Wniosek CEIDG -1 o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie wykonywania działalności gospodarczej i wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Kod RWA

7330

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wniosek o wpis służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG ,  zawieszenia, wznowienia wykonywania działalności gospodarczej lub wykreślenia przedsiębiorcy. (Przed wypełnieniem wniosku CEIDG -1 prosimy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku dostępną na stronie www.ceidg.gov.pl)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
Wniosek o wpis do CEIDG może być złożony w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy osobiście albo  wysłany listem poleconym, z własnoręcznym podpisem poświadczonym przez notariusza, lub elektronicznie za pośrednictwem platformy - www.ceidg.gov.pl

 

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. działalności gospodarczej – pokój nr 5, tel. (62) 74 13 013 wew.33

Opłaty

skarbowa: nie obowiązuje
administracyjna: nie obowiązuje

Termin i sposób załatwienia

Organ gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
Dokument potwierdzający dokonanie wpisu lub zmiany dokonanej przez przedsiębiorcę będzie możliwy do pobrania i wydruku ze strony www.ceidg.gov.pl w zakładce wyszukiwarka przedsiębiorców.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1829)

Tryb odwoławczy

Organem ewidencyjnym jest Minister Rozwoju. Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Inne informacje

I. Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie żądaniem:

  1. wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
  2. zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  3. zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  4. przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania,
  5. przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienia o rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  6. przyjęcia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał albo zawiadomienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał,
  7. przyjęcia zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  8. przyjęcia zawiadomienia o zawarciu z biurem rachunkowym umowy o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo umowy o prowadzenie ewidencji przychodów, a także zawiadomienia o rozwiązaniu tych umów,
  9. przyjęcia, w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek, wyłącznie na własne ubezpieczenia :

     a) zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do      ubezpieczenia zdrowotnego,

            b) zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,

            c) zmiany danych wykazanych w zgłoszeniach , o których mowa w lit. a i b,

            d) zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczeń określonych w lit. a i b,

             / zgłoszeń o których mowa w pkt 9 będzie można dokonać za pośrednictwem CEIDG  od  dnia 19 maja 2017 r.    

         


Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.
II. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:
zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych,
zawieszenie działalności - najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawieszenia działalności
wznowienie działalności - najpóźniej w dniu wznowienia działalności gospodarczej
wykreślenie wpisu - w terminie 7dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić działalność gospodarczą na okres od 30 dni do 24 miesięcy. W przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia wpis zostanie wykreślony z urzędu przez Ministra Gospodarki.
Druki:
CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  oraz INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU
dostępna na stronie: www.ceidg.gov.pl  w zakładce FORMULARZE I INSTRUKCJE


Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28 kwietnia 2015 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw działalności gospodarczej i kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Bielarz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 kwietnia 2015 14:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Bielarz
Ilość wyświetleń: 1714
14 listopada 2016 11:10 (Maria Bielarz) - Dodanie załącznika.
14 listopada 2016 11:09 (Maria Bielarz) - Usunięcie załącznika.
14 listopada 2016 11:08 (Maria Bielarz) - Aktualizacja danych sprawy. Aktualizacja podstawy prawnej
Zatrzymaj banner przewijany