 7,0 m,
2) obiekty powinny być estetyczne z zastosowaniem tradycyjnych materiałów wykończeniowych elewacji i pokrycia dachowego,
3) obsługa komunikacyjna z projektowanych dróg publicznych i wewnętrznych.

§ 196

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem WR (1 WR) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zbiornik retencyjny na Lutyni,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) przystanie i pomosty wodne.
2. W granicach terenu WR zakazuje się wznoszenia innych obiektów niż wymienione w ust. 1.

§ 197

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US (1 US) obowiązują ustalenia jak w § 57, ust. 1 - 5.

§ 198

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem ZP2 (1 ZP2) obowiązują ustalenia jak w § 55, ust. 1 i 2.
§ 199

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem ZCc (1 ZCc) obowiązują ustalenia jak w § 56, ust. 1 i 2 oraz dodatkowo po realizacji zbiornika cmentarz przewidziany do zamknięcia.

§ 200

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem R (1-7 R) obowiązują ustalenia jak w § 19, ust. 1 - 3.
§ 201

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RZ (1-4 RZ) obowiązują ustalenia jak w § 21, ust. 1 - 3.
§ 202

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem ZL (1-2 ZL) obowiązują ustalenia jak w § 16, ust. 1 i 2.
§ 203

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem EE (1-7 EE) obowiązują ustalenia jak w § 28, ust. 1 i 2.
§ 204

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem WS (1-6 WS) obowiązują ustalenia jak w § 23, ust. 1 - 3.
§ 205

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem W (1 W) obowiązują ustalenia jak w § 30, ust. 1
i 2.
§ 206

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem K (1-7 K) obowiązują ustalenia jak w § 31, ust. 1 i 2.
§ 207

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem G1 (1,4 G1) i G (2,3 G) obowiązują ustalenia jak w § 30, ust. 1 i 2.
§ 208

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem KX (1-5 KX) obowiązują ustalenia jak w § 26, ust. 1 i 2.
§ 209

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem KP (1-9 KP) obowiązują ustalenia jak w § 143, ust. 1 i 2.


XII. WIEŚ POLSKIE OLĘDRY

§ 210

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MN (1 MN) obowiązują ustalenia jak w części II, § 70.
§ 211

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MN/U (1-2 MN/U) obowiązują ustalenia jak w części III, § 87.
§ 212

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RM (1-51 RM) obowiązują ustalenia jak w części II, § 71.
§ 213

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem U/MN (1 U/MN) obowiązują ustalenia jak w części III, § 88.
§ 214

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem U 1 (1-2 U1) obowiązują ustalenia jak w części II, § 73, ust. 1-4.
§ 215

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem P (1-2 P) obowiązują ustalenia jak w części II, § 75.
§ 216

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem U2 (1 U2) obowiązują ustalenia jak w części II, § 72.
§ 217

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem WS (1-18 WS) obowiązują ustalenia jak w § 23, ust. 1 - 3.
§ 218

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem EE (1-4 EE) obowiązują ustalenia jak w § 28, ust. 1 i 2.
§ 219

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem K (1-2 K) obowiązują ustalenia jak w § 31, ust. 1 i 2.
§ 220

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RU (1 RU) obowiązują ustalenia jak w części II, § 74, ust. 1-4.
§ 221

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem KP (1-13 KP) obowiązują ustalenia jak w § 143, ust. 1 i 2.


XIII. WIEŚ SOŚNICA

§ 222

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MN (1-23 MN) obowiązują ustalenia jak w części II, § 70.
§ 223

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MN/U (1-2 MN/U) obowiązują ustalenia jak w części III, § 87.
§ 224

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RM (1-64 MN) obowiązują ustalenia jak w części II, § 71.
§ 225

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem U 1 i U1K (1-3 U1) i (1-2 U1K) obowiązują ustalenia jak w części II, § 73.
§ 226

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem U 2 (1 U2) obowiązują ustalenia jak w części II, § 72.

§ 227

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem P (1-2 P) obowiązują ustalenia jak w części II, § 75.

§ 228

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem U/UR/MN (1 U/UR/MN) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa usług komercyjnych i rzemiosła,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) towarzysząca zabudowa mieszkaniowa,
b) zabudowa gospodarcza i garażowa,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) place, dojazdy, parkingi i ciągi piesze,
e) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i izolacyjna.
2. W granicach terenów U/UR/MN obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy),
2) obiektów usług publicznych.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu usług komercyjnych i rzemiosła U/UR/MN:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy,
2) adaptuje się istniejącą sieć i urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
3) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
4) min. 20% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
5) procent zabudowy działki nie powinien przekroczyć 60%,
6) uciążliwość obiektów nie może wykraczać poza granice działki.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) dachy dwu- i wielospadowe z dopuszczeniem dachów płaskich o minimalnym kącie nachylenia 70,
2) wysokość budynków usługowych i rzemieślniczych nie powinna przekraczać 12,0 m,
3) dla zabudowy towarzyszącej mieszkaniowej zaleca się stosować zabudowę wolnostojącą o wysokości 1 kondygnacja plus poddasze użytkowe, ale nie więcej niż 10,0 m; dachy strome dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia dachu 320—450 z możliwością realizacji okien połaciowych, lukarn, wykuszy itp., dachów naczółkowych oraz podpiwniczenia,
4) zabudowę gospodarczą i garażową architektonicznie dostosować do obiektów usługowych i mieszkaniowego, a wysokość nie powinna przekraczać 7,0 m,
5) garaże dopuszcza się również jako wbudowane w inne obiekty,
6) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych.

§ 229

1. Dla terenu oznaczonego na rysunkach planu symbolem P/U (1 P/U) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa produkcyjna,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) usługi komercyjne,
b) rzemiosło usługowe,
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
d) place, dojazdy, parkingi i ciągi piesze,
e) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i izolacyjna.
2. W granicach terenów P/U obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) zabudowy mieszkaniowej za wyjątkiem przeznaczonej dla właściciela,
2) obiektów usług publicznych,
3) tymczasowych obiektów budowlanych.
3. Obowiązują ustalenia jak w części II, § 51, ust. 3.
4. Obowiązują ustalenia jak w części II, § 51, ust. 4.
5. Obowiązują ustalenia jak w części II, § 51, ust. 5.
6. Obowiązują ustalenia jak w części II, § 51, ust. 6.

§ 230

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem ZCc i ZCn (1 ZCc) i (1-2 ZCn) obowiązują ustalenia jak w § 56,
§ 231

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem ZP1 (1-2 ZP1) obowiązują ustalenia jak w § 55, ust. 1 i 2.
§ 232

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem KS4 (1 KS4)) obowiązują ustalenia jak w § 27, ust. 1 - 3.
§ 233

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem NO (1 NO)) obowiązują ustalenia jak w § 35, ust. 1 i 2.
§ 234

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem R (1-11 R) obowiązują ustalenia jak w § 19, ust. 1 - 3.
§ 235

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RZ (1-5 RZ) obowiązują ustalenia jak w § 21, ust. 1 - 3.
§ 236

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem ZZ (1-7 ZZ) obowiązują ustalenia jak w § 18, ust. 1 - 3.
§ 237

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem ZL (1-7 ZL) obowiązują ustalenia jak w § 16, ust. 1 i 2.
§ 238

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem WS (1-14 WS) obowiązują ustalenia jak w § 23, ust. 1 -3.
§ 239

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem EE (1-6 EE) obowiązują ustalenia jak w § 28, ust. 1 i 2.
§ 240

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem K (1-4 K) obowiązują ustalenia jak w § 31, ust. 1 i 2.


XIV. WIEŚ SOŚNICZKA

§ 241

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN (1 MN) obowiązują ustalenia jak w części II, § 70.

§ 242

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U (1 MN/U) obowiązują ustalenia jak w części III, § 87.
§ 243

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RM1-14 RM) obowiązują ustalenia jak w części II, § 71.
§ 244

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RM/U (1 RM/U) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa zagrodowa,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) zabudowa usługowa (usługi komercyjne),
b) zabudowa mieszkaniowa,
c) zabudowa gospodarcza i garażowa,
d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
e) place, dojazdy, parkingi i ciągi piesze,
f) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna, rekreacyjna i izolacyjna.
2. W granicach terenów RM/U obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) obiektów produkcyjnych oraz usług szkodliwych w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska,
2) tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy),
3) zabudowy usług publicznych.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu zabudowy zagrodowej z usługami RM/U:
1) obowiązują ustalenia jak w części II, § 48, ust. 3, pkt 1)- 9).
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) obowiązują ustalenia jak w części II, § 48, ust. 4, pkt 1) – 7) oraz:
2) dla zabudowy usługowej wolnostojącej wysokość zabudowy mx. 2 kondygnacje plus poddasze użytkowe, ale nie więcej niż 12,50 m, z możliwością podpiwniczenia; dachy strome dwuspadowe o kącie nachylenia 320 – 450 z możliwością zastosowania dachów naczółkowych, okien połaciowych, lukarn, wykuszy itp., dopuszcza się również dachy wielospadowe, jeżeli występują takie na sąsiadujących działkach,
3) dopuszcza się garaże wbudowane w obiekty mieszkalne, gospodarcze, usługowe.

§ 245

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem U 2 (1 U2) obowiązują ustalenia jak w części II, § 72.
§ 246

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem R (1 R) obowiązują ustalenia jak w § 19, ust. 1 - 3.

§ 247

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem WS (1-4 WS) obowiązują ustalenia jak w § 23, ust. 1 -3.
§ 248

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem EE (1-2 EE) obowiązują ustalenia jak w § 28, ust. 1 i 2.
§ 249

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem K (1-2 K) obowiązują ustalenia jak w § 31, ust. 1 i 2.
§ 250

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem U1/MN (1 U1/MN) obowiązują ustalenia jak w § 73, ust. 1 – 4 oraz dodatkowo dopuszcza się funkcję mieszkaniową.


XV. WIEŚ STRZYŻEW
§ 251

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem KP (1 KP) obowiązują ustalenia jak w § 143, ust. 1 i 2.
§ 252

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MN (1-6 MN) obowiązują ustalenia jak w części II, § 70 oprócz ust. 3, pkt 6), który otrzymuje brzmienie:
1) zaleca się zachowanie istniejącego w przeważającej części na obszarze wsi usytuowania budynków kalenicami prostopadle do drogi publicznej.

§ 253

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RM (1-21 RM) obowiązują ustalenia jak w części II, § 71 oprócz ust. 3, pkt 8) , który otrzymuje brzmienie:
1) zaleca się zachowanie istniejącego w przeważającej części na obszarze wsi usytuowania budynków kalenicami prostopadle do drogi publicznej.
§ 254

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MN/U (1-2 MN/U) obowiązują ustalenia jak w części III, § 87 oprócz ust. 3, pkt 6), który otrzymuje brzmienie:
1) zaleca się zachowanie istniejącego w przeważającej części na obszarze wsi usytuowania budynków
kalenicami prostopadle do drogi publicznej.

§ 255

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem U 1 (1-2 U1) obowiązują ustalenia jak w części II, § 73, ust. 1-4.

§ 256

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem U/MN (1 U/MN) obowiązują ustalenia jak w części III, § 88 oprócz ust. 3, pkt 6), który otrzymuje brzmienie:
1) zaleca się zachowanie istniejącego w przeważającej części na obszarze wsi usytuowania budynków kalenicami prostopadle do drogi publicznej.

§ 257

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UT/MN/U (1 UT/MN/U) ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: usługi rekreacyjno-turystyczne,
2) uzupełniające (dopuszczalne):
a) zabudowa mieszkaniowa,
b) nieuciążliwe usługi wbudowane lub wolnostojące umożliwiające realizację przedsięwzięć komercyjnych,
c) zabudowa gospodarcza i garażowa wolnostojąca lub wbudowana,
d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
e) place, dojazdy, parkingi i ciągi piesze,
f) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i rekreacyjna,
g) usługi sportu i rekreacji.
2. W granicach terenu UT/MN/U obowiązuje zakaz wznoszenia:
1) tymczasowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem okresu budowy),
2) usług szkodliwych w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu zabudowy usług rekreacyjno-turystycznych UT/MN/U:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy,
2) adaptuje się istniejącą sieć i urządzenia infrastruktury technicznej,
3) obowiązuje zakaz zabudowy w obrębie stref technicznych wokół obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
4) min. 30% terenu stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,
5) procent zabudowy działki nie powinien przekraczać 50%,
6) zaleca się zachowanie istniejącego w przeważającej części na obszarze wsi usytuowania budynków kalenicami prostopadle do drogi publicznej.
4. Forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące wymagania:
1) zaleca się dachy strome, dwu- i wielospadowe o kącie nachylenia 320-450 z możliwością realizacji okien połaciowych, lukarn, wykuszy itp. ,oraz dachów naczółkowych,
2) wysokość zabudowy max. 2 kondygnacje plus poddasze użytkowe, ale nie więcej niż 12,50 m z możliwością podpiwniczenia,
3) zabudowa gospodarcza i garaże wolnostojące powinny być architektonicznie dostosowane do zabudowy agroturystycznej i mieszkalnej, a wysokość nie powinna przekraczać 8,0 m,
4) dopuszcza się garaże wbudowane w obiekty gospodarcze, mieszkaniowe i hotelarskie,
5) obsługa komunikacyjna z istniejących dróg publicznych lub z istniejących dróg wewnętrznych mających dostęp do dróg publicznych.
§ 258

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RM/U (1 RM/U) obowiązują ustalenia jak w § 72, ust. 1 - 5.
§ 259

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem US (1 US) obowiązują ustalenia jak w § 57, ust. 1 - 4.
§ 260

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem ZCn (1 ZCn) obowiązują ustalenia jak w § 56, ust. 1 i 2.
§ 261

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem R (1-3 R) obowiązują ustalenia jak w § 19, ust. 1 - 3.
§ 262

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RZ (1-2 RZ) obowiązują ustalenia jak w § 21, ust. 1 - 3.
§ 263

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem ZL (1 ZL) obowiązują ustalenia jak w § 16, ust. 1 i 2.
§ 264

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem WS (1-7 WS) obowiązują ustalenia jak w § 23, ust. 1 - 3.
§ 265

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem EE (1-2 EE) obowiązują ustalenia jak w § 28,ust. 1 i 2.
§ 266

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem K (1-2 K) obowiązują ustalenia jak w § 31, ust. 1 i 2.
§ 267

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem N (1 N) obowiązują ustalenia jak w § 22, ust. 1 i 2.XVI. WIEŚ TRZEBIN

§ 268

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN (1-4 MN) obowiązują ustalenia jak w części II, § 70.
§ 269

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RM (1-23 RM) obowiązują ustalenia jak w części II, § 71.
§ 270

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U 2 (1 U2) obowiązują ustalenia jak w części II, § 72.

§ 271

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P (1 P) obowiązują ustalenia jak w części II, § 75.

§ 272

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U 1 (1 U1) obowiązują ustalenia jak w części II, § 73, ust. 1-4.
§ 273

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RU (1 RU) obowiązują ustalenia jak w części II, § 50, ust. 1-4.
§ 274

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US (1 US) obowiązują ustalenia jak w części II, § 57, ust. 1-5.
§ 275

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP2 (1 ZP2) obowiązują ustalenia jak w części II, § 55, ust. 1 i 2.
§ 276

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZCn (1 ZCn) obowiązują ustalenia jak w części II, § 56, ust. 1 i 2.
§ 277

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R (1 R) obowiązują ustalenia jak w części II, § 19, ust. 1-3.
§ 278

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS (1-3 WS) obowiązują ustalenia jak w części II, § 23, ust. 1-3.
§ 279

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZL (1 ZL) obowiązują ustalenia jak w części II, § 16, ust. 1 i 2.
§ 280

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem EE (1-5 EE) obowiązują ustalenia jak w części II, § 28, ust. 1 i 2.
§ 281

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem K (1 K) obowiązują ustalenia jak w części II, § 31, ust. 1 i 2.
§ 282

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KP (1-8 KP) obowiązują ustalenia jak w części II, § 143, ust. 1 i 2.


XVII. WIEŚ TRZEBOWA

§ 283

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MW2 (3 MW2) obowiązują ustalenia jak w części II, § 38.
§ 284

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MW3 (1-2 MW3) obowiązują ustalenia jak w części II, § 39.
§ 285

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MN (1-2 MN) obowiązują ustalenia jak w części II, § 70.
§ 286

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RM (1-5 RM) obowiązują ustalenia jak w części II, § 71.
§ 287

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MN/U (1 MN/U) obowiązują ustalenia jak w części III, § 87.
§ 288

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem U 2 obowiązują ustalenia jak w części II, § 72.

§ 289

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RU (1-3 RU) obowiązują ustalenia jak w części II, § 74.
§ 290

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP2 (1 ZP2) obowiązują ustalenia jak w części II, § 55, ust. 1 i 2.
§ 291

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R (1-2 R) obowiązują ustalenia jak w części II, § 19, ust. 1-3.
§ 292

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem RZ (1-6 RZ) obowiązują ustalenia jak w § 21, ust. 1 - 3.
§ 293

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem WS (1-11 WS) obowiązują ustalenia jak w § 23, ust. 1 - 3.
§ 294

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem W (1-2 W) obowiązują ustalenia jak w § 30, ust. 1 i 2.
§ 295

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem K (1 K) obowiązują ustalenia jak w § 31, ust. 1 i 2.

§ 296

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem EE (1-2 EE) obowiązują ustalenia jak w § 28, ust. 1 i 2.
§ 297

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem KP (1-5 KP) obowiązują ustalenia jak w § 143, ust. 1 i 2.ROZDZIAŁ IV

USTALENIA KOŃCOWE

§ 298

1. Na obszarze planu obowiązuje stawka procentowa stanowiąca podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wymiarze:
1) dla terenów oznaczonych symbolami: MW, MN, ML, RM - 10%
2) dla terenów oznaczonych symbolami: P, P/U, UR, U2 - 10%
3) dla terenów oznaczonych symbolami: UT, US, RM/UT, RM/U - 5%
4) dla terenów oznaczonych symbolami: KDZ, KDL, KDD, KDW, KP, KPX, KX, KR – 1%
5) dla terenów oznaczonych symbolami: U1, U1K, ZP1, ZP2 - 1%

§ 299

1. Dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze na terenach, na których w niniejszym planie określono inne niż rolne przeznaczenie.
2. Utrzymuje się w mocy zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze uzyskane w poprzednich edycjach planu.

§ 300

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i stanowi podstawę do wydawania decyzji administracyjnych na budowę dla terenów objętych planem.

§ 301

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyca.

§ 302

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Gminy


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2007 08:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4118
12 lutego 2007 08:53 Administrator - Zmieniono treść dokumentu
12 lutego 2007 08:26 Administrator - Zmieniono treść dokumentu
12 lutego 2007 08:28 Administrator - Dodano załącznik
Zatrzymaj banner przewijany