Udzielenie dotacji z budżetu gminy Dobrzyca na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Dobrzyca.

Kod RWA

4125

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dobrzyca wraz z załącznikami:
1.    decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
2.    dokumentem potwierdzającym tytuł władania zabytkiem,
3.    harmonogramem oraz kosztorysem przewidywanych prac lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
4.    decyzją właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót oraz projektem i pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
5.    informacją o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów,
6.    jednostki organizacyjne – wypisem z właściwego rejestru albo ewidencji,
7.    wykazem prac lub robót wykonanych w okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek można złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
Komórka odpowiedzialna:
Podinspektor ds. organizacyjnych, planowania, kultury i promocji –  I piętro, pokój 23, tel. 62-7413-013 wew. 35

Opłaty

Nie dotyczy.

Termin i sposób załatwienia

Wnioski o dotację kieruje się do Burmistrza Gminy Dobrzyca w terminie 30 dni od dnia uchwalenia budżetu na dany rok.
Sprawa zostanie załatwiona po określonym czasie.
Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje powołana przez Burmistrza Komisja.
Dotacje przyznaje Rada Miejska Gminy Dobrzyca na wniosek Burmistrza  w formie uchwały.
W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, Burmistrz zawiera z otrzymującym dotację umowę.
Przekazanie dotacji odbywa się w terminach określonych w umowie zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania lub jako refundacja poniesionych wydatków, na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 r. z późn. zm.),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Uchwała Nr XLVI/327/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Dobrzyca (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz.4009)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Inne informacje

Druki:
1.    Wzór wniosku.
2.    Wzór sprawozdania.

 

 


Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.04.2015
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw organizacyjnych planowania kultury i promocji gminy:
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sławomira Malinowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2015 13:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomira Malinowska
Ilość wyświetleń: 1066
02 czerwca 2015 21:04 (Sławomira Malinowska) - Aktualizacja danych sprawy.
09 maja 2015 16:38 (Sławomira Malinowska) - Aktualizacja danych sprawy.
09 maja 2015 16:22 (Sławomira Malinowska) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany