Zarządzenia - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr. 2 /2007 W Ó J T A G M I N Y DOBRZYCA z dnia 15 marca 2007r w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, oraz planowanej wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań w roku 2007.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr. 2 /2007 W Ó J T A G M I N Y DOBRZYCA z dnia 15 marca 2007r w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, oraz planowanej wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań w roku 2007. Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 3...

Zarządzenie nr 1/07 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich

Zarządzenie nr 1/07 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na podstawie § 22 Statutu sołectw zarządzam co następuje: § 1 Ustalam harmonogram zebrań wiejskich, na których będą wybrani sołtysi i członkowie rad sołeckich, stanowiący załącznik do zarządzenia. §...

Zarządzenie NR 26/2004 Wójta Gminy Dobrzyca z dn.02.12.04 r. w sprawieprzeznaczenia do sprzedaży bezprztargowej samodzielnych lokali mieszkalnych w budynku położonym w Strzyżewie 41

Zarządzenie NR 26/2004 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 02 grudnia 2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali mieszkalnych w budynku położonym w Strzyżewie 41 wraz z przysługującym udziałem w nieruchomości wspólnej i współwłasności gruntu na rzecz dotychczasowych najemców. Na podstawie...

Zarządzenie Nr 25 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla pani Anety Dymarskiej

Zarządzenie Nr 25 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 2 grudnia 2004 r. Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zmianami) oraz art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz.357 ze zmianami) zarządzam co następuje: §1 Powołuję...

ZARZĄDZENIE Nr 24/04 WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 15 listopada 2004r w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy na rok 2005

ZARZĄDZENIE Nr 24/04 WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 15 listopada 2004r w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Dobrzyca na rok 2005 wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrzyca Na podst. art. 52 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001 r ze zmianami (Dz.U.Nr 142...

Zatrzymaj banner przewijany