Aktualności

Informacja o XI sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 30 października 2019 r.

 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
informuje, że w dniu 30 października 2019 r. (środa) o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14
odbędzie się XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad X. sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, która odbyła się w dniu 30 września 2019 r.
4. Interpelacje radnych.
5. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji inwestycji gminnych w 2019 r. 
6. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2018 r. 
7. Podjęcie uchwał:
a) nr XI/100/2019 w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej gminy Dobrzyca pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie,
b) nr XI/101/2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrzyca,
c) nr XI/102/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
d) nr XI/103/2019 zmieniającej uchwałę nr X/79/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dobrzyca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrzyca oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
e) nr XI/104/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2019 – 2032,
f) nr XI/105/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Wolne głosy i wnioski (zapytania; informacje).
10. Zamknięcie posiedzenia
 
 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
(-) Witalis Półrolniczak

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.10.2019 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw obsługi Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Janczewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 października 2019 10:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 486
21 października 2019 10:36 (Karolina Janczewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany