Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr SG.120.1.2018 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracyw 2018 roku w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca

                     

ZARZĄDZENIE  Nr  SG.120.1.2018

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 2 stycznia 2018r.

 

w sprawie  wyznaczenia dodatkowych  dni wolnych od pracy 

w 2018  roku  w Urzędzie  Miejskim Gminy Dobrzyca

 

 

Na podstawie  art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2017 poz. 1875  ze zm. )  w związku z art. 129 §  1  i  art.130  § 2   ustawy  z  dnia 26  czerwca   1974r. -   Kodeks  pracy  (j.t. Dz.U. z  2016r. poz. 1666  z  zm. )   zarządzam, co następuje :

 

  §   1

Wyznacza  się  dodatkowe  dni   wolne od  pracy w 2018  roku w Urzędzie  Miejskim  Gminy Dobrzyca w  zamian  za   święta   przypadające  w  sobotę   obniżające  wymiar  czasu   pracy w  okresie  rozliczeniowym,  następująco :

1/    30 marca 2018r. (piątek )   w zamian za dzień 6 stycznia 2018r.  jako święto przypadające w  innym dniu niż niedziela .

 

§  2

Zarządzenie   podaje  się  do   wiadomości  pracownikom  Urzędu  Miejskiego  Gminy  Dobrzyca oraz  do   publicznej  wiadomości    przez  wywieszenie  na   tablicy  ogłoszeń     w  Urzędzie  Miejskim  Gminy  Dobrzyca  oraz  na  stronie  internetowej  Gminy  Dobrzyca.

 

§   3

Zarządzenie wchodzi  w  życie  z dniem  podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                                      Burmistrz

 

                                                                                                          /-/  Jarosław Pietrzak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2018 13:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Balcer
Ilość wyświetleń: 57
11 stycznia 2018 13:04 Izabela Balcer - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany