Przetargi - archiwum

UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 4 000 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE DOBRZYCA

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM  o  wartości  szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust.  8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

 

Zamawiający:   GMINA  DOBRZYCA

                          ul. Rynek 14

                          63-330 Dobrzyca

                          tel./fax  ( 062 ) 7413013

                          www.dobrzyca.bazagmin.pl

                          e-mail: inwestycje@dobrzyca.pl

 

 

 

O G Ł A S Z A

 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA :

 

UDZIELENIE  KREDYTU  ZŁOTOWEGO  W  WYSOKOŚCI  4 000 000 PLN NETTO              Z  PRZEZNACZENIEM NA  WYDATKI  MAJĄTKOWE  

W  GMINIE DOBRZYCA

 

Kompletną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą: opis sposobu przygotowania oferty, przedmiot zamówienia, formularz ofertowy wraz z załącznikiem można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy w Dobrzycy,   ul. Rynek 14  -               pok. nr 15)  w godzinach pracy urzędu.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Adres strony : www.dobrzyca.bazagmin.pl - przetargi

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem  zamówienia  jest:

 

 

UDZIELENIE  KREDYTU  ZŁOTOWEGO  W  WYSOKOŚCI  4 000 000 PLN NETTO  Z  PRZEZNACZENIEM NA  WYDATKI  MAJĄTKOWE

  W  GMINIE DOBRZYCA

 

Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień: (CPV): 66.11.30.00-5

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa                    w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

3.  Termin  wykonania   przedmiotu  zamówienia:

 1. Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego w  dniu zawarcia umowy (tj. 24.08.2009 r.).
 2. Spłata kredytu: od 20 stycznia  2010 r. do 20 grudnia 2014 r.

 

4.      Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosował następujące kryteria oceny:    najniższa  cena  kredytu  – 100 %.

 

 

Całkowity koszt udzielonego kredytu (CENA - „C”)

ocena (pkt.) „C” = Cn : Cb x 100

Cn – „cena najniższa kredytu”

Cb – „cena badanego kredytu”

 

 

      5.  Termin składania ofert upływa dnia  14.08.2009r.  do godz. 9:00.

 

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Dobrzycy, ul. Rynek 14, pokój nr 15. Oferty złożone po terminie zostaną  zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Otwarcie ofert  dnia  14.08.2009r.  o godz. 9:30.

 

6.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres dni 30 dni.  Bieg terminu związania ofertą

     rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

7. O udzielenie  zamówienia  mogą się  ubiegać Wykonawcy, którzy  spełniają  następujące warunki:

1.       O udzielnie  zamówienia  mogą  ubiegać  się Banki (Wykonawcy),  które  nie  podlegają  wykluczeniu  na  podstawie  przepisów  art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych                    z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2007r.  Nr 223, poz. 1655 ze zm.), spełniają  warunki  określone  przepisami  art. 22 ust. 1 powyższej  ustawy.

2.       Bank  państwowy - działający  na  podstawie  ustawy  Prawo  bankowe  z  dnia                                 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz. 665)  lub bank  utworzony  na  podstawie  ustawy  Prawo  bankowe  i  Kodeksu  spółek  handlowych  i  innych  przepisów prawa  obowiązującego  w  Polsce.

3.       Oferta  musi  być  zgodna  w  kwestii  sposobu  jej  sporządzenia,  oferowanego  przedmiotu                        i  warunków  zamówienia  ze  wszystkimi  wymogami  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz  zasadami  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.

4.       Na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów Kredytobiorca (Zamawiający) dokona oceny spełnienia  w/w warunków. 

5.       Kredytobiorca (Zamawiający)  nie  wymaga  wnoszenia  wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.       Kredytobiorca (Zamawiający) dopuszcza udzielenie kredytu w ramach konsorcjum bankowego.

 

Ocena  spełnienia  warunków  wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły „spełnia”  / „nie  spełnia”.

Niespełnienie  powyższych  wymogów  spowoduje  wykluczenie  Wykonawcy.            

 

8.  Dokumenty wymagane w postępowaniu:

W celu potwierdzenia wymaganych warunków Wykonawcy muszą dostarczyć

następujące dokumenty wg kolejności:

 1. Ofertę cenową ,sporządzoną na FORMULARZU OFERTOWYM, oraz oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i przyjmuje je bez zastrzeżeń (załącznik nr 1).
 2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełnia warunki określone w art. 22 Prawa zamówień publicznych                       (załącznik nr 2).
 3. Zaakceptowany projekt umowy  (załącznik nr 3).  Projekt umowy  powinien być zaparafowany na każdej stronie, nie musi być  podpisany przez  Wykonawcę.
 4. Aktualny wypis z właściwego rejestru  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 5. Decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego o wyrażeniu zgody na czynności bankowe lub zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności przez Bank.
 6. Aktualne oświadczenie o nie zaleganiu z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne (nie  starsze niż miesiąc na dzień składania ofert).
 7. Aktualne oświadczenie o braku zaległości podatkowych(nie  starsze niż miesiąc na dzień składania ofert).

 

 

9.  Osoby uprawnione do kontaktów z Bankami  (Wykonawcami) są: 

-          Krystyna Bąk-Rybak – Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji gminnych– tel. (0-62) 7413013

-          Ewa  Rybka - Skarbnik  Gminy -  tel. (0-62) 7413013

 

 

 

 

Dobrzyca,  dnia  22.07.2009 r.

 

Zastępca Wójta

mgr Ewa Wasielewska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.07.2009 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krystyna Bąk - Rybak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lipca 2009 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Franciszek Reszel
Ilość wyświetleń: 2540
14 sierpnia 2009 12:43 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika.
11 sierpnia 2009 15:00 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika.
07 sierpnia 2009 14:54 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany