Przetargi

Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobrzyca i do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2018/2019

Ogłoszenie nr 575878-N-2018 z dnia 2018-06-20 r. 

Gmina DobrzycaDowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobrzyca i do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2018/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca, krajowy numer identyfikacyjny 53861000000, ul. Rynek  14 , 63330   Dobrzyca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 413 013, e-mail zpubliczne@ugdobrzyca.pl, faks 627 413 013
Adres strony internetowej (URL): www.dobrzyca.bipgmina.pl 
Adres profilu nabywcy: - 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne -
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak 
www.dobrzyca.bipgmina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
www.dobrzyca.bipgmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
-

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Adres: 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobrzyca i do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2018/2019 
Numer referencyjny: ZPI.271.1.14.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
nie dotyczy 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
7 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobrzyca i do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2018/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bezpiecznym i punktualnym dowozie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Dobrzyca oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2017/2018 oraz ich powrót do domu według ustalonego wykazu (Opis zadań i tras) stanowiącego ZAŁĄCZNIK nr 1 SIWZ. Przewóz uczniów dotyczy roku szkolnego 2018/2019 i odbywał się będzie w dni nauki szkolnej. Ilość dni nauki w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 184 dni (2018 – 79 dni, 2019 – 105 dni) 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące zadania: Część 1 - ZADANIE NR I obejmujące: - ZADANIE NR I/1 – Przewóz uczniów na trasie Polskie Olędry – Dobrzyca - ZADANIE NR I/2- Przewóz uczniów na trasie Dobrzyca-Polskie Olędry - ZADANIE NR I/3- Przewóz uczniów na trasie Dobrzyca-Polskie Olędry Część 2 - ZADANIE NR II obejmujące: - ZADANIE NR II/1 – Przewóz uczniów na trasie Karminiec– Dobrzyca - ZADANIE NR II/2 – Przewóz uczniów na trasie Dobrzyca – Karminiec - ZADANIE NR II/3 – Przewóz uczniów na trasie Dobrzyca – Karminiec Część 3 - ZADANIE NR III obejmujące: - ZADANIE NR III/1 – Przewóz uczniów na trasie Koźminiec-Dobrzyca, - ZADANIE NR III/2 – Przewóz uczniów na trasie Dobrzyca - Koźminiec Część 4 - ZADANIE NR IV obejmujące: - ZADANIE NR IV/1 – Przewóz uczniów na trasie Ruda-Dobrzyca - ZADANIE NR IV/2 – Przewóz uczniów na trasie Dobrzyca-Ruda Część 5 - ZADANIE NR V obejmujące: - ZADANIE NR V/1 – Przewóz uczniów na trasie Galew – Dobrzyca - ZADANIE NR V/2 – Przewóz uczniów na trasie Dobrzyca- Galew Część 6 - ZADANIE NR VI obejmujące: - ZADANIE NR VI/1 – Przewóz uczniów na trasie Trzebin– Pleszew - ZADANIE NR VI/2 – Przewóz uczniów na trasie Pleszew-Trzebin Część 7 - ZADANIE NR VII obejmujące: - ZADANIE NR VII/1 – Przewóz uczniów na trasie Czarnuszka – Lutynia - ZADANIE NR VII/2 – Przewóz uczniów na trasie Lutynia-Czarnuszka UWAGA: Na każde zadanie zostanie podpisana odrębna umowa. 3. Usługi związane z dowozem dzieci do szkół i przedszkoli dotyczą niżej podanych placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy Dobrzyca: - Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy, - Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy, - Zespołu Szkół Publicznych w Karminie, - Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Lutyni, - Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie 4. Usługa będzie świadczona według ustalonego z dyrektorami poszczególnych szkół rozkładu kursów autobusów, który będzie dostosowany do planu zajęć tych placówek. W rozkładzie kursów autobusów będą ustalone godziny świadczenia usługi dowozu i odwozu uczniów. Ostateczne godziny przejazdów autobusów zostaną określone na piśmie po sporządzeniu planu zajęć w jednostkach oświatowych. Uczniowie do szkół na terenie gminy Dobrzyca z miejsca zamieszkania wyjadą nie wcześniej niż o godzinie 7.15 z wyjątkiem uczniów dojeżdżających do ZSS w Pleszewie. Zajęcia w szkołach na terenie gminy rozpoczynają się o godzinie 8.00. Zajęcia w Zespole Szkół Specjalnych w Pleszewie rozpoczynają się o godzinie 8.00 i kończą o godzinie 15.00. Zamawiający zastrzega, aby na każdą trasę podstawiony był 1 pojazd wraz z opiekunem (nie dopuszcza się do łączenia tras). 5. Nadzór nad prawidłową realizacją zamówienia sprawować będą dyrektorzy szkół, do których dowożeni będą uczniowie. 6. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na: - skróceniu godzin nauki (np. rekolekcje, uroczystości szkolne itp.) - odpracowaniu w sobotę zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego za pośrednictwem dyrektora danej placówki o zmianie terminu dowozu i odwozu. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia w ilości niezbędnej do wykonania zadania w pełni sprawnych technicznie środków przewozowych o minimalnej liczbie miejsc siedzących odpowiadającej liczbie uczniów na danej trasie wskazanych w ZAŁĄCZNIKU nr 1 do SIWZ. Autobusy te zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą spełniać warunki, które są wymagane dla autobusów szkolnych. Stan techniczny autobusów świadczących usługę musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania co pół roku dowodów rejestracyjnych pojazdów realizujących usługę. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowej kontroli stanu technicznego pojazdów wykorzystywanych do realizacji usługi w czasie trwania roku szkolnego. Usługa świadczona będzie pojazdami, które zostaną wykazane w złożonej ofercie. O fakcie świadczenia usługi pojazdem innym niż przedstawione w ofercie Wykonawca będzie zobowiązany do powiadomienia o fakcie Zamawiającego i przedłożenia odpowiednich dokumentów spełniających warunki SIWZ. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca zapewni transport zastępczy spełniający wymagania określone w SIWZ w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego /ponad limit miejsc siedzących/ zwiększenia liczby przewożonych dzieci oraz powiadomi o fakcie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów. 8. Wykonawca zapewni wszystkim przewożonym osobom miejsca siedzące oraz możliwość przewiezienia bagażu – plecaka szkolnego. 9. Opiekę nad dziećmi w czasie przewozu w środkach transportu zapewnia Wykonawca. 10. Wykonawca zobowiązany jest zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. 11. W ofercie należy podać cenę netto za jeden dzień wykonania danego zadania (w formularzu cenowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ) 12. Liczba dzieci w trakcie roku szkolnego może się nieznacznie zmienić z uwagi na migracje. Zmianie może ulec również trasa wyszczególniona w zadaniu VI z uwagi na skierowanie w trakcie roku szkolnego dodatkowych uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie. 13. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, części stanowią zadania wymienione w pkt 2 opisu przedmiotu zamówienia. 14. Szczegółowy opis części zamówienia znajduje się w ZAŁĄCZNIKU n 1 do SIWZ – Opis zadań i tras. 15. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 16. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 17. Wymóg zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 17.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami, przez cały okres wykonywania tych czynności w zakresie realizacji zamówienia. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem prac, czyli kierowców z wymaganymi uprawnieniami i kwalifikacjami zawodowymi, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Dla udokumentowania tego faktu w terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą wykonywać. 17.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 17.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 17.4.Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający może nałożyć sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1 000,00 PLN za każdą osobę. Fakt z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zostanie potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez zamawiającego (personel). Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli. 

II.5) Główny kod CPV: 60172000-4 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
60100000-9
60130000-8
85312110-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-21 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-06-21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziałuw postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zgodnie z art. 22 b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi wymaga udowodnienia, aby wykonawcy posiadali określone uprawnienia zezwalające na świadczenie usług w zakresie przewozu osób. Wykonawca posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. w szczególności posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą i licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2200) Po zawarciu umowy Wykonawca, przed wykonaniem usługi tj. do dnia 03.09.2018r., przedłoży Zamawiającemu zezwolenie Burmistrza Gminy Dobrzyca na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych.
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zgodnie z art. 22 c ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zgodnie z art. 22 d ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie zdolności technicznej (potencjału technicznego), zamawiający wymaga od wykonawcy dysponowanie odpowiednią ilością autobusów dopuszczonych do ruchu według obowiązujących przepisów o ruchu drogowym i transporcie osób, zapewniających bezpieczeństwo i komfort jazdy, przeznaczonych do użycia podczas realizacji zamówienia, umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Wykonawca zapewni autobusy w odpowiedniej ilości i o odpowiednich parametrach posiadające aktualne badania techniczne opłacone ubezpieczenie NNW. Warunek posiadania taboru autobusowego zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca złoży wykaz pojazdów oferowanych do wykonania zamówienia z ich opisem technicznym (nr rejestracyjny, rok produkcji, marka, ilość miejsc). Warunek posiadania pojazdów uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się własnością lub posiadaniem prawa do korzystania na podstawie umowy leasingu - wzór stanowiący ZAŁĄCZNIK nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga na 2 dni przed podpisaniem umowy z Wykonawcą dostarczenia kserokopii aktualnych przeglądów technicznych oraz kserokopie dokumentów własności pojazdów lub posiadania prawa do korzystania na podstawie umowy leasingu. Wykonawca zobowiązany jest co najmniej 2 dni przed podpisaniem umowy do dostarczenia Zamawiającemu aktualnej na dzień złożenia oferty opłaconej polisy potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) o sumie ubezpieczenia wskazanej w formularzu ofertowym – ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ oraz wykazie potencjału technicznego– ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje kierowcami w ilości zapewniającej obsługę pojazdów, spełniającymi wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1260 ze zm.) – Prawo o ruchu drogowym określającym wymagania w stosunku do kierowców. Należy wskazać taką liczbę osób oraz iloma pojazdami jednocześnie będzie realizowane zamówienie - wzór stanowiący ZAŁĄCZNIK nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga dostarczenia na 2 dni przed podpisaniem umowy z Wykonawcą dostarczenia dokumentów potwierdzających uprawnia wykazanych kierowców. Zgodnie z art. 22 d ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zamawiający wymaga od wykonawcy dysponowanie odpowiednią ilością pełnoletnich opiekunów posiadających przeszkolenie z zakresu BHP oraz odpowiednią ilością kierowców z wymaganymi uprawnieniami i kwalifikacjami zawodowymi, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Zgodnie z art. 22 d ust. 3 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiot stanowią usługi będące przedmiotem zamówienia, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. W takim przypadku zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych, o których mowa wyżej w pkt. 3.2. UWAGA: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują przedmiot zamówienia,, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 1 UWAGI, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1. UWAGI. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe: zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, potwierdzające brak podstaw wykluczenia: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz. U. z 2016 poz. 1126, zwanego dalej „Rozporządzeniem MR”) żąda następujących dokumentów: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, Po zawarciu umowy Wykonawca, przed wykonaniem usługi tj. do dnia 3.09.2018r., przedłoży Zamawiającemu zezwolenie Burmistrza Gminy Dobrzyca na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych. 3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wyżej wymienioną informację należy dostarczyć dla wykonawcy, urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13 ustawy Pzp – w zależności od charakteru działalności wykonawcy; 4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 7) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 8) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785); W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedmiotowy dokument należy złożyć w odniesieniu do tych podmiotów. UWAGA 1: 1. Oświadczenia, o których mowa w pkt VI SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt VI SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VI ppkt 3 i 5 SIWZ, w przypadku: a) wskazania dostępności przedmiotowych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych – zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W tym przypadku zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. b) wskazania przedmiotowych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp – zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. UWAGA 2: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI ppkt 5 poz. 1) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a) UWAGI 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 UWAGI 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 2. UWAGI 2 stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Oświadczenia lub dokumenty, składane przez wykonawcę na WEZWANIE zamawiającego, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 3.1 w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca składa aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, potwierdzającego warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. V.D.1 SIWZ. 3.2.w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzającego warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. V.D.2. 3.3. zdolności technicznej lub zawodowej: 1. Wykaz potencjału technicznego dostępnego wykonawcy w celu wykonania niniejszego zamówienia publicznego, potwierdzającego warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. V.D.3. SIWZ - wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ. 2. Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia – wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK nr 10 do SIWZ. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
-
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
Oświadczenia lub dokumenty, składane przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego, potwierdzające spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego: 1. Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 8 do SIWZ. b) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie wykonawcy składają wspólnie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie składane przez wszystkich wykonawców PO OTWARCIU OFERT: 1) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej a) wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, b) wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, c) oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. d) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
- 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której będzie dokonany wybór Wykonawcy. 2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: a) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie wykonania przedmiotu umowy; b) przy zawieraniu umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac wykonywanych usług; c) ustawowej zmiany podatku VAT; d) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia; e) przedłużające się oczekiwania na uzgodnienia, zgody, decyzje administracyjne, itp.; f) wystąpienia usług i prac dodatkowych; g) działania siły wyższej; h) zmiany zasad finansowania zamówienia; i) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych lub wynikłych z przyczyn losowych; j) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia na inne, legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami określonymi w SIWZ; 3. W przypadku żądania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona następująca procedura: a) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed planowaną zmianą umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem. b) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy w terminie 7 dni od otrzymania projektu zmiany (aneksu) umowy. c) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 4. Niedopuszczalna jest taka zmiana niniejszej umowy, która byłaby niekorzystna dla Zamawiającego, jeśli przy jej uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
- 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018, poz. 419), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-06-28, godzina: 09:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: ZADANIE NR I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 - ZADANIE NR I obejmujące: - ZADANIE NR I/1 – Przewóz uczniów na trasie Polskie Olędry – Dobrzyca - ZADANIE NR I/2- Przewóz uczniów na trasie Dobrzyca-Polskie Olędry - ZADANIE NR I/3- Przewóz uczniów na trasie Dobrzyca-Polskie Olędry Szczegółowy opis trasy zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60172000-4, 60100000-9, 60130000-8, 85312110-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-06-21
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: ZADANIE NR II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 - obejmujące: - ZADANIE NR II/1 – Przewóz uczniów na trasie Karminiec– Dobrzyca - ZADANIE NR II/2 – Przewóz uczniów na trasie Dobrzyca – Karminiec - ZADANIE NR II/3 – Przewóz uczniów na trasie Dobrzyca – Karminiec szczegółowy opis zadania zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60172000-4, 60100000-9, 60130000-8, 85312110-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-06-21
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: ZADANIE NR III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3 - ZADANIE NR III obejmujące: - ZADANIE NR III/1 – Przewóz uczniów na trasie Koźminiec-Dobrzyca, - ZADANIE NR III/2 – Przewóz uczniów na trasie Dobrzyca - Koźminiec Szczegółowy opis zadania zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60172000-4, 60100000-9, 60130000-8, 85312110-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-06-21
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: ZADANIE NR 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 4 - ZADANIE NR IV obejmujące: - ZADANIE NR IV/1 – Przewóz uczniów na trasie Ruda-Dobrzyca - ZADANIE NR IV/2 – Przewóz uczniów na trasie Dobrzyca-Ruda Szczegółowy opis zadania zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60172000-4, 60100000-9, 60130000-8, 85312110-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-06-21
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: ZADANIE NR 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 5 - ZADANIE NR V obejmujące: - ZADANIE NR V/1 – Przewóz uczniów na trasie Galew – Dobrzyca - ZADANIE NR V/2 – Przewóz uczniów na trasie Dobrzyca- Galew Szczegółowy opis zadania zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60172000-4, 60100000-9, 60130000-8, 85312110-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-06-21
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: ZADANIE NR 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 7 - ZADANIE NR VII obejmujące: - ZADANIE NR VII/1 – Przewóz uczniów na trasie Czarnuszka – Lutynia - ZADANIE NR VII/2 – Przewóz uczniów na trasie Lutynia-Czarnuszka Szczegółowy opis zadania zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60172000-4, 60100000-9, 60130000-8, 85312110-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-06-21
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: ZADANIE NR VII
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 7 - ZADANIE NR VII obejmujące: - ZADANIE NR VII/1 – Przewóz uczniów na trasie Czarnuszka – Lutynia - ZADANIE NR VII/2 – Przewóz uczniów na trasie Lutynia-Czarnuszka Szczegółowy opis zadania zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60172000-4, 60100000-9, 60130000-8, 85312110-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-06-21
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:-
Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.06.2018r.
Dokument wytworzony przez: stanowiska do spraw zamówień publicznych i inwestycji gminnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 czerwca 2018 12:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Bielarz
Ilość wyświetleń: 1106
20 lipca 2018 09:47 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lipca 2018 09:02 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 czerwca 2018 14:13 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [informacja_o_uniewaznieniu_w_czesci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany