Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:
Druk wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się następujące dokumenty:
1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z klauzulą następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
2. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
4. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w uchwale Nr XLI/236/09 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dobrzyca.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, 63 – 330 Dobrzyca, Rynek 14
Komórka odpowiedzialna
Stanowisko ds. gospodarki gruntami i ochrony środowiska–  pokój nr 4, parter, tel./fax /62/ 7413013 wew. 43

Opłaty

Opłaty/ opłata skarbowa:
1.za wydanie zezwolenia - 107,00 zł
2.Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto: BS Dobrzyca 20 8409 0001 0000 0101 2000 0006

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:
1 m-c od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:
1.ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
2.Uchwała Nr XLI/236/09 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dobrzyca.

 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w terminie14 dni od dnia otrzymania decyzji za  pośrednictwem Burmistrza Gminy Dobrzyca.

Inne informacje

Inne informacje:
 brak

Druki:
Druk wniosku

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.06.2015r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko d.s. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Matiasik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 czerwca 2015 14:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Matiasik
Ilość wyświetleń: 822
26 czerwca 2020 13:01 (Jolanta Matiasik) - Dodanie załącznika.
22 listopada 2017 11:34 (Jolanta Matiasik) - Dodanie załącznika.
22 listopada 2017 11:12 (Jolanta Matiasik) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany