Pełnomocnikdo spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / wychowawca świetlicy środowiskowej

1) prowadzenie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie Gminy,
2) przygotowanie wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Burmistrzowi Gminy projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i sprawozdania z jego realizacji,
3) bieżąca koordynacja zadań wynikających z GPPiRPA
4) nadzór merytoryczny nad prawidłowym wykorzystaniem przyznanych środków,
5) prowadzenie stałego systemu informacji na temat działań podejmowanych na terenie Gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
6) udzielanie informacji, konsultacje, doradztwo, udostępnianie materiałów edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Dobrzyca
w dziedzinie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie,
7) prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii edukacyjnych, związanych z profilaktyką problemów alkoholowych, współudział w ogólnopolskich kampaniach medialnych dotyczących tej problematyki,
8) udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
9) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, pomocy rodzinie min. Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzycy , Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Komisariatem Policji,
10) współpraca z dyrektorami w celu podejmowania wspólnych działań o charakterze profilaktyczno - naprawczym,
11) współpraca z Sądem Rejonowym, Wydziałem Rodzinnym
i Nieletnich odnośnie działań podejmowanych wobec osób uzależnionych, osób stosujących przemoc oraz ich rodzin,
12) praca z dziećmi na świetlicy środowiskowej
13) zapewnieniem wychowankom świetlicy opieki i wychowania, pomocy w nauce, organizacji czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań uczestników zajęć
w świetlicy,
14) nadzór nad prowadzeniem prawidłowej dokumentacji dotyczącej dziecka i funkcjonowania świetlicy,
15) stała, systematyczna współpraca z rodziną dziecka,
16) wykonywanie czynności zleconych przez Burmistrza.

Teczki spraw prowadzone przez to stanowisko określa się symbolem – Uz.

Dokumenty

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-02-2015
Dokument wytworzony przez: Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wasielewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2015 00:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wasielewska
Ilość wyświetleń: 1036
08 lutego 2018 08:10 (Izabela Balcer) - Zmiana danych jednostki.
16 marca 2015 00:15 (Ewa Wasielewska) - Utworzenie jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany