Aktualności

Informacja o XLIV sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 28 września 2018 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
informuje, że w dniu 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy
odbędzie się XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, która odbyła się w dniu 27 sierpnia 2018 r.
4. Interpelacje radnych.
5. Rozpatrzenie informacji o działalności Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy w pierwszym półroczu 2018 r.
6. Rozpatrzenie informacji o stanie dróg i ulic na terenie Gminy Dobrzyca.
7. Podjęcie uchwał:
a) nr XLIV/409/2018 w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Dobrzyca oraz zasad i trybu jego nadania,
b) nr XLIV/410/2018 w sprawie przekazania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyca w zamian za odszkodowanie z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Gminy Dobrzyca działek nr 187/2 i nr 190/1 położonych w obrębie Karminiec,
c) nr XLIV/411/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/284/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania oraz wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
d) nr XLIV/412/2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
e) nr XLIV/413/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Dobrzyca,
f) nr XLIV/414/2018 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadania pn. „Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiecie pleszewskim”,
g) nr XLIV/415/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 – 2032,
h) nr XLIV/416/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
8. Wolne głosy i wnioski (zapytania; informacje).
9. Zamknięcie posiedzenia.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Dobrzyca
(-) Witalis Półrolniczak

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.09.2018 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2018 15:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 227
19 września 2018 15:24 Karolina Janczewska - Opublikowanie dokumentu.
19 września 2018 15:23 Karolina Janczewska - Ukrycie dokumentu.
19 września 2018 15:22 Karolina Janczewska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany