Ogłoszenia

Ogłoszenie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji

Dobrzyca,2017-05-29
Komisja  Inwentaryzacyjna
Gminy  Dobrzyca
OGŁOSZENIE
W  oparciu  o  art.17  ust.4  ustawy  z  dnia  10  maja  1990  roku- Przepisy  wprowadzające  ustawę  o  samorządzie  terytorialnym  i  ustawę  o  pracownikach  samorządowych  /Dz. U .Nr  32,  poz.191  z  późniejszymi  zmianami  /
podaję  do  publicznej  wiadomości,  że  w  dniach  od  29 maja  2017  roku  do  dnia 29 czerwca 2017 roku
w  tut. Urzędzie  -  pokój  nr  4  wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 28/8 (am1) o pow. 0,1400 ha położoną w Fabianowie oznaczoną w księdze wieczystej nr KZ1P/00028848/1,  przeznaczenie  - „4KDD” – tereny dróg publicznych-dojazdowych; „3U/MN”-tereny zabudowy usługowej z towarzyszącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną stanowiącą  własność  Skarbu  Państwa,  podlegającą  komunalizacji  z  mocy  prawa  nieodpłatnie na wniosek  Gminy  Dobrzyca.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym  mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać  zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Gminy Dobrzyca.
Za  Komisję
mgr  Ewa Wasielewska
Przewodnicząca  Komisji

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.05.2017
Dokument wytworzony przez: stanowisko d.s. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Matiasik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 maja 2017 10:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Matiasik
Ilość wyświetleń: 83
29 maja 2017 10:11 Jolanta Matiasik - Dodanie załącznika [skm_c224e17052909250.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 maja 2017 10:09 Jolanta Matiasik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany