Przetargi

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2019/2020

Ogłoszenie nr 570858-N-2019 z dnia 2019-07-09 r.

Gmina Dobrzyca: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2019/2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca, krajowy numer identyfikacyjny 53861000000000, ul. Rynek  14 , 63-330  Dobrzyca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 413 013, e-mail zpubliczne@ugdobrzyca.pl, faks 627 413 013.
Adres strony internetowej (URL): www.dobrzyca.bipgmina.pl
Adres profilu nabywcy: -
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne -
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.dobrzyca.bipgmina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.dobrzyca.bipgmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
-

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej
Adres:
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca (pok. nr 14 - sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
-
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2019/2020
Numer referencyjny: ZPI.271.1.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
-


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2019/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bezpiecznym i punktualnym dowozie dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2019/2020 oraz ich powrót do domu według ustalonego wykazu (Opis zadań i trasy) stanowiącego ZAŁĄCZNIK nr 1 SIWZ. Przewóz uczniów dotyczy roku szkolnego 2018/2019 i odbywał się będzie w dni nauki szkolnej. Ilość dni nauki w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 188 dni (2019 – 78 dni, 2020 – 110 dni) 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - Przewóz uczniów na trasie Dobrzyca - Polskie Olędry – Strzyżew – Fabianów - Lutynia, Koźminiec – Karminek - Pleszew - Przewóz uczniów na trasie Pleszew – Karminek – Koźminiec – Lutynia – Fabianów – Strzyżew – Polskie Olędry - Dobrzyca 3. Usługa związana jest z dowozem dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie. 4. Usługa będzie świadczona według ustalonego z dyrektorem rozkładu kursów, który będzie dostosowany do planu zajęć placówki. W rozkładzie kursów będą ustalone godziny świadczenia usługi dowozu i odwozu uczniów. Ostateczne godziny przejazdów pojazdów, którymi świadczona będzie usługa zostaną określone na piśmie po sporządzeniu planu zajęć w jednostce oświatowej. Zajęcia w Zespole Szkół Specjalnych w Pleszewie rozpoczynają się o godzinie 8.00 i kończą o godzinie 15.00. Zamawiający wymaga, aby na podczas dowozu Wykonawca zapewnił pojazd wraz z opiekunem (nie dopuszcza się do łączenia tras). 5. Nadzór nad prawidłową realizacją zamówienia sprawować będzie dyrekcja szkoły. 6. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na: - skróceniu godzin nauki (np. rekolekcje, uroczystości szkolne itp.) - odpracowaniu w sobotę zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego za pośrednictwem dyrektora placówki o zmianie terminu dowozu i odwozu. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia w ilości niezbędnej do wykonania zadania w pełni sprawnych technicznie środków przewozowych o minimalnej liczbie miejsc siedzących odpowiadającej liczbie uczniów wskazanych w ZAŁĄCZNIKU nr 1 do SIWZ. Pojazdy te zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą spełniać warunki, które są wymagane dla autobusów/busów szkolnych. Stan techniczny pojazdów, którymi świadczona będzie usługa musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania co pół roku dowodów rejestracyjnych pojazdów realizujących usługę. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowej kontroli stanu technicznego pojazdów wykorzystywanych do realizacji usługi w czasie trwania roku szkolnego. Usługa świadczona będzie pojazdami, które zostaną wykazane w złożonej ofercie. O fakcie świadczenia usługi pojazdem innym niż przedstawione w ofercie Wykonawca będzie zobowiązany do powiadomienia o fakcie Zamawiającego i przedłożenia odpowiednich dokumentów spełniających warunki SIWZ. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca zapewni transport zastępczy spełniający wymagania określone w SIWZ w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego /ponad limit miejsc siedzących/ zwiększenia liczby przewożonych dzieci oraz powiadomi o fakcie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów. 8. Wykonawca zapewni wszystkim przewożonym osobom miejsca siedzące oraz możliwość przewiezienia bagażu – plecaka szkolnego. 9. Opiekę nad dziećmi w czasie przewozu w środkach transportu zapewnia Wykonawca. 10. Wykonawca zobowiązany jest zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. 11. W ofercie należy podać cenę netto za jeden dzień wykonania danego zadania (w formularzu cenowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ) 12. Liczba dzieci w trakcie roku szkolnego może się nieznacznie zmienić z uwagi na migracje. Trasa może ulec zmianie z uwagi na skierowanie w trakcie roku szkolnego dodatkowych uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach przedmiotowego zamówienia. 14. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w ZAŁĄCZNIKU n 1 do SIWZ – Opis zadań i trasy. 15. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 16. Wymóg zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 17.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.), niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami, przez cały okres wykonywania tych czynności w zakresie realizacji zamówienia. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem prac, czyli kierowców z wymaganymi uprawnieniami i kwalifikacjami zawodowymi, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Dla udokumentowania tego faktu w terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą wykonywać. 17.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

II.5) Główny kod CPV: 60172000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60100000-9
60130000-8
85312110-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: -
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-26

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zgodnie z art. 22 b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi wymaga udowodnienia, aby wykonawcy posiadali określone uprawnienia zezwalające na świadczenie usług w zakresie przewozu osób. Wykonawca posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. w szczególności posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą i licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.) Po zawarciu umowy Wykonawca, przed wykonaniem usługi tj. do dnia 02.09.2019r., przedłoży Zamawiającemu zezwolenie Burmistrza Gminy Dobrzyca na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych.
Informacje dodatkowe -
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zgodnie z art. 22 c ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - przewoźnika drogowego.
Informacje dodatkowe -
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zgodnie z art. 22 d ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie zdolności technicznej (potencjału technicznego), zamawiający wymaga od wykonawcy dysponowanie odpowiednią ilością autobusów/busów dopuszczonych do ruchu według obowiązujących przepisów o ruchu drogowym i transporcie osób, zapewniających bezpieczeństwo i komfort jazdy, przeznaczonych do użycia podczas realizacji zamówienia, umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Wykonawca zapewni pojazdy w odpowiedniej ilości i o odpowiednich parametrach posiadające aktualne badania techniczne opłacone ubezpieczenie NNW. Warunek posiadania taboru autobusowego zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca złoży wykaz pojazdów oferowanych do wykonania zamówienia z ich opisem technicznym (nr rejestracyjny, rok produkcji, marka, ilość miejsc). Warunek posiadania pojazdów uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się własnością lub posiadaniem prawa do korzystania na podstawie umowy leasingu - wzór stanowiący ZAŁĄCZNIK nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga na 2 dni przed podpisaniem umowy z Wykonawcą dostarczenia kserokopii aktualnych przeglądów technicznych oraz kserokopie dokumentów własności pojazdów lub posiadania prawa do korzystania na podstawie umowy leasingu. Wykonawca zobowiązany jest co najmniej 2 dni przed podpisaniem umowy do dostarczenia Zamawiającemu aktualnej polisy potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) o sumie ubezpieczenia wskazanej w formularzu ofertowym – ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ oraz wykazie potencjału technicznego– ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje kierowcami w ilości zapewniającej obsługę pojazdów, spełniającymi wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) – Prawo o ruchu drogowym określającym wymagania w stosunku do kierowców. Należy wskazać taką liczbę osób oraz iloma pojazdami jednocześnie będzie realizowane zamówienie - wzór stanowiący ZAŁĄCZNIK nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga dostarczenia na 2 dni przed podpisaniem umowy z Wykonawcą dostarczenia dokumentów potwierdzających uprawnia wykazanych kierowców. Zgodnie z art. 22 d ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zamawiający wymaga od wykonawcy dysponowanie odpowiednią ilością pełnoletnich opiekunów posiadających przeszkolenie z zakresu BHP oraz odpowiednią ilością kierowców z wymaganymi uprawnieniami i kwalifikacjami zawodowymi, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 22 d ust. 3 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiot stanowią usługi będące przedmiotem zamówienia, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. W takim przypadku zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz. U. z 2016 poz. 1126, zwanego dalej „Rozporządzeniem MR”) żąda następujących dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w zaświadczenie musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winno być złożone przez każdego z nich odrębnie. 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w zaświadczenie musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winno być złożone przez każdego z nich odrębnie. 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w odpis winien być złożony przez każdego z nich odrębnie. 4) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące wykazania braku podstaw wykluczenia. 5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785); W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedmiotowy dokument należy złożyć w odniesieniu do tych podmiotów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca składa aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, potwierdzającego warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. V.D.1 SIWZ. 2. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: - dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzającego warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. V.D.2 SIWZ, 3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 1) Wykaz potencjału technicznego dostępnego wykonawcy w celu wykonania niniejszego zamówienia publicznego, potwierdzającego warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. V.D.3. SIWZ - wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ. 2) Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia – wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK nr 10 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
-
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 8 do SIWZ. b) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie wykonawcy składają wspólnie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
-
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
nie dotyczy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
-

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
-

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
-
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
-
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
-
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: -
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: -
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: -
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): -
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: -
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: -
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
-

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Ubezpieczenie NNW 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
-
Informacje dodatkowe
-

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
-
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
-
Wstępny harmonogram postępowania:
-
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
-

Informacje dodatkowe:
-
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
-
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
-
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
-
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
-
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
-
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
-
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
-

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.

Informacje dodatkowe:
-
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych we wzorze umowy oraz w przypadkach wynikających z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
-
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019, poz. 1010), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
-
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
-
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH               

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.07.2019
Dokument wytworzony przez: stanowiska do spraw zamówień publicznych i inwestycji gminnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Hanna Bielarz, Mariola Fabisz-Wilczyńska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2019 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Bielarz
Ilość wyświetleń: 609
25 lipca 2019 07:26 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [ogloszenie_zpi271122019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lipca 2019 08:27 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lipca 2019 14:47 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany