Zapytania ofertowe

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ 2 kpl: TABLICY INFORMACYJNEJ, ŁAWEK, KOSZY NA ŚMIECI ORAZ STOJAKÓW ROWEROWYCH w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018 pn. „UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA”

 Dobrzyca, dnia 25.06.2018 r.

 

ZPI.271.2.14.2018

                                                                         

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Działając na postawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Dobrzyca Nr SG.120.1.2017 z dnia 31.01.2017 roku § 8 ust. 3 Regulaminu dotyczącego udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Gmina Dobrzyca zwraca się z prośbą    o przestawienie oferty na dostawę oraz roboty budowlane na zadanie pn:

 

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ 2 kpl: TABLICY INFORMACYJNEJ, ŁAWEK, KOSZY NA ŚMIECI ORAZ STOJAKÓW ROWEROWYCH

w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018

pn. „UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA”

 

NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

 

GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

Tel. 62/ 7413013

Fax 62/ 7413013

Poczta elektroniczna: gmina@ugdobrzyca.pl

 

 1. I.     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawa i montaż 2 kpl: tablicy informacyjnej, ławek, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych do miejscowości Dobrzyca oraz Strzyżew znajdujących się na terenie Gminy Dobrzyca.

 

 

 

W skład zamówienia będącego przedmiotem niniejszego wchodzą następujące elementy:

Zadanie nr 1- Dostawa i montaż tablicy informacyjnej, ławek, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych na działkę nr 1226 w Dobrzycy  - jako 1 kpl:

 • Tablica informacyjna – 1 szt.
 • Ławka – 4 szt.
 • Kosz na śmieci – 4 szt.
 • Stojak rowerowy – 1 szt.

Zadanie nr 2- Dostawa i montaż tablicy informacyjnej, ławek, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych terenowej na działkę nr 296 w Strzyżewie  - jako 1 kpl:

 • Tablica informacyjna – 1 szt.
 • Ławka – 4 szt.
 • Kosz na śmieci – 2 szt.
 • Stojak rowerowy – 1 szt.

wg załączonej specyfikacji urządzeń.

 

 1. Wszystkie zamontowane urządzenia muszą posiadać komplet niezbędnych certyfikatów i atestów uprawniających je do ogólnego stosowania oraz instrukcje konserwacji  i użytkowania.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczony asortyment na okres minimum 24  miesięcy od dnia odbioru.
 3. Treść tablicy do ustalenia z Zamawiającym
 1. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który może charakteryzować produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę co stanowi wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny lub technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów lub urządzeń równoważnych o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych czy funkcjonalnych. Wykonawca, który w swojej ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby u urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy powołane normy lub przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne „równoważne” normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

II. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca-sekretariat lub w wersji elektronicznej w formie skanu na adres inwestycje1@ugdobrzyca.pl

 

III.TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 3 lipca 2018 r. do godz. 15:00 decyduje data wpływu do siedziby Urzędu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

IV.FORMA I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Wymagana forma papierowa- osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty na adres: Gmina Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca z dopiskiem: Oferta na przedsięwzięcie pn. „ ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY INFORMACYJNEJ, ŁAWEK, KOSZY NA ŚMIECI ORAZ STOJAKÓW ROWEROWYCH” w ramach realizacji inwestycji pn. „UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA” lub w wersji elektronicznej jako skan na adres: zpubliczne@ugdobrzyca.pl

 

V.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

     do dnia 31.08.2018 r.

 

  VI.KRYTERIUM WYBORU OFERTY

 Cena- 100%

                                                     

VII.WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie   wystawionej faktury na Gminę Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca,  NIP 608-00-43-350

 

VIII.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ: 30 dni

 

   IX.DODATKOWE INFORMACJE:

       1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

       2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Specyfikacja techniczna urządzeń
 3. Treść tablicy

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.06.2018
Dokument wytworzony przez: stanowiska do spraw zamówień publicznych i inwestycji gminnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2018 13:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Bielarz
Ilość wyświetleń: 438
05 lipca 2018 14:54 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 czerwca 2018 13:55 (Hanna Bielarz) - Usunięcie załącznika [klauzula_info_2_14.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 czerwca 2018 13:55 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [klauzula_info_2_14_.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany