Aktualności

Informacja o XXXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 28 lutego 2018 r.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

informuje, że w dniu 28 lutego 2018 r. (środa) o godz. 12:00

w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy

odbędzie się XXXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.

4. Interpelacje radnych.

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrzyca w roku 2017.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w 2017 r.

7. Sprawozdanie z realizacji „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Dobrzyca w 2017 r.”.

8. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrzyca.

9. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Dobrzyca.

10. Podjęcie uchwał:

a) nr XXXIX/334/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Dobrzyca,

b) nr XXXIX/335/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym szkołom prowadzonym przez organy prowadzące inne niż gmina Dobrzyca, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

c) nr XXXIX/336/2018 w sprawie utraty mocy uchwały nr V/23/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

d) nr XXXIX/337/2018 w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych,

e) nr XXXIX/338/2018 w sprawie ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów z terenu Gminy Dobrzyca,

f) nr XXXIX/339/2018 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Sośnicy,

g) nr XXXIX/340/2018 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim,

h) nr XXXIX/341/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Dobrzyca aportem do „Gminnej Spółki Komunalnej w Dobrzycy” sp. z o.o. mienia w postaci prawa własności nieruchomości oraz podwyższenia kapitału zakładowego,

i) nr XXXIX/342/2018 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Gminy Dobrzyca pn. Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca,

j) nr XXXIX/343/2018 w sprawie powierzenia „Gminnej Spółce Komunalnej w Dobrzycy” sp. z o.o. zadania własnego Gminy Dobrzyca polegającego na administrowaniu zasobami mieszkaniowymi Gminy,

k) nr XXXIX/344/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca dla działki o nr ewid. 15, obręb Lutynia,

l) nr XXXIX/345/2018 w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobrzyca na lata 2017 - 2032”,

m) nr XXXIX/346/2018 w sprawie nadania statutu Gminnemu Żłobkowi w Dobrzycy,

n) nr XXXIX/347/2018 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,

o) nr XXXIX/348/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego (droga w m. Karminiec),

p) nr XXXIX/349/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego (droga w m. Polskie Olędry),

q) nr XXXIX/350/2018 zmieniającej uchwałę nr XXXV/307/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca,

r) nr XXXIX/351/2018 w sprawie podziału Gminy Dobrzyca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

s) nr XXXIX/352/2018 w sprawie podziału Gminy Dobrzyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

t) nr XXXIX/353/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 – 2026,

u) nr XXXIX/354/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

12. Wolne głosy i wnioski (zapytania; informacje).

13. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Witalis Półrolniczak

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.02.2018 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2018 13:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 219
19 lutego 2018 13:19 Karolina Janczewska - Opublikowanie dokumentu.
19 lutego 2018 13:18 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
19 lutego 2018 13:17 Karolina Janczewska - Ukrycie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany