ROK 2020

SG.0050.3.2020
Kf.426.1.2020


Zarządzenie Nr 3/2020
Burmistrza Gminy Dobrzyca
z dnia 22 stycznia 2020 r.
 
w sprawie ogłoszenia naboru projektów na realizację zadań z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym na 2020 rok.

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 5 uchwały nr V/21/11 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Dobrzyca (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2011 r., poz. 2210) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. 
1. W celu realizacji zadania publicznego Gminy Dobrzyca polegającego na wspieraniu rozwoju sportu ogłaszam nabór projektów na realizację zadań z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż dnia 1 lutego 2020 r. a kończy nie później niż dnia 30 listopada 2020 r.
2. Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy następuje:
1) w formie dotacji celowych przyznawanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na warunkach i w trybie określonym w uchwale nr V/21/11 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Dobrzyca (wsparcie finansowe), oraz
2) w formie nieodpłatnego udostępniania podmiotom, którym udzielono dotacji, obiektów sportowych będących własnością Gminy Dobrzyca na potrzeby realizacji projektu (wsparcie rzeczowe).
3. Wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Dobrzyca mogą otrzymać kluby sportowe działające na terenie gminy, które: 
1) prowadzą systematycznie szkolenie członków klubów sportowych w danej dyscyplinie sportu, 
2) dysponują bazą i kadrą szkoleniową oraz uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym. 
4. Wsparcie finansowe, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 musi zostać przeznaczone przez beneficjenta na:
1) prowadzenie zajęć treningowych odpowiednich sekcji sportowych działających w ramach danego klubu, 
2) organizację i udział w zawodach w określonej dyscyplinie sportu,
3) szkolenie członków lub drużyn dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich.

§ 2.
1. Kosztami kwalifikowanymi projektu są wydatki na: 
1) wynagrodzenia trenerów, instruktorów i sędziów, 
2) bieżące utrzymanie bazy sportowej i działalności administracyjnej, czyli koszty pośrednie związane z realizacją zadania stanowiące maksymalnie 10% wysokości wsparcia, w tym: 
a) obsługa księgowa, 
b) obsługa biurowa jako koszty związane z pracą biura, w tym artykuły biurowe i sprzęt, 
c) koszty połączeń telefonicznych, energii elektrycznej, ogrzewania i wody, 
3) wydatki bieżące z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu danej dyscypliny sportu, 
4) zakup strojów sportowych, 
5) przeprowadzanie badań lekarskich i ubezpieczenia sportowców, 
6) finansowanie opłat startowych i innych kosztów związanych ze współzawodnictwem sportowym, 
7) diety dla członków wypłacone zgodnie z odrębnymi przepisami, 
8) wyżywienie sportowców biorących udział w zorganizowanych zawodach, w trakcie ich trwania i bezpośrednio po zawodach, 
9) wydatki bieżące z tytułu udziału klubu lub członka w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, 
10) wydatki bieżące z tytułu utrzymania urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu, 
11) ubezpieczenia członków klubu i zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej, 
12) pokrycie kosztów transportu na mecze, zawody i obozy sportowe, 
13) zakup wody mineralnej, 
14) opłaty regulaminowe, 
15) inne koszty niezbędne do rozwoju sportu.
2. Do kosztów niekwalifikowanych projektu zalicza się wydatki na: 
1) wypłaty wynagrodzeń dla działaczy klubu sportowego,
2) wypłaty stypendiów przyznanych członkom klubu przez klub sportowy, 
3) transfer członka z innego klubu sportowego, 
4) kary i mandaty nałożone na klub sportowy lub członka tego klubu, 
5) spłatę pożyczek, kredytów i obsługę kosztów zadłużenia, 
6) wydatki poniesione przez wnioskodawcę na realizację projektu przed datą złożenia wniosku o udzielenie dotacji, 
7) odszkodowania, 
8) zadania inne niż określone w umowie. 
3. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które beneficjent poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy.
  
§ 3.
1. Wysokość środków ustalona w budżecie Gminy Dobrzyca na 2020 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie realizacji projektów, o których mowa w § 1 ust. 1 wynosi 50.000,00 zł.
2. Wsparcie realizacji projektu oznacza dofinansowanie kosztów jego realizacji do 90 %, przy czym wkład finansowy wnioskodawcy (na który mogą składać się środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł niż budżet Gminy Dobrzyca, w tym wpłaty i opłaty od adresatów projektu) nie może być niższy niż 10 % całkowitego kosztu realizacji projektu.
3. Formą wypłaty dotacji celowej przyznanej z budżetu Gminy Dobrzyca będzie przekazanie beneficjentowi środków finansowych na poczet poniesienia kosztów realizacji projektu – na warunkach określonych w umowie zawartej z beneficjentem.                                                                 
 
§ 4.
Do wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć: 
1) licencję lub inny aktualny dokument potwierdzający prawo klubu sportowego do udziału w rozgrywkach i zawodach sportowych (lub uwierzytelniony odpis dokumentu), wystawiony najpóźniej na miesiąc przed terminem składania wniosków, 
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu sportowego, 
3) informacje o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł. 
                                                                
§ 5.
1. Wniosek o dofinansowanie projektu z zakresu sportu należy złożyć na formularzu stanowiącym wzór oferty realizacji zadania publicznego, określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
2. Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów na realizację zadań z zakresu sportu w ramach niniejszego ogłoszenia upływa dnia 29 stycznia 2020 r. o godz. 15:15.
3. Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca – nie data jego nadania u operatora pocztowego. 
4. Wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w zapieczętowanej kopercie opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy oraz dopiskiem: „KONKURS PROJEKTÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY DOBRZYCA Z ZAKRESU SPORTU NA 2020 ROK – (NAZWA PROJEKTU)”.
5. Wnioski złożone po terminie wskazanym w ust. 2 nie będą rozpatrywane.
                                                            
§ 6.
1. Wyłonienia beneficjentów, którzy otrzymują wsparcie finansowe dokonuje Burmistrz Gminy Dobrzyca biorąc pod uwagę wskazane w ust. 2 kryteria, z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji przyznanej na każdy wybrany projekt. 
2. Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących wsparcie finansowe, uwzględnia się: 
1) wysokość wydatków na wspieranie sportu zaplanowanych w budżecie gminy na 2020 r., 
2) znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie gminy, 
3) ocenę wniosku pod względem formalnym i merytorycznym.
 
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca. 
 
 
                                                                                      
Burmistrz Gminy Dobrzyca
/-/ Jarosław Pietrzak
 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2020 10:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Janczewska
Ilość wyświetleń: 81
30 stycznia 2020 12:52 (Karolina Janczewska) - Zmiana treści zakładki.
30 stycznia 2020 12:52 (Karolina Janczewska) - Zmiana treści zakładki.
22 stycznia 2020 10:56 (Karolina Janczewska) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany