Aktualności

Informacja o XLI sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 26 kwietnia 2018 r.

 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy
odbędzie się XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, która odbyła się w dniu 28 lutego 2018 r.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy w 2017 r.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy w 2017 r.
7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego Gminy Dobrzyca w 2017 r.
8. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Dobrzyca.
9. Podjęcie uchwał:
a) nr XLI/366/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
b) nr XLI/367/2018 w sprawie utraty mocy uchwały nr VI/39/03 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad polityki czynszowej w zasobach mieszkaniowych Gminy Dobrzyca,
c) nr XLI/368/2018 w sprawie utraty mocy uchwały nr XVI/84/11 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia minimalnej stawki czynszu za najem lokali użytkowych,
d) nr XLI/369/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dobrzyca na lata 2018 – 2022,
e) nr XLI/370/2018 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pleszewskim na realizację zadań inwestycyjnych przy drogach powiatowych,
f) nr XLI/371/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz. nr 1523), Różanej i Wiosny Ludów w Dobrzycy. Etap I – budowa kanalizacji deszczowej w cz. ul. Stefańskiego, ul. Promiennej i dz. nr 1523”,
g) nr XLI/372/2018 w sprawie ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów z terenu Gminy Dobrzyca,
h) nr XLI/373/2018 w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych,
i) nr XLI/374/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyca na 2018 r.",
j) nr XLI/375/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia - Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca”,
k) nr XLI/376/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 – 2032,
l) nr XLI/377/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
11. Wolne głosy i wnioski (zapytania; informacje).
12. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Witalis Półrolniczak


Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.04.2018 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 kwietnia 2018 11:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 159
17 kwietnia 2018 11:03 Karolina Janczewska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany