Publicznie dostępny wykaz danych o dok.zawierających inf.o środowisku i jego ochronie

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dobrzyca, 2018-07-09 GGiOŚ.6220.7.2018 Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca o wszczęciu postępowania Stosownie do art. art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017,poz. 1257) w związku z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji...

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca, 2018-06-12 GGiOŚ.6220.6.2018 Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca o wszczęciu postępowania. Stosownie do art. 26 § 2, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017,poz. 1257) w związku z art. 73 ust.1 ustawy...

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Dobrzyca, 2018-05-24 GGiOŚ.6220.5.2018 Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca o wszczęciu postępowania Stosownie do art. 26 § 2, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017,poz. 1257) w związku...

Informacja

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.) informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. „Program Usuwania Azbestu i wyrobów...

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Proszę o zapoznanie się z załączonym zawiadomieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dot zmian postępowania w zakresie sposobu informowania stron postępowania o podejmowanych czynnościach. Burmistrz mgr Jarosław Pietrzak

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA W SPR.WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2017-07-25 GGiOŚ.6220.1.2017 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.1257) Burmistrz Gminy Dobrzyca podaje do publicznej wiadomości informację, że w...

zAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPR. WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

BURMISTRZ GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Dobrzyca, dnia 08.05.2017r. GGiOŚ.6220.1.2017 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania Burmistrz Gminy Dobrzyca działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz na podstawie art....

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2016-12-27 GGiOŚ.6220.14.2016 INFORMACJA Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353) Burmistrz Gminy...

zawiadomienie-obwieszczenie stron postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2016-12-16 GGiOŚ.6220.14.2016 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE STRON POSTĘPOWANIA o ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2016r. poz.23) Burmistrz Gminy Dobrzyca zawiadamia...

Zatrzymaj banner przewijany