Przetargi

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca - o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości poł. w miejscowości Dobrzyca

BURMISTRZ
GMINY DOBRZYCA
63-330 DOBRZYCA
GGiOŚ.6840.3.2016
OGŁOSZENIE
Burmistrza  Gminy  Dobrzyca
w  sprawie  sporządzenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego  z  dnia  03 stycznia 2017  roku.
Działając  na  podstawie  art.35 ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomościami  /t.j.Dz. U. z 2015r.,poz. 1774 ze  zmianami/  Burmistrz  Gminy  Dobrzyca  ogłasza,  co  następuje:
z  gminnego  zasobu  nieruchomości  przeznaczone  zostały  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego  n/w  nieruchomości  gruntowe  niezabudowane  tj. działki oznaczone w ewidencji gruntów nr:
1542  o  pow.  0,0900  ha  cena  nieruchomości  45.500  zł
1543  o  pow.  0,0900  ha  cena  nieruchomości  45.500  zł
1544  o  pow.  0,0800  ha  cena  nieruchomości  40.500  zł
1545  o  pow.  0,0800  ha  cena  nieruchomości  40.500  zł
do  ceny  nabycia  w/w  nieruchomości  zostanie  naliczony  23%  podatek  Vat.
położone  w  Dobrzycy  przy  ul.  Walendowskiego  (sołectwo Nowy Świat),  stanowiące  własność  Gminy  Dobrzyca,  zapisane  w  KW KZ1P/00025306/9  prowadzonej  przez  Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w  Pleszewie,  przeznaczone  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Dobrzyca  pod:
przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (77MN),    
przeznaczenie uzupełniające (dopuszczalne):
zabudowa gospodarcza,
garaże wbudowane lub wolnostojące,
nieuciążliwe usługi wbudowane, przybudowane lub wolnostojące ,umożliwiające  realizację   
przedsięwzięć komercyjnych,
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
drogi dojazdowe i miejsca postojowe,
obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna i rekreacyjna
Pierwszeństwo  w  nabyciu  w/w  nieruchomości  przysługuje  osobie,  która  spełnia  jeden z  następujących  warunków:
przysługuje  jej  roszczenie  o  nabycie  nieruchomości  z  mocy  niniejszej  ustawy  lub  
odrębnych   przepisów,  jeżeli  złoży  wniosek  o  nabycie  w terminie  6  tygodni,  licząc  od  
 dnia  wywieszenia    wykazu,jest  poprzednim  właścicielem  zbywanej  nieruchomości  pozbawionym  prawa  własności  tej  nieruchomości  przed  5  grudnia  1990 roku  albo  jej  spadkobiercą  i  złoży  wniosek  w  terminie  6  tygodni  od  dnia  wywieszenia  wykazu.
W przypadku braku wniosków w podanym powyżej terminie od osób uprawnionych do pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości.Termin  i  miejsce  przetargu  zostanie  podany  w  odrębnym  ogłoszeniu.
BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.01.2017r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko d.s. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Matiasik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2017 07:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Matiasik
Ilość wyświetleń: 374
03 stycznia 2017 07:38 Jolanta Matiasik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany