Ogłoszenia

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrzyca w miejscowościach Czarnuszka, Dobrzyca, Fabianów, Karminek i Koźminiec

Dobrzyca, dnia 6 października 2017 r.

Burmistrz Gminy Dobrzyca

63 – 330 Dobrzyca

woj. wielkopolskie

 

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrzyca w miejscowościach Czarnuszka, Dobrzyca, Fabianów, Karminek i Koźminiec

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Dobrzyca zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrzyca w miejscowościach Czarnuszka, Dobrzyca, Fabianów, Karminek i Koźminiec, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 października 2017 r. do dnia 7 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, pok. nr 4, w godzinach 7:30-15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie w/w studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu
26 października 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Dobrzyca na adres ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2017 r.

 

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz.1405 z późn. zm.) uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Burmistrza Gminy Dobrzyca na adres ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) na adres: gmina@ugdobrzyca.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2017 r.

Uwagi do projektu studium oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Gminy Dobrzyca.

 

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

           Burmistrz Gminy Dobrzyca

       /-/ Jarosław Pietrzak

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.10.2017 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw rolnictwa leśnictwa i planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Włodarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 października 2017 15:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Krawulska
Ilość wyświetleń: 139
17 października 2017 15:03 Anna Krawulska - Dodanie załącznika [zmiana_nr_12_rysunek_uwarunkowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 października 2017 15:02 Anna Krawulska - Dodanie załącznika [zmiana_nr_12_rysunek_szczegolowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 października 2017 15:02 Anna Krawulska - Dodanie załącznika [zmiana_nr_12_rysunek_miasto_polityka_przestrzenna.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany