Przetargi

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH ORAZ WYPOSAŻENIE HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ W DOBRZYCY

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM  o  wartości  szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust.  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm).

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 56110-2010

 

  GMINA  DOBRZYCA

                          ul. Rynek 14

                          63-330 Dobrzyca

                          tel./fax  ( 062 ) 7413013

                          www.dobrzyca.bazagmin.pl

                          e-mail: inwestycje@dobrzyca.pl

 

 

 

O G Ł A S Z A

 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA :

 

„DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH ORAZ WYPOSAŻENIE HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ W DOBRZYCY”

 

1.      Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14 ) pokój nr 15 po wcześniejszym zamówieniu lub zwrócić się z wnioskiem o wysłanie specyfikacji pocztą.

 

Cena  Specyfikacji:   85,00 zł brutto  +  koszty  przesyłki

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Adres strony : www.dobrzyca.bazagmin.pl - przetargi

 

2.      Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.

 

Przedmiotem  zamówienia  jest:

 

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH ORAZ WYPOSAŻENIE HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ W DOBRZYCY

 

Lokalizacja zamówienia: Gmina Dobrzyca, miejscowość Dobrzyca, ul. Szkolna, działka nr  1646.

 

Szczegółowy zakres usługi oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja projektowa hali, Specyfikacja Techniczna na montaż i dostawę urządzeń sportowych i wyposażenia hali widowiskowo - sportowej w Dobrzycy, zestawienie sprzętu i wyposażenia hali widowiskowo-sportowej.

 

Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień:

Kod  CPV:    36.40.00.00-2  Artykuły i sprzęt sportowy

Kod  CPV:     39.15.00.00-8  Różne meble i wyposażenie                                         

Przedmiot  zamówienia musi być realizowany zgodnie z określeniem w Specyfikacji Technicznej na montaż i dostawę urządzeń sportowych i wyposażenia hali widowiskowo - sportowej w Dobrzycy, zestawieniem sprzętu i wyposażenia hali widowiskowo-sportowej.

 

Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonaną usługę i zamontowane elementy wynosi 36 miesięcy licząc od daty ostatecznego odbioru końcowego wykonania usługi.

Na usługi objęte w specyfikacji technicznej i zestawieniu sprzętu i wyposażenia hali widowiskowo-sportowej a nie wykonane przez Wykonawcę nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Z uwagi na fakt, że cena oferty będzie traktowana jako cena ryczałtowa, zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w załączonej dokumentacji pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się  przedłożyć na wskazane materiały przed ich wbudowaniem certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

 

Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający zezwala Wykonawcy na powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom. ( art. 36 ust. 4 Prawo zamówień publicznych).

 

3.  Termin  wykonania   przedmiotu  zamówienia: 15.06.2010r.

 

4. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosował następujące kryteria oceny:    najniższa  cena  zadania  – 100 %.

Cmin

C = ————— x  100

Cx

 

C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę,

Cmin -  najniższa  cena  brutto zaoferowana w przetargu,

Cx - cena  brutto  rozpatrywanej oferty.

 

      5.  Termin składania ofert upływa dnia  22.03.2010r.  do godz. 9:00.

 

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Dobrzycy, ul. Rynek 14, pokój nr 15.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania niezwłocznie po otwarciu ofert. Otwarcie ofert  dnia 22.03.2010r. o godz. 9:30.

 

6.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.  Bieg terminu związania ofertą

     rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

7. O udzielenie  zamówienia  mogą się  ubiegać Wykonawcy, którzy  spełniają  następujące warunki:

1)      posiadają  uprawnienia  do  wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli  ustawy nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień,

2)      posiadają  niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także  dysponują   osobami  zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4)      nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  art. 24 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

     5)  udokumentują, że w okresie ostatnich trzech  lat,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym okresie należycie i rzetelnie wykonali co najmniej trzy dostawy urządzeń sportowych będących przedmiotem niniejszego zamówienia tj. dokonali dostaw i montażu urządzeń sportowych oraz wyposażenia hal widowiskowo – sportowych o wartości nie mniejszej niż 350.000,00 zł, (rozpoczęcie nie wcześniej niż 3 lata temu licząc od dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a które  zostały ukończone). Należy podać adresy inwestorów obiektów realizowanych w ramach tych zamówień. W przypadku  składania  oferty  przez  podmioty  wspólne,  warunek  musi  spełnić  co  najmniej   jeden podmiot.

Powyższe powinno wynikać z załączonego wykazu wykonanych dostaw – wg załącznika nr 9 SIWZ oraz powinno być potwierdzone dokumentami, że zamówienie to zostało wykonane należycie

  6) Wykonawcy powinni dysponować przynajmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego.

7) Wykonawcy powinni dysponować przynajmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,  zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego.

Powyższe punkty 6,7 należy opisać w przekładanym wykazie osób wg załącznika nr 7 SIWZ

8) przedstawią wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu  zamówienia w oparciu o wymagania sprzętowe wynikające  z  dostawy i montażu przedmiotu zamówienia,

9) każdy z Wykonawców zobowiązany jest do zapoznania się z uzgodnieniami z zarządcami infrastruktury technicznej występującej na terenie  inwestycji oraz ich stosowania,

10) każdy z Wykonawców zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na okres min. 36  miesięcy  od  odbioru  robót,

     11) rozliczenie usługi objętej umową następować będzie fakturą końcową wystawioną na Gminę Dobrzyca  za usługę wykonaną zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

12) Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Ocena  spełnienia  warunków  wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły „spełnia”  / „nie  spełnia”.

Niespełnienie  powyższych  wymogów  spowoduje  wykluczenie  Wykonawcy.            

8.  Dokumenty wymagane w postępowaniu:

1)      formularz  ofertowy-wg  wzoru do SIWZ z podziałem na elementy ruchome i stałe  (zał. nr 2),

2)      zestawienie wartości kwoty ryczałtowej brutto – wg wzoru do SIWZ (zał. nr 3) wykonany na  podstawie: Specyfikacji Technicznej na montaż i dostawę urządzeń sportowych i wyposażenia hali widowiskowo - sportowej w Dobrzycy, zestawienia sprzętu i wyposażenia hali widowiskowo-sportowej

3)      oświadczenie Wykonawcy  o  spełnieniu  warunków udziału w  postępowaniu  określonych w  art.22 ust. 1 ustawy - wg  wzoru do  SIWZ (zał. nr 4),

4)      zaakceptowany  projekt  umowy - wg  wzoru do SIWZ (zał. nr 5),

5)      tabela czynników  cenotwórczych - wg wzoru do SIWZ (zał. nr 6),

6)      wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu   Zamówienia  (zał. nr 7)   oraz załączyć potwierdzenie o posiadaniu uprawnień zawodowych branży ogólnobudowlanej potwierdzające kwalifikacje osoby wskazanej do pełnienia   funkcji  kierownika  robót  wraz z  aktualnym  na  dzień  składania  ofert zaświadczeniem potwierdzającym jej członkostwo we właściwej terenowo izbie samorządu zawodowego,

7)      wykaz  sprzętu, którym będzie dysponował Wykonawca przy realizacji niniejszego zamówienia, wymagania  określa  specyfikacja  techniczna  (zał. nr 8),

8)      aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  zaświadczenie  o  wpisie  do ewidencji  działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru lub zgłoszenia do ewidencji  działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

9)      wykaz  co  najmniej  dwóch  usług o wartości co najmniej 350.000,00 zł wykonanych w okresie  trzech  lat, a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w  zakresie będącym przedmiotem  zamówienia, z podaniem ich zakresu  rzeczowego, wartości, daty wykonania i odbiorów wraz z  załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie (referencje,  listy polecające) (zał. nr 9),

10)  wykaz podwykonawców do wykonania zamówienia  (zał. nr 10),

11)  oświadczenie o zastosowaniu materiałów i urządzeń, które spełniają wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszące normy europejskie (zał. nr 11)

12) opinia stwierdzająca zgodność urządzeń lub sprzętu stwierdzająca zgodność urządzenia lub sprzętu sportowego z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 229, poz. 2275), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1997r. w sprawie zasad i trybu opiniowania projektów urządzeń sportowych i sprzętu sportowego pod względem ich zgodności z wymogami bezpieczeństwa i higieny korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne (Dz. U. Nr 63, poz. 395) oraz certyfikat lub atest bezpieczeństwa użytkowania oraz korzystania wydany przez jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

 

        Dokumenty, o  których mowa  w punktach 6, 9,12 mogą  być przedstawione w formie oryginału  lub kserokopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem przez Wykonawcę, pozostałe  dokumenty    należy złożyć w oryginale.

 

9.  Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:  Krystyna Bąk-Rybak - inspektor               ds. zamówień publicznych i inwestycji gminnych, Agnieszka Wachońska – podinspektor d/s  zamówień  publicznych  i  inwestycji  gminnych, Marek Szewczyk – podinspektor ds. sportu, rekreacji i utrzymania gminnych obiektów sportowych, tel.  062  7413013

 

10. Informacje dodatkowe: dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

 

 

 

     Zatwierdził

                                                                                                                                                                                                 mgr Jarosław Pietrzak                                                                                                                                                                                                              

 

 

Dobrzyca,  dnia  02.03.2010r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 marca 2010 09:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Franciszek Reszel
Ilość wyświetleń: 2260
19 kwietnia 2010 15:50 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika.
17 marca 2010 13:48 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika.
17 marca 2010 13:47 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany