Ogłoszenia

Informacja o możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych


BURMISTRZ  GMINY DOBRZYCA

63–330 Dobrzyca

woj. wielkopolskie

                                                                                                                                                   Dobrzyca, dnia 13.09.2017 r.

 

Burmistrz  Gminy  Dobrzyca

na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr VI/29/11 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 marca 2011 r.  w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji podmiotom wykonującym zadania z zakresu prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją (Dziennik Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 1121)

informuje

o możliwości  składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

I. CEL  PRZYZNANIA  DOTACJI

Wspieranie działalności podmiotów działających w celu  zaspokajania wskazanych w ustawie prawo wodne potrzeb w zakresie gospodarowania wodami, zajmujących się m.in. bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, w tym melioracji wodnych szczegółowych znajdujących się na terenie Gminy Dobrzyca. 

 

II. WNIOSKODAWCY

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się spółki wodne - z zastrzeżeniem ust. 2, art. 164 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) oraz związki wałowe (art. 164 ust. 1 ustawy Prawo wodne).

 

III. TERMIN  REALIZACJI  ZADANIA

- od podpisania umowy o udzielenie pomocy finansowej do 31 października 2017 r. 

 

IV. RODZAJE  ZADAŃ  I  WYSOKOŚĆ  ŚRODKÓW  FINANSOWYCH

     PRZEZNACZONYCH  NA  REALIZACJĘ  TYCH  ZADAŃ  W  2017  ROKU

Dotacja celowa może być przeznaczona w szczególności na prace związane z wykonywaniem bieżącej konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych objętych działaniem spółki wodnej, polegające:

-          w odniesieniu do rowów na wykaszaniu, wygrabianiu porostów ze skarp i dna rowu na brzeg rowu lub wywożeniu, wycinaniu i karczowaniu drzew i krzewów i ich wywożeniu lub rozdrabnianiu, odmulaniu dna rowu przy maksymalnym zamuleniu 40 cm i  plantowaniu lub wywożeniu urobku, czyszczeniu i naprawie budowli na rowach, naprawie skarp rowów i niszczeniu chemicznym odrostów drzew i krzewów,

-          w odniesieniu do urządzeń drenarskich, tzw. „awarii drenarskich”: na czyszczeniu, naprawie lub wymianie budowli drenarskich, czyszczeniu lub przekładaniu rurociągów drenarskich. 

W budżecie gminy na rok 2017 na udzielenie dotacji z zakresu prawa wodnego zabezpieczono środki w wysokości 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

Wielkość wnioskowanej pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Dobrzyca na realizację zadania objętego wnioskiem nie może przekroczyć 95% kosztu realizowanego zadania.

 V. ZASADY  PRZYZNANIA DOTACJI

1. Dotacji udziela się na podstawie Uchwały Nr VI/29/11 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji podmiotom wykonującym zadania z zakresu prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją, zwanej dalej „Uchwałą”.

2. Dotację przyznaje się na pisemny wniosek złożony przez spółkę wodną, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

VI. TERMINY  I  WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA

1. Terminy i warunki realizacji zadań określone zostaną w odrębnych umowach.

2.1.Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na podstawie: 

1) protokołów odbioru robót; 

2) sprawozdania sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do    uchwały; 

3) faktur za wykonane prace. 

2.2. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia zadania w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do dnia  listopada 2017 r.

3. Szczegółowe warunki dot. trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie  dotacji podmiotom wykonującym zadania z zakresu prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją określa Uchwała Nr VI/29/11 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 marca 2011r.

 

VII. TERMIN  SKŁADANIA  WNIOSKÓW:

1. Wnioski, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Uchwały należy składać w terminie do dnia 22 września 2017 r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca.

2.Wniosek powinien być podpisany przez osobę bądź osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej. 

3. Wniosek  musi posiadać następujące załączniki:

     1) aktualny dokument rejestrowy dotyczący wnioskodawcy (kopia); 

     2) upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy; 

     3) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku; 

     4) szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy robót konserwacyjnych urządzeń

          melioracji wodnych; 

     5) oświadczenie o dysponowaniu sprzętem i środkami finansowymi   

         umożliwiającymi  realizację zadania. 

Kopie wszystkich załączników powinny być potwierdzone przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.

Wniosek wraz z wszystkimi załącznikami należy dostarczyć listem poleconym lub osobiście.

W przypadku składania wniosku osobiście wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku z datą jego przyjęcia na własnym egzemplarzu wniosku.

Wnioski złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

VIII. TERMIN,  KRYTERIA  I  TRYB  ROZPATRZENIA  WNIOSKÓW  I  PRZYZNANIA  DOTACJI

1. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w terminie do dnia 29 września 2017 r.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych we wniosku, Burmistrz Gminy

    Dobrzyca wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia bądź

    uzupełnienia wniosku.

    Wniosek, którego uchybienia nie zostały usunięte lub który nie został uzupełniony

    w wyznaczonym terminie, nie podlega rozpatrzeniu. 

3. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Burmistrz Gminy Dobrzyca,

     mając na względzie w szczególności wysokość środków przeznaczonych na

     realizację zadań w budżecie Gminy Dobrzyca oraz ocenę możliwości realizacji

     zadania przez wnioskodawcę. 

4. Przy rozpatrywaniu wniosków o dotację uwzględnia się: 

    1) możliwości finansowe gminy, 

    2) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę. 

5. Burmistrz Gminy Dobrzyca zawiadamia spółkę wodną o udzieleniu bądź nie   

    udzieleniu  dotacji z budżetu Gminy Dobrzyca. 

6. Udzieleniem spółce wodnej dotacji jest zawarcie pisemnej umowy przez Burmistrza Gminy Dobrzyca. Umowa dotacji zawiera dane wynikające z art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

Szczegółowych informacji udziela: Paulina Włodarczyk,  tel. (62)  741-30-13  wew. 43.

Informacja została zamieszczona w biuletynie informacji publicznej Gminy Dobrzyca w zakładce: ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca.

 

 

 

                                                                                                                 Burmistrz

       /-/ mgr Jarosław Pietrzak

 

                                                                                                         

 

Załączniki:

- wzór wniosku,

- wzór sprawozdania.          

 

                                  

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.09.2017 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw rolnictwa leśnictwa i planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Włodarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 września 2017 10:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Krawulska
Ilość wyświetleń: 46
13 września 2017 10:52 Anna Krawulska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2017 10:51 Anna Krawulska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 września 2017 10:51 Anna Krawulska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany