Ochrona Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Urząd Miejski Gminy Dobrzyca.   ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu:  62 741-30-13; adresu e-mail: gmina@ugdobrzyca.pl.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: kingamilczarek@bodo24.pl   
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miejski Gminy Dobrzyca na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miejski Gminy Dobrzyca na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
  • rekrutacji, rezerwacji wizyt na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
  • zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  • prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c lub e Rozporządzenia.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urząd Miejski Gminy Dobrzyca. Przy czym podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 10. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).

 

  Ogólna Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych o ewidencji ludności.

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych o dokumentach paszportowych.

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych prawo o aktach stanu cywilnego.

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych o dowodach osobistych.

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych_sesje

  Klauzula informacyjna_dofinansowanie kształcenia pracownika młodocianego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 czerwca 2018 08:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Glinkowski
Ilość wyświetleń: 1819
18 czerwca 2020 10:50 (Przemysław Glinkowski) - Zmiana treści zakładki.
18 czerwca 2020 10:48 (Przemysław Glinkowski) - Zmiana treści zakładki.
18 czerwca 2020 10:40 (Przemysław Glinkowski) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany