Stanowiska

Burmistrz Gminy

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

Zastępca Burmistrza / Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

Z-ca kierownika USC, Inspektor d.s działalności gospodarczej i kadr

stanowisko d.s. oświaty

stanowisko d.s. ewidencji ludności i dowodów osobistych

stanowisko d.s. obsługi kasy, opłat i podatków

stanowisko d. s. obsługi Rady Miejskiej

stanowisko d.s. wymiaru podatków

stanowisko d.s. księgowości budżetowej

stanowisko d.s. gospodarki gruntami i ochrony środowiska

stanowisko d.s. kancelaryjno-technicznych

stanowisko d.s. sportu, rekreacji i utrzymania gminnych obiektów sportowych

stanowisko d.s. zamówień publicznych i inwestycji gminnych

stanowisko d.s. komunikacji, dróg, gospodarki komunalnej i telekomunikacji

stanowisko d.s. księgowości budżetowej

Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / wychowawca świetlicy środowiskowej

Stanowisko do spraw gospodarki odpadami

Informacje

Stanowisko do spraw gospodarki odpadami - Hanna Grad-Banaszyńska

wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,
prowadzenie ewidencji nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi ,
prowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie nieprawidłowych danych wynikających z deklaracji,
przygotowywanie projektów decyzji naliczających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obsługa systemu informatycznego dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi,
prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców gminy,
opracowywanie informacji do zamieszczenia na stronach internetowych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
monitoring prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych, przez przedsiębiorcę (zgodność z harmonogramem, odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, prawidłowość wystawianych sprawozdań i realizacji pozostałych obowiązków wynikających z umowy).
zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiana zwłok zwierząt lub ich części oraz współpraca z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;
zapewnienie szaletów publicznych,
nadzór nad funkcjonowaniem punku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
wydawanie projektów decyzji zastępczych ustalających obowiązek wywozu nieczystości ciekłych,
współpraca z innymi gminami w ramach porozumień międzygminnych.
wydawanie projektów decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów,
wydawanie projektów decyzji wymierzającej administracyjna karę pieniężną za niszczenie drzew i terenów zieleni.
zasięganie opinii innych organów w sprawie usunięcia drzew i krzewów.
zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,
realizacja programu usuwania azbestu w tym ewidencja i sprawozdawczość ,
prowadzenie ewidencji bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne, przydomowych oczyszczalni ścieków, ewidencja umów o odbiór odpadów komunalnych, kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie,
opracowanie projektów aktów prawa wynikających z zajmowanego stanowiska pracy,
sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska,
organizacja przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów,
prace przy komisji ds. szacowania strat/szkód spowodowanych przez klęski żywiołu i inne zjawiska atmosferyczne ,
współpraca ze stanowiskiem do spraw rolnictwa, leśnictwa i planowania
przestrzennego, w szczególności w zakresie ustawy o ochronie przyrody
współpraca ze stanowiskiem do spraw ochrony środowiska ,
współpraca ze stanowiskiem do spraw księgowości podatkowej i windykacji,
wykonywanie innych spraw zleconych przez Burmistrza

Prezes Zarządu Gminnej Spółki Komunalnej w Dobrzycy

Dyrektor Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie

Dyrektor Gminnego Żłobka w Dobrzycy

stanowisko d/s zamówień publicznych i inwestycji gminnych

stanowisko d/s księgowości podatkowej

informatyk

Informacje

informatyk - Jarosław Kapała


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

stanowisko d.s. rolnictwa, leśnictwa i planowania przestrzennego

stanowisko d.s płac

Pomoc administracyjna

stanowisko do spraw organizacyjnych, planowania, kultury i promocji gminy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 08:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 29755
22 września 2020 17:20 (Izabela Balcer) - Dodanie stanowiska: stanowisko do spraw organizacyjnych, planowania, kultury i promocji gminy.
21 lipca 2020 11:57 (Izabela Balcer) - Usunięcie stanowiska: stanowisko ds obywatelskich/pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca .
21 lipca 2020 11:56 (Izabela Balcer) - Dodanie stanowiska: Pomoc administracyjna.
Zatrzymaj banner przewijany