Aktualności

Informacja o II. sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 28 listopada 2018 r.

 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
informuje, że w dniu 28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14
odbędzie się II. zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:
- z obrad XLV. sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, która odbyła się w dniu 12 października 2018 r.,
- z obrad I. sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, która odbyła się w dniu 19 listopada 2018 r.
4. Interpelacje radnych.
5. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
6. Podjęcie uchwał:
a) nr II/6/2018 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2019 r.,
b) nr II/7/2018 w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości,
c) nr II/8/2018 w sprawie podatku od środków transportowych,
d) nr II/9/2018 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzyca z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”,
e) nr II/10/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyca na 2018 r.”, 
f) nr II/11/2018 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyca,
g) nr II/12/2018 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
h) nr II/13/2018 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty,
i) nr II/14/2018 w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, 
j) nr II/15/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca rejon ul. Stefańskiego,
k) nr II/16/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca rejon ul. Krotoszyńskiej, Różanej oraz w miejscowości Galew, Karmin, Trzebowa,
l) nr II/17/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018 – 2032,
m) nr II/18/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.
7. Wolne głosy i wnioski (zapytania; informacje).
8. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Dobrzyca
(-) Witalis Półrolniczak


Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.11.2018
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 listopada 2018 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 378
22 listopada 2018 13:35 Karolina Janczewska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany