Aktualności

Informacja o XIII sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 30 grudnia 2019 r.Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
informuje, że w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14
odbędzie się XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, która odbyła się w dniu 27 listopada 2019 r.
4. Interpelacje radnych.
5. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca na 2020 r. 
6. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r. 
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 r. 
8. Podjęcie uchwał:
a) nr XIII/120/2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę,
b) nr XIII/121/2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca – etap 2,
c) nr XIII/122/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Dobrzyca na rok szkolny 2019/2020,
d) nr XIII/123/2019 w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy,
e) nr XIII/124/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/413/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Dobrzyca,
f) nr XIII/125/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
g) nr XIII/126/2019 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
h) nr XIII/127/2019 w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Dobrzyca,
i) nr XIII/128/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na terenie Gminy Dobrzyca na 2019 r.,
j) nr XIII/129/2019 w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyca na 2020 rok”, 
k) nr XIII/130/2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrzyca,
l) nr XIII/131/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2019 – 2032,
m) nr XIII/132/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok,
n) nr XIII/133/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2020 – 2032,
o) nr XIII/134/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
10. Wolne głosy i wnioski (zapytania; informacje).
11. Zamknięcie posiedzenia.
 
  
 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
(-) Witalis Półrolniczak


Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2019 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 339
16 grudnia 2019 14:25 (Karolina Janczewska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2019 14:25 (Karolina Janczewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany