Aktualności

Informacja o XLII sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 27 czerwca 2018 r.

  
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy
odbędzie się XLII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podsumowanie wyborów przedterminowych sołtysa sołectwa Izbiczno.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, która odbyła się w dniu 26 marca 2018 r.
5. Interpelacje radnych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
7. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy w 2017 r.
8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2017 r.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 r. oraz nad sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
11. Podjęcie uchwały nr XLII/377/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca  za 2017 rok.
12. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Dobrzyca za 2017 r.
13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
14. Podjęcie uchwały nr XLII/378/2018 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Dobrzyca absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 r.
15. Podjęcie uchwał:
a) nr XLII/379/2018 w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Fabianów na lata 2018 – 2028”, 
b) nr XLII/380/2018 w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Izbiczno na lata 2018 – 2028”, 
c) nr XLII/381/2018 w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Strzyżew na lata 2018 – 2028”, 
d) nr XLII/382/2018 w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Trzebin na lata 2018 – 2028”, 
e) nr XLII/383/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyca na 2018 r.,
f) nr XLII/384/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego,
g) nr XLII/385/2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
h) nr XLII/386/2018 w sprawie rozpatrzenia petycji Polskiego Klubu Ekologicznego - Wielkopolska w Poznaniu z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie uchylenia w trybie samokontroli uchwały nr XXXI/278/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowości Lutynia, dot. zbiornika retencyjnego na rzece Lutyni,
i) nr XLII/387/2018 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/278/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowości Lutynia, dot. zbiornika retencyjnego na rzece Lutyni,
j) nr XLII/388/2018 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Dobrzyca a Gminą Rozdrażew dotyczącego ustalenia zasad kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych będącego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy – mieszkańców Gminy Rozdrażew,
k) nr XLII/389/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
l) nr XLII/390/2018 w sprawie przekazania projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrzyca" do organu regulacyjnego,
m) nr XLII/391/2018 zmieniającej uchwałę nr XXXIX/341/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Dobrzyca aportem do „Gminnej Spółki Komunalnej w Dobrzycy” sp. z o.o. mienia w postaci prawa własności nieruchomości oraz podwyższenia kapitału zakładowego,
n) nr XLII/392/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Dobrzyca,
o) nr XLII/393/2018 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca,
p) nr XLII/394/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach: Czarnuszka, Dobrzyca, Fabianów, Izbiczno, Karminek, Koźminiec i Trzebowa,
q) nr XLII/395/2018 w sprawie zasad obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzyca zaliczanych do sektora finansów publicznych,
r) nr XLII/396/2018 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrzyca,
s) nr XLII/397/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 – 2032,
t) nr XLII/398/2018 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pleszewskim na realizację zadania inwestycyjnego przy drodze powiatowej,
u) nr XLII/399/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
16. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
17. Wolne głosy i wnioski (zapytania; informacje).
18. Zamknięcie posiedzenia.
  
  
Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
(-) Witalis Półrolniczak

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.06.2018 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 czerwca 2018 12:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 313
20 czerwca 2018 12:53 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2018 12:52 Karolina Janczewska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2018 12:47 Karolina Janczewska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany