Ogłoszenia

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca rejon ul. Nowej oraz rejon ul. Stefańskiego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca rejonie ul. Krotoszyńskiej, Różanej oraz w miejscowościach Galew, Karmin, Trzebowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Burmistrz Gminy Dobrzyca

63-330 Dobrzyca

woj. wielkopolskie

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca rejon ul. Nowej oraz rejon ul. Stefańskiego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca rejonie
ul. Krotoszyńskiej, Różanej oraz w miejscowościach Galew, Karmin, Trzebowa
wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Dobrzyca:

 

  1. uchwały  nr XXIX/259/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca rejon ul. Nowej oraz rejon ul. Stefańskiego

  2. uchwały  nr XXIX/260/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca rejonie ul. Krotoszyńskiej, Różanej oraz w miejscowościach Galew, Karmin, Trzebowa

 

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. miejscowych planów

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów  miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca w terminie do dnia 9 maja 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1) i art. 50 ustawy z dnia
3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca rejon ul. Nowej oraz rejon ul. Stefańskiego oraz prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca rejonie ul. Krotoszyńskiej, Różanej oraz w miejscowościach Galew, Karmin, Trzebowa, dla terenów jak wyżej, obejmująca sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko. W temacie wniosku uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza-plan”.

 

Jednocześnie zainteresowani mogą składać wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko na piśmie
w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@ugdobrzyca.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie podanym powyżej.

 

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy Dobrzyca.

Wnioski złożone po upływnie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        Burmistrz

/-/ mgr Jarosław Pietrzak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 kwietnia 2017 11:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Balcer
Ilość wyświetleń: 108
07 kwietnia 2017 11:48 Izabela Balcer - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 kwietnia 2017 11:46 Izabela Balcer - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany