Deklaracja dostępności

Gmina Dobrzyca zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://dobrzyca.bipgmina.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-03-30

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Nie wszystkie dokumenty i wnioski są zgodne z wymogami dostępności. (powód: Zostały wprowadzone przed 2018r.)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Przemysław Glinkowski , adres e-mail: gmina@ugdobrzyca.pl , telefon: 62 7413013.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wniesienia skargi ze względu odmowy zapewnienia dostępności strony www oraz odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu do podmiotu publicznego skargi w sprawie niezapewnienia dostępności można wnosić :

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca

ul. Rynek 14

63-330 Dobrzyca

tel: 62 741-30-13

email: gmina@ugdobrzyca.pl

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Tak-wjazd głównym wejściem (dzwonek) pracownik urzędu pomaga poruszać się po terenie budynku. Pracownik wychodzi do interesanta.

Dostosowanie korytarzy

Szerokość korytarza umożliwia osobom niepełnosprawnym swobodne poruszanie.

Dostosowanie parkingów

Wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Prawo wstępu z psem asystującym

Tak.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak.

Dodatkowe informacje

Gmina Dobrzyca dokłada wszelkich starań aby strona www była dostępna cyfrowo dla każdego a urząd był przyjazny dla niepełnosprawnych.

Jeszcze większa dostepność

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA

Deklaracja poprawy dostępności

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2020 08:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Glinkowski
Ilość wyświetleń: 240
30 marca 2020 10:23 (Przemysław Glinkowski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
30 marca 2020 10:21 (Przemysław Glinkowski) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
30 marca 2020 10:21 (Przemysław Glinkowski) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
Zatrzymaj banner przewijany