Komunikaty

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzycaw miejscowościach:Czarnuszka, Dobrzyca, Izbiczno, Karminek, Karminiec, Koźminiec, Sośnica i Trzebowa wraz z prognoząoddziaływania na środowisko

 

Burmistrz Gminy Dobrzyca

     63 – 330 Dobrzyca

      woj. wielkopolskie

 

Dobrzyca, dnia 4 listopada 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach: Czarnuszka, Dobrzyca, Izbiczno, Karminek, Karminiec, Koźminiec, Sośnica i Trzebowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Dobrzyca zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Dobrzyca uchwały nr XLVII/342/2014 z dnia 5 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach: Czarnuszka, Dobrzyca, Izbiczno, Karminek, Karminiec, Koźminiec, Sośnica i Trzebowa oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ww. miejscowego planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu na piśmie w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca w terminie do dnia 25 listopada 2014 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko na piśmie w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@ugdobrzyca.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie podanym powyżej.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy Dobrzyca.

Wnioski złożone po upływnie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

 

 

                                                                                                                                          Burmistrz

                                                                                                                           /-/ mgr Jarosław Pietrzak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2014 09:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Balcer
Ilość wyświetleń: 822
04 listopada 2014 09:41 (Izabela Balcer) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany