Zapytania ofertowe

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W ROKU 2020

ZPI.7021.8.2019


ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając na podstawie Zarządzenia Regulaminu Burmistrza Gminy Dobrzyca Nr SG.120.1.2017 z dnia 31.01.2017 roku § 3 ust. 2 Regulaminu dotyczącego udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Gmina Dobrzyca zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA w roku 2020

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
GMINA DOBRZYCA
ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
tel. 62/7413013
fax 62/7413013
poczta elektroniczna: gmina@ugdobrzyca.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA w roku 2020 polegające na utrzymaniu należytej przejezdności dróg i ulic.
Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień:
CPV: 90620000-9 - usługi odśnieżania
90630000-2 - usługi usuwania oblodzeń

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
ZADANIE NR 1 - LUTYNIA, RUDA, FABIANÓW, cz. m. SOŚNICA, SOŚNICZKA - zał. A
Odśnieżanie - 13,636 km
Likwidacja śliskości 4% mieszanką piasku z solą - odcinki o łącznej długości 7,39km
+ tereny do odśnieżania wg stawki godzinowej

ZADANIE NR 2 - TRZEBOWA, KOŹMINIEC, KARMINEK, KARMINIEC, NOWY KARMIN, GUSTAWÓW, KARMIN, CZARNUSZKA, cz. m. SOŚNICA, IZBICZNO – zał. B
Odśnieżanie - 19,74 km
Likwidacja śliskości 4% mieszanką piasku z solą – odcinki o łącznej długości 3,84 km

UWAGA!
Drogi gminne w miejscowościach: DOBRZYCA, STRZYŻEW, GALEW, TRZEBIN, POLSKIE OLĘDRY będą utrzymywane przez Gminą Spółkę Komunalną w Dobrzycy

Wyszczególnienie usług:
Zakres usług do wykonania w poszczególnych zadaniach określono w załącznikach do zapytania ofertowego – „Wykaz zadań” (zał. A, B) oraz mapie poglądowej.
Szczegółowy zakres prac oraz warunki realizacji określa Specyfikacja Techniczna – zał. do zapytania ofertowego.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia materiału do zwalczania śliskości i gołoledzi.
UWAGA!
Przy realizacji zamówienia należy stosować się do zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 z 2005r., poz. 1960).

3. Termin realizacji zamówienia:
Ustala się termin obowiązywania umowy: od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. dysponują minimum niżej wymienionym sprzętem:
- 1 pług na 1 zadanie - drogi objęte odśnieżaniem,
- 1 piaskarka na 20km dróg objętych zwalczaniem śliskości
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca musi dysponować odrębnym sprzętem na każdą z części, tzn. dana jednostka sprzętu zaliczona przez Zamawiającego do realizacji jednej części zamówienia nie będzie zaliczana do realizacji pozostałych części.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz sprzętu, jakim będzie realizował usługi na poszczególnych zadaniach oraz złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzorów stanowiących załącznik nr 3 i 5 do zapytania ofertowego.
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły „spełnia” / „nie spełnia”.
Niespełnienie powyższych wymogów spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
5. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego, bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań oraz przygotowana na drukach według wzorów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność. W przypadku stosowania własnych druków muszą one zawierać wszystkie informacje zawarte w załączonych wzorach druków (załączniki nr 1 - 5 do zapytania ofertowego).
3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie czytelną techniką trwałą.
4) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. W przypadku gdy ofertę oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do powyższych czynności /oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza/.
5) Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia, pakowanie oferty:
a) Preferuje się aby oferta złożona była w trwale zamkniętym opakowaniu /kopercie/, uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert
b) Preferuje się, aby koperta z ofertą oznaczona była nazwą postępowania – ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W ROKU 2020 - oferta oraz zawierać nazwę i adres Wykonawcy /dopuszcza się odcisk pieczęci/.
c) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające informację, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone oraz ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty i oznaczone klauzulą: informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
d) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej lub elektronicznej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem "zmiana".
e) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem "wycofane".
f) Każda oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego.

6. Miejsce i termin składania ofert
1) Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres podany w pkt. 1 Zapytania do dnia 6 listopada 2019r.
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie zostanie odrzucona i nie będzie podlegać ocenie.

7. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia FORMULARZA CENOWEGO (wg zał. nr 2) dla danego zadania i określenia w nim cen na wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty zapewnienia mieszanki solnej.
Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
2) Cenę oferty (na FORMULARZU OFERTOWYM) dla danego zadania należy obliczyć wg formularza cenowego jako łączną wartość robót wynikającą z przeliczenia oferowanych cen jednostkowych i zakresów robót przewidzianych faktycznie do wykonania.
3) Cena brutto za realizację całego zamówienia, powinna być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
4) Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia.

8. Przesłanki odrzucenia oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
1) Jej treść jest niezgodna z zapytaniem ofertowym,
2) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
3) W przypadku gdy wykonawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie w celu poprawienia, uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty lub udzielona odpowiedź nie spowoduje usunięcia rozbieżności między złożoną ofertą, a wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, oferta ta podlega odrzuceniu bez dokonywania jej oceny.

9. Kryteria wyboru ofert
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

Najniższa cena – 100%

10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość wzajemnego przekazywania: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji pisemnie, pytania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia można kierować e-mailowo na adres: gmina@ugdobrzyca.pl .


11. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
2. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tą kwotę co ceny najkorzystniejszej oferty.

12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawcę, który otrzymał największą ilość punktów. Zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

13. Inne istotne postanowienia
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy w celu poprawienia, uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty. W przypadku gdy wykonawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie lub udzielona odpowiedź nie spowoduje usunięcia rozbieżności między złożoną ofertą, a wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, oferta ta podlega odrzuceniu bez dokonywania jej oceny.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy w celu wyjaśnienia sposobu obliczenia ceny i zbadania czy oferowana cena nie jest rażąco niska jeśli przedstawione w ofercie dane są niejasne.
3) Termin płatności – przelew 14 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia i zaakceptowaniu rozliczenia.
4) Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.

14. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Dobrzyca z siedzibą ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, tel: 62 71 13 013, e-mail: gmina@ugdobrzyca.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dobrzyca jest Pan Wojciech Janicki Biuro Ochrony Danych Osobowych | BODO24, e-mail: wojciechjanicki@bodo24.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dobrzyca w roku 2020 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ( prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

15. Wykaz załączników
1/ Wzory druków:
- Formularz ofertowy – zał. nr 1,
- Formularz cenowy – zał. nr 2,
- Zasady ustalania cen jednostkowych – zał. nr 2A,
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 3,
- Wzór umowy – zał. nr 4,
- Wykaz sprzętu – zał. nr 5,
3/ Wykaz zadań – zał. A, B
4/ Mapa poglądowa
5/ Specyfikacja Techniczna


Burmistrz
/-/ mgr Jarosław Pietrzak

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2019 12:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Balcer
Ilość wyświetleń: 164
08 listopada 2019 09:09 (Agnieszka Balcer) - Dodanie załącznika [s25c919110809070.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2019 12:51 (Agnieszka Balcer) - Dodanie załącznika [specyfikacja__techniczna.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 października 2019 12:51 (Agnieszka Balcer) - Dodanie załącznika [mapa_pogladowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany