Ogłoszenia

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości

Dobrzyca,2017-08-23
Komisja  Inwentaryzacyjna
Gminy  Dobrzyca
OGŁOSZENIE
W  oparciu  o  art.17  ust.4  ustawy  z  dnia  10  maja  1990  roku- Przepisy  wprowadzające  ustawę  o  samorządzie  terytorialnym  i  ustawę  o  pracownikach  samorządowych  /Dz. U .Nr  32,  poz.191  z  późniejszymi  zmianami  /
podaję  do  publicznej  wiadomości,  że  w  dniach  od  23 sierpnia  2017  roku  do  dnia           22 września 2017 roku
w  tut. Urzędzie  -  pokój  nr  4  wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmujący nieruchomości położone w miejscowości Fabianów (obręb Fabianów) oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr:
7 (am1) o pow. 0,5000 ha
8 (am1) o pow. 0,5000 ha
9 (am1) o pow. 0,5000 ha
zapisane w księdze wieczystej nr KZ1P/00028848/1,  przeznaczenie  - „1US” – tereny usług sportu i rekreacji (boiska, korty tenisowe, strzelnice, place zabaw, itd.)
działka nr 10 (am1) o pow. 0,5000 ha
zapisana w księdze wieczystej nr KZ1P/00028848/1,  przeznaczenie  - „1US” – tereny usług sportu i rekreacji (boiska, korty tenisowe, strzelnice, place zabaw, itd.); „1ZL” – tereny lasów; „1U1” – usługi publiczne
W/w działki stanowią  własność  Skarbu  Państwa i podlegają  komunalizacji  z  mocy  prawa  nieodpłatnie na wniosek  Gminy  Dobrzyca.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym  mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać  zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Gminy Dobrzyca.
Za  Komisję
mgr  Ewa Wasielewska
Przewodnicząca  Komisji

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.08.2017
Dokument wytworzony przez: stanowisko d.s. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Matiasik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2017 11:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Matiasik
Ilość wyświetleń: 77
23 sierpnia 2017 11:23 Jolanta Matiasik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany