Aktualności

Informacja o IV. sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 22 lutego 2019 r.

  
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
informuje, że w dniu 22 lutego 2019 r. (piątek) o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14
odbędzie się IV. zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad III. sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2018 r.
4. Interpelacje radnych.
5. Podsumowanie wyborów sołeckich w Gminie Dobrzyca na kadencję 2019 – 2024.
6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrzyca.
7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Dobrzyca na 2019 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w 2018 r. 
9. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Dobrzyca w 2018 r. 
10. Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobrzyca.
11. Podjęcie uchwał:
a) nr IV/33/2019 w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – Zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu,
b) nr IV/34/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowości Koźminiec,
c) nr IV/35/2019 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Dobrzyca, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły,
d) nr IV/36/2019 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Dobrzyca,
e) nr IV/37/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/284/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania oraz wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
f) nr IV/38/2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrzyca,
g) nr IV/39/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
h) nr IV/40/2019 w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy,
i) nr IV/41/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
12. Odpowiedzi na interpelacje wniesione w okresie międzysesyjnym.
13. Wolne głosy i wnioski (zapytania; informacje).
14. Zamknięcie posiedzenia.
 
  
 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
(-) Witalis Półrolniczak

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.02.2019 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lutego 2019 10:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 238
14 lutego 2019 10:08 Karolina Janczewska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany