Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE/BIP

                                                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                                                            Dobrzyca, dnia 14 lipca 2017 r.

 

Burmistrz Gminy Dobrzyca

63 – 330 Dobrzyca

woj. wielkopolskie

 

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE/BIP

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Dobrzyca uchwały nr XXII/183/2016 z dnia 29 września 2016 r.  oraz uchwały zmieniającej nr XXXI/276/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. o przystąpieniu do:

 

  1. sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca oraz
  2. 2.       przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływania na środowisko do opisanej w pkt 1 zmiany studium. Przedmiotem  prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń zmiany studium na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium na piśmie w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca w terminie do dnia 8 sierpnia 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1) i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca dla terenów w mieście Dobrzyca rejon ul. Nowej, rejon ul. Krotoszyńskiej II, rejon ul. Różanej, terenów w miejscowości Galew dla działki o nr ewid. 314, w miejscowości Karmin dla działek o nr ewid. 3/1 i 4, w miejscowości Trzebowa dla działek o nr ewid. 134/7, 134/5, 134/8 obejmująca sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca.

Jednocześnie zainteresowani mogą składać wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na piśmie w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca, ustnie do protokołu
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@ugdobrzyca.pl
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie podanym powyżej. W temacie wniosku, uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza – zmiana studium”.

Wnioski złożone po upływnie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Gminy Dobrzyca.W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

                                                                                                                                                                         Burmistrz

                                                                                                                                                      /-/ mgr Jarosław Pietrzak

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14 lipca 2017
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw rolnictwa leśnictwa i planowania przestrzennego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lipca 2017 10:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Grad - Banaszyńska
Ilość wyświetleń: 77
14 lipca 2017 10:26 Hanna Grad - Banaszyńska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lipca 2017 10:22 Hanna Grad - Banaszyńska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany