Obwieszczenie 22.09.2015

 

                                                                                                         Dobrzyca, dnia 22.09.2015 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            W związku z opracowywaniem dokumentacji pod nazwą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” (PGN)

 

zawiadamiam

iż do dnia 09.10.2015 można składać wnioski i uwagi dotyczące Planu.

 

Zachęcamy do składania wniosków z informacją o planowanych inwestycjach mających wpływ na zużycie energii szczególnie takich jak:

 

 • Instalacja odnawialnych źródeł energii(należy podać planowaną moc/powierzchnię i rok informacje o planowanym czasie inwestycji) jak:
  • Pompy ciepła
  • Instalacje solarne
  • Instalacje fotowoltaiczne,
 • Termomodernizacja budynków(należy podać planowany zakres i termin planowanej inwestycji) w tym
  • Ocieplenie budynków (powierzchnia użytkowa budynku)
  • Wymiana okien
  • Montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • Zmiana źródła ciepła (informacje o istniejącym i planowanym źródle ciepła oraz termin planowanej inwestycji)

 

 

Dokument PGN opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:

 • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
 • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza,
 • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

 

Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych,

 

 

            Niniejsze obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w poszczególnych sołectwach.

 

Zainteresowani, w wyżej określonym terminie, mogą składać uwagi i wnioski z powyższego zakresu w formie pisemnej, ustnie do protokołu, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres pgn@dastore.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2015r. 

 

W temacie wniosku lub uwagi do planu należy wpisać „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej gmina Dobrzyca”.

                                                                                 Burmistrz

                                                                      /-/ mgr Jarosław Pietrzak

                                                                        

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2015 15:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jarosław Kapała
Ilość wyświetleń: 2393
22 września 2015 15:40 (Jarosław Kapała) - Zmiana treści zakładki.
22 września 2015 15:28 (Jarosław Kapała) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany