Zapytania ofertowe

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ STOŁÓW DO TENISA w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018 pn. „UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA”

Dobrzyca, dnia 25 czerwca 2018 r.

 

ZPI.271.2.13.2018                                                                            

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Działając na postawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Dobrzyca Nr SG.120.1.2017 z dnia 31.01.2017 roku § 8 ust. 3 Regulaminu dotyczącego udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Gmina Dobrzyca zwraca się z prośbą        o przestawienie oferty na dostawę oraz roboty budowlane na zadanie pn:

 

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ STOŁÓW DO TENISA

w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018

pn. „UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA”

 

NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

 

GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

Tel. 62/ 7413013

Fax 62/ 7413013

Poczta elektroniczna: gmina@ugdobrzyca.pl

 

  1. I.     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawa i montaż 2 szt. stołów do tenisa 1 szt. do miejscowości Dobrzyca oraz 1 szt. Strzyżew znajdujących się na terenie Gminy Dobrzyca.

W skład zamówienia wchodzą następujące elementy:

Zadanie nr 1- Dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej na działkę nr 1226 w Dobrzycy  - stół do tenisa- 1 szt.

Zadanie nr 2- Dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej na działkę nr 296 w Strzyżewie  - stół do tenisa- 1 szt.

  1. Stół do gry w tenisa powinien być wykonany z wibrowanego betonu, beton zbrojony drutem stalowym, blat o grubości 6-8 cm w całości szlifowany i wygładzony, blat stołu zabezpieczony przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych poprzez lakierowanie środkami konserwującymi przeznaczonymi do betonu, obrzeża blatu powinny być wykończone profilem aluminiowym o zaokrąglonych krawędziach, siatka rozdzielająca pola wykonana ze stali o grubości 3-5mm, zamontowana na stałe do blatu stołu, wszystkie elementy stalowe narażone na korozję zabezpieczone poprzez ocynkowanie. Stół powinien cechować się bardzo wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne.
  2. W przypadku możliwości wyboru kolorystyki należy ją uzgodnić z Zamawiającym przed podpisaniem umowy.
  3. Zamontowane urządzenie musi posiadać komplet niezbędnych certyfikatów i atestów uprawniających je do ogólnego stosowania oraz instrukcje konserwacji i użytkowania, które Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z urządzeniami
  4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczony asortyment na okres minimum 24  miesięcy od dnia odbioru.
  5. Dokładne miejsce montażu określa projekt zagospodarowania terenu działki, przed montażem należy skonsultować się z Zamawiającym w celu wskazania miejsca.
  6. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który może charakteryzować produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę co stanowi wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny lub technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów lub urządzeń równoważnych o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych czy funkcjonalnych. Wykonawca, który w swojej ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby u urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy powołane normy lub przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne „równoważne” normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

II. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca-sekretariat lub w wersji elektronicznej na adres: inwestycje1@ugdobrzyca.pl

 

III.TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w formie papierowej lub elektronicznej jako skan do dnia 03.06.2018 r. do godz. 15:00 decyduje data wpływu do siedziby Urzędu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

IV.FORMA I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Wymagana forma papierowa- osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty na adres: Gmina Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca z dopiskiem: Oferta na przedsięwzięcie pn. „ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ STOŁU DO TENISA” w ramach realizacji inwestycji pn. „UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA” lub wersja elektroniczna przesłana w formie skanu na adres: inwestycje1@ugdobrzyca.pl

 

V.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

     do dnia 07.09.2018 r.

 

VI.KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

 Cena- 100%

                                                     

VII.WARUNKI PŁATNOŚCI

 Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie   

 wystawionej faktury na Gminę Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca,  NIP 608-00-43-350

 

VIII.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ: 30 dni

 

   IX.DODATKOWE INFORMACJE:

       1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

       2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Specyfikacja techniczna urządzenia

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.06.2018
Dokument wytworzony przez: stanowiska do spraw zamówień publicznych i inwestycji gminnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2018 13:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Bielarz
Ilość wyświetleń: 378
05 lipca 2018 11:37 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 czerwca 2018 12:44 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [zmiana_do_zapytania_ofertowego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 czerwca 2018 13:37 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_rodo.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany