Przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Kod RWA

4453

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
Ponadto do wniosku należy dołączyć:
Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
Kopia dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie przyuczenia do wykonania określonej pracy).
Kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne osoby szkolącej.
Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym zakresie.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14

Komórka odpowiedzialna:

Inspektor ds. oświaty – pokój nr 6, tel. (62) 74 13 013 wew. 39

Opłaty

nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku

wydanie decyzji

Podstawa prawna

1.rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE z dnia 24 grudnia 2013 r. Nr L 352/1),

2. rozporządzenie Komisji (UE) Nr 360 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.Urz. UE z dnia 26 czerwca 2012 r. Nr L 114 ),

3. ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362, z późn. zm.),

4. art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148,

5. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543),

6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1550),

7. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017, poz. 1644),

8. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010).

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Dobrzyca w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje

  1. Pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia Burmistrza Gminy Dobrzyca o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym,
  2. Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (potwierdzenie winno zawierać pieczątkę pracodawcy, jego czytelny podpis oraz datę dokonania potwierdzenia),
  3. Wniosek powinien zostać złożony w ciągu 3 miesięcy od daty zdania egzaminu przez pracownika młodocianego

Druki:

  1. wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, 
  2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  3. oświadczenie o uzyskanej, bądź nie uzyskanej pomocy de minimis,
  4. zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30 lipca 2019 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw oświaty
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariola Fabisz-Wilczyńska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2015 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Fabisz
Ilość wyświetleń: 1451
16 września 2019 09:30 (Mariola Fabisz - Wilczyńska) - Dodanie załącznika.
30 lipca 2019 12:41 (Mariola Fabisz - Wilczyńska) - Aktualizacja danych sprawy.
30 lipca 2019 12:39 (Mariola Fabisz - Wilczyńska) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany