Komunikaty

Informacja o wolnym etacie na zastępstwo (około 11 miesięcy) na stanowisko pracy „Asystent Rodziny”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy

informuje o wolnym etacie na zastępstwo (około 11 miesięcy)  na stanowisko pracy „Asystent  Rodziny”

 

  1. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:
 - posiada obywatelstwo polskie;
 - posiada wykształcenie;

a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub

b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2019r poz. 1111 ze zmianami) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub

c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnia praw publicznych,

6. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych;,

b) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

c) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

d) umiejętność współpracy w zespole,

e) odporność na sytuacje stresowe,

f) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

g) prawo jazdy kat. „B" i posiadanie własnego środka transportu,

7. Informacje dodatkowe:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie zadaniowego czasu pracy (40 godz. tygodniowo). Przewidywany termin zatrudnienia: od 1 marca 2020 r.

 

Osoby zainteresowane proszę o kontakt: 62 7413013 wew. 41, kom. 696 443 203

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 15
63-330 Dobrzyca

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2020 12:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Balcer
Ilość wyświetleń: 232
31 stycznia 2020 12:06 (Izabela Balcer) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany