Komunikaty

Informacja o zamiarze przebudowy drogi gminnej

KDr. 7234.3.2016

INFORMACJA  BURMISTRZA  GMINY  DOBRZYCA


Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych   (Dz.U. 2015.460 ze zm.) informuję o zamiarze realizacji  inwestycji drogowej -  PRZEBUDOWIE DROGI GMINNEJ NR 628560P w  KARMINKU  (dz. nr 195/2, część dz. 195/1, obręb Karminek).
W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego jeżeli w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca
ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca

Jak stanowi art. 4 pkt 15a cytowanej powyżej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
- urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub  potrzebami ruchu drogowego,
- linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych,  podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja została  podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca: www.dobrzyca.bipgmina.pl  oraz  przesłana  do wiadomości  Prezesa Urzędu  Komunikacji  Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20,  01-211  Warszawa.

Burmistrz
/-/ Jarosław Pietrzak

Sporządziła:
Agnieszka  Balcer
tel. 627413013 w. 35

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2016 10:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Balcer
Ilość wyświetleń: 279
12 września 2016 10:09 Agnieszka Balcer - Dodanie załącznika [informacja__karminek.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 września 2016 10:08 Agnieszka Balcer - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany