Publicznie dostępny wykaz danych o dok.zawierających inf.o środowisku i jego ochronie

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Dobrzyca,2019-12-04 GGiOŚ.6220.8.2019 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 61  4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z 3

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Dobrzyca,2019-11-21 GGiOŚ.6820.5.2019 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjneg

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn."Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzyca" na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026.

Dobrzyca, 2019-10-28 OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzyca na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” Na podstawie art. 48 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o wydanej decyzji środowiskowej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz.U.z 2018r.,poz.2096 – z późn.zmianami/, w związ

Zawiadomienie stron postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Dobrzyca,2019-09-30 GGiOŚ.6220.4.2019 OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE STRON POSTĘPOWANIA o ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI Stosownie do art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerw

Obwieszczenie-Zawiadomienie stron postępowania o wydanych opiniach w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji środowiskowej

Zawiadomienie stron postępowania o wydanych opiniach w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody w ilości 45m3/h z wniosku: Adros Sp. z o.o. w Dobrzycy.

Ogłoszenie o przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzyca na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026"

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 62-330 DOBRZYCA Woj.wielkopolskie OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania i wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzyca na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026” Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2019,...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Dobrzyca,2019-08-14 GGiOŚ.6820.4.2019 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na podstawie art. 61 §4, w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2018r.,poz.2096- z póżn.zm.), w związku...

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2018-12-17 GGiOŚ.6220.9.2018 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środow

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Dobrzyca o wydanym postanowieniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2018-12-05 GGiOŚ.6220.9.2018 ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2017r. poz.1257 z póżn.zm.) Burmistrz Gminy Dobrzyca zawiadamia s

Zatrzymaj banner przewijany