Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

STOP DLA PALENIA ODPADÓW W PALENISKACH DOMOWYCH

DLACZEGO ? Najgorszy wpływ na zanieczyszczenie środowiska ma spalanie m.in. tworzyw sztucznych, impregnowanego i lakierowanego drewna, torebek foliowych, gumy, starych ubrań i butów , zużytych pieluch jednorazowych oraz pozostałości farb i lakierów. Podczas spalania odpadów wraz z dymem do atmosfery przedostają się...

Obwieszczenie

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA woj.wielkopolskie Dobrzyca,2014-03-04 GGiOŚ.6220.1.2014 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz.U.z 2013r.,poz. 267/, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu...

Obwieszczenie

WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Dobrzyca,2012-07-06 GGiOŚ.6220.2.2011 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,poz. 1071 z późn. zmianami) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października...

Zawiadomienie

Wójt Gminy 63-330 Dobrzyca woj. Wielkopolskie Dobrzyca, dnia 25.06.2012 r. GGiOŚ.6220.3.2012 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania Stosownie do art. 61 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r.Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z...

Obwieszczenie

Wójt Gminy 63-330 Dobrzyca woj. Wielkopolskie Dobrzyca,2012-06-13 GGiOŚ.6220.1.2012 O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY DOBRZYCA Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania...

Zawiadomienie - Obwieszczenie stron postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA woj. wielkopolskie Dobrzyca,2012-05-28 GGiOŚ.6220.1.2012 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE STRON POSTĘPOWANIA o ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr...

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA woj. wielkopolskie Dobrzyca,2012-05-22 GGiOŚ.6220.1.2012 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Dobrzyca podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22...

Opis warunków klimatycznych , glebowych i wodnych.

Warunki glebowe Ukształtowanie terenu gminy jest wyraźnie nizinne, występują liczne obszary dolinne. Powierzchnia gminy wynosi 11.651 ha, w tym użytki rolne zajmują 10.015 ha, a tereny leśne i zadrzewione - 838 ha. Szczegółowe dane na temat struktury gruntów przedstawiono na wykresie. Rodzaje gruntów w gminie Dobrzyca Z powyższych...

Zatrzymaj banner przewijany