Przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Kod RWA

4453

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
Ponadto do wniosku należy dołączyć:
Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
Kopia dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie przyuczenia do wykonania określonej pracy).
Kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne osoby szkolącej.
Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym zakresie.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14

Komórka odpowiedzialna:

Inspektor ds. oświaty – pokój nr 6, tel. (62) 74 13 013 wew. 39

Opłaty

nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku

wydanie decyzji

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz.U. z 2015, poz. 2156 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz.267)

3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej(Dz.U.z 2007 r. Nr 59, poz.404, ze zmianami)

4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L352 z 24.12.2013r., s.9),

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz. U. 2014r. poz.232)

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Dobrzyca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje

  1. Pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia Burmistrza Gminy Dobrzyca o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym,
  2. Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (potwierdzenie winno zawierać pieczątkę pracodawcy, jego czytelny podpis oraz datę dokonania potwierdzenia),
  3. Wniosek powinien zostać złożony w ciągu 3 miesięcy od daty zdania egzaminu przez pracownika młodocianego

Druki:

  1. wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  2. oświadczenie o uzyskanej, bądź nie uzyskanej pomocy de minimis,
  3. zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22 kwietnia 2015 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw oświaty
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariola Fabisz-Wilczyńska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2015 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Fabisz
Ilość wyświetleń: 1127
26 września 2017 13:24 Mariola Fabisz - Wilczyńska - Dodanie załącznika.
26 września 2017 13:23 Mariola Fabisz - Wilczyńska - Usunięcie załącznika.
26 września 2017 13:23 Mariola Fabisz - Wilczyńska - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany