ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko-decyzje środowiskowe

Kod RWA

6220

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego (min. 4 egz.), spełniający wymagania określone w    art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  Do raportu należy załączyć:

-         oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

-         wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki
Wnioskodawca może, składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zamiast raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem  o ustalenie zakresu raportu.

 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej w postaci papierowej lub elektronicznej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust 3a zdanie drugie ustawy ooś tj. obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie   w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:

-         przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

-         działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

-         działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

 • w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, a także decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II, i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji     w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa wyżej załącza się – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar o którym mowa w art. 74 ust 3a zdanie drugie ustawy ooś,
 • w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury oraz uzyskiwania jednoczesnych opinii innych organów  (RDOŚ, PPIS i PGWWP) zalecane jest przedłożenie 4 egzemplarzy mapy (1 oryginał + 3 kopie);
 • mapa w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy ooś (tj. odległością 100 m od granicy przewidywanego terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie). Mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej,  o której mowa wyżej.

-         mapa powinna zawierać uwidocznione granice działek ewidencyjnych

-         w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury oraz uzyskiwania jednoczesnych opinii innych organów (RDOS, PPIS, PGWP) zalecane jest przedłożenie 4 egzemplarzy mapy;

 • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie;
 • w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
 • analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
 • w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot zależny od jednostki samorządu terytorialnego oświadczenie wraz z uzasadnieniem, że wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Wójt Gminy Kotlin);
 • pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa(w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu pełnomocnictwa (17 zł);
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej (205 zł); 

 

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, 63-330 Dobrzyca, Rynek 14
Komórka odpowiedzialna :
stanowisko ds. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
pok. nr 3, parter tel./fax:/62/ 7413013 wew. 43

Opłaty

Opłata skarbowa:
od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 205 zł
od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
Opłatę skarbową należną Gminie Dobrzyca można uiszczać: na rachunek bankowy: Gmina Dobrzyca Bank Spółdzielczy  w Dobrzycy nr 20 8409 0001 0000 0101 2000 0006

Termin i sposób załatwienia

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresów trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu (art.35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Podstawa prawna

1. Art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)
4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji

za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji (art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna   i prawomocna (art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.06.2015 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko d.s. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Matiasik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 czerwca 2015 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Matiasik
Ilość wyświetleń: 1055
26 czerwca 2020 12:57 (Jolanta Matiasik) - Dodanie załącznika.
18 czerwca 2020 14:13 (Jolanta Matiasik) - Aktualizacja danych sprawy.
17 lipca 2018 12:58 (Jolanta Matiasik) - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany