ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko-decyzje środowiskowe

Kod RWA

6220

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1.wniosek
2.W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpi o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia
3.W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia (w czterech egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych), zawierającą podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art.63 ust.1, lub określenei zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środoisko zgodnie z art. 69, w szczególności dane o:
rodzaju, cechach,skali i usytuowaniu przedsięwzięcia;
powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną;
rodzaju technologii;
ewentualnych wariantach przedsięwzięcia;
przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii;
rozwiązaniach chroniących środowisko;
rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko;
możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko;
obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia; przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia- w zakresie, w jakimich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem, ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej lub budowlanej, przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko, pracach rozbiórkowych dot. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów-kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporzązdenia karty.
4.poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (w czterech egzemplarzach)
5.mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem,na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
6.w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, a także decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II, i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 4 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (w trzech egzemplarzach).
7.wypis z rejestru gruntów lub inny dokument,wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków,pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej nr działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: nr jej księgi wieczystej,imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotuewidencyjnego, obejmujący teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, przy czym: -
jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru gruntów przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej, o której mowa  w ust.1 pkt 3, oraz dokument, o którym mowa w ust.1 pkt 6, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie w tej sprawie stało się ostateczne.
jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w  górotworze i decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, a także dla przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II, i IIIklasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru gruntów.

8.Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej oraz na nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.
9.pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby).
10.dowód zapłaty opłaty skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny :
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, 63-330 Dobrzyca, Rynek 14
Komórka odpowiedzialna :
stanowisko ds. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
pok. nr 4, parter tel./fax:/62/ 7413013 wew. 43

Opłaty

Opłata skarbowa:
od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 205 zł
od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
Opłatę skarbową należną Gminie Dobrzyca można uiszczać: na rachunek bankowy: Gmina Dobrzyca Bank Spółdzielczy  w Dobrzycy nr 20 8409 0001 0000 0101 2000 0006

Termin i sposób załatwienia

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresów trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu (art.35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Podstawa prawna

1. Art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.).
2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.z 2016r.,poz. 71 ze zmianami).
3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.)
4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1628 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.06.2015 r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko d.s. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Matiasik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 czerwca 2015 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Matiasik
Ilość wyświetleń: 911
17 lipca 2018 12:58 (Jolanta Matiasik) - Usunięcie załącznika.
17 lipca 2018 12:58 (Jolanta Matiasik) - Aktualizacja danych sprawy.
17 lipca 2018 12:56 (Jolanta Matiasik) - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany