Aktualności

Informacja o VII. sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 25 czerwca 2019 r.

 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14
odbędzie się VII. zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VI. sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, która odbyła się w dniu 9 maja 2019 r. 
4. Interpelacje radnych.
5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Dobrzyca w 2018 r.
6. Debata nad raportem o stanie Gminy Dobrzyca w 2018 r.
7. Podjęcie uchwały nr VII/64/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
9. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy w 2018 r.
10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2018 r.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
12. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 r. oraz nad sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
13. Podjęcie uchwały nr VII/65/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2018 rok.
14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy Dobrzyca za 2018 r.
15. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Dobrzyca za 2018 r.
16. Podjęcie uchwały nr VII/66/2019 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Dobrzyca absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.
17. Podjęcie uchwał:
a) nr VII/67/2019 w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu (dot. działki nr 10/10 – obręb Czarnuszka),
b) nr VII/68/2019 w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu (dot. działki nr 747/7 – obręb Dobrzyca),
c) nr VII/69/2019 w sprawie przejęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu (dot. działki nr 1020/23 – obręb Dobrzyca),
d) nr VII/70/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzyca,
e) nr VII/71/2019 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, warunków i sposobu ich przyznawania,
f) nr VII/72/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na terenie Gminy Dobrzyca na 2019 r.,
g) nr VII/73/2019 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
h) nr VII/74/2019 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
i) nr VII/75/2019 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pleszewskim na realizację projektu przy drodze powiatowej pn. "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w miejscowości Karmin",
j) nr VII/76/2019 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pleszewskim na realizację zadania inwestycyjnego przy drodze powiatowej pn. „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4331P na ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy”,
k) nr VII/77/2019 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pleszewskim na realizację zadania inwestycyjnego przy drodze powiatowej pn. „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap III”,
l) nr VII/78/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI FABIANÓW NA LATA 2018 – 2028”,
m) nr VII/79/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca oraz w obrębach Lutynia, Fabianów, Sośnica, Koźminiec, Karminiec,
n) nr VII/80/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca oraz w obrębach Galew, Trzebin, Polskie Olędry, Strzyżew, Lutynia, Fabianów, Sośnica, Sośniczka, Czarnuszka, Karminiec, Gustawów, Karminek, Koźminiec, Izbiczno,
o) nr VII/81/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2019 – 2032,
p) nr VII/82/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
18. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
19. Wolne głosy i wnioski (zapytania; informacje).
20. Zamknięcie posiedzenia.
 
  
 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
(-) Witalis Półrolniczak
 

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.06.2019 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2019 12:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 696
14 czerwca 2019 14:32 (Karolina Janczewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2019 12:38 (Karolina Janczewska) - Opublikowanie dokumentu.
14 czerwca 2019 12:36 (Karolina Janczewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany