Aktualności

Informacja o V. sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 29 marca 2019 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
informuje, że w dniu 29 marca 2019 r. (piątek) o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14
odbędzie się V. zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad IV. sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, która odbyła się w dniu 22 lutego 2019 r.
4. Interpelacje radnych.
5. Rozpatrzenie informacji o działalności Gminnego Centrum Kultury w 2018 r. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 r. 
7. Podjęcie uchwał:
a) nr V/42/2019 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzyca”,
b) nr V/43/2019 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lutyni,
c) nr V/44/2019 w sprawie udzielenia dotacji w roku 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Sośnicy,
d) nr V/45/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrzyca i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.,
e) nr V/46/2019 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzyca,
f) nr V/47/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzyca,
g) nr V/48/2019 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym szkołom prowadzonym przez organy prowadzące inne niż Gmina Dobrzyca oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
h) nr V/49/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca,
i) nr V/50/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na terenie Gminy Dobrzyca na 2019 r.,
j) nr V/51/2019 w sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
k) nr V/52/2019 zmieniającej uchwałę nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Sośnicy,
l) nr V/53/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2019 – 2032,
m) nr V/54/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje wniesione na poprzedniej sesji.
9. Wolne głosy i wnioski (zapytania; informacje).
10. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
(-) Witalis Półrolniczak

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.03.2019 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2019 12:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 769
19 marca 2019 12:55 (Karolina Janczewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 marca 2019 12:53 (Karolina Janczewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany